BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 38/16 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 26 lutego 2016 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 1300 natomiast zakończenie o godzinie 1330.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

 1. Elżbieta Parzych                                      

- Starosta.

 1. Lech Marek Szabłowski

- Wicestarosta.

 1. Tomasz Chojnowski

- członek Zarządu

 1. Irena Przybylak
 2. Antoni Włodkowski                                    

- członek Zarządu.

- członek Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad.1 Starosta na wstępie przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady zaproponowała wprowadzenie 3 punktów do porządku obrad w sprawach różnych:

 7.1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Przytuły w zakresie przebudowy dróg powiatowych i gminnych na terenie Gminy Przytuły.

7.2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumień w zakresie przebudowy dróg powiatowych i gminnych na terenie Powiatu Łomżyńskiego.

7.3. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Łomżyńskiego oraz do podejmowania wszelkich niezbędnych działań związanych z realizacją projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łomżyńskim i mieście Łomża (II)” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Priorytet Inwestycyjny 8II: Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i ludzi młodych wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także poprzez wdrażanie Gwarancji dla młodzieży Cel szczegółowy PI 8II: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż. bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. punkty zostały wprowadzone jako pkt 7.1., 7.2., 7.3., do porządku obrad i zostały przyjęte 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 

Wobec braku dalszych uwag Starosta stwierdziła, że porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przyjęcie protokołu z 36-go i 37-go posiedzenia Zarządu.

 3. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZPOZ o wyrażenie zgody na wycięcie siedmiu drzew na terenie Zespołu Gabinetów Lekarza Rodzinnego Nr 2 w Łomży ul. Kolegialna 1 i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie siedmiu drzew z terenu nieruchomości położonej w Łomży ul. Kolegialna 1, stanowiącej własność Powiatu Łomżyńskiego.

 4. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Jedwabnego o zmianę kategorii drogi powiatowej 1961B.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży do dokonywania przeniesień w planach wydatków budżetowych na 2016 r.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2016 rok.

 7. Sprawy różne.

  7.1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Przytuły w zakresie przebudowy dróg powiatowych i gminnych na terenie Gminy Przytuły.

  7.2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumień w zakresie przebudowy dróg powiatowych i gminnych na terenie Powiatu Łomżyńskiego.

  7.3. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Łomżyńskiego oraz do podejmowania wszelkich niezbędnych działań związanych z realizacją projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łomżyńskim i mieście Łomża (II)” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Priorytet Inwestycyjny 8II: Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i ludzi młodych wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także poprzez wdrażanie Gwarancji dla młodzieży Cel szczegółowy PI 8II: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż. bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

   

  Następnie Starosta poprosiła o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.

   

  Wobec braku uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. porządek obrad został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

   

  Ad.2. Starosta zapytała zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 36-go i 37-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

   

  W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 36-go i 37-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

   

  Ad.3 Starosta poprosiła o zabranie głosu p. Stanisława Studenckiego – Dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.

   

  Stanisław Studencki – 26 listopada 2015r. p. Ziaja – sąsiad posesji na ul. Kolegialnej zwrócił się z prośbą o wycinkę drzew lub uregulowania koron drzew znajdujących się na naszej posesji. Po wybudowaniu hali sportowej okazało się, że od strony wejścia do przychodni nie mamy działki, tym samym brak jest parkingu i wjazdu. Istnieje potrzeba wybudowania parkingu i wjazdu w czym przeszkadzają drzewa rosnące na posesji. Są to drzewa długoletnie. Wycinka drzew będzie pierwszym etapem działań, gdyż jest to strefa konserwatorska. Po akceptacji Zarządu kolejnym korkiem jest wniosek do konserwatora zabytków. Po uzyskaniu opinii wniosek do Urzędu Miasta o wyrażanie zgody. Proszę o akceptację.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie siedmiu drzew z terenu nieruchomości położonej w Łomży ul. Kolegialna 1, stanowiącej własność Powiatu Łomżyńskiego. (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 38/122/2016 z dnia 26 lutego 2016 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

   

  Ad.4 Starosta zaproponowała przeniesienie punktu pod obrady Zarządu na następnym posiedzeniu.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było zaakceptowani przeniesienie punktu 4 na następne posiedzenie Zarządu Powiatu.

   

  Ad.5 Starosta poprosiła o zabranie głosu p. Grażynę Kołodziejską – Skarbnika Powiatu

   

  Grażyna Kołodziejska – Proponowana uchwała wynika z ustawy o finansach publicznych oraz na podstawie upoważnień nadanych uchwałą budżetową przewiduje nadanie upoważnienia dla Dyrektora ZDP do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału w którym jest jednostka, w ramach przyjętego budżetu na 2016 rok.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży do dokonywania przeniesień w planach wydatków budżetowych na 2016 r. (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 38/123/2016 z dnia 26 lutego 2016 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

   

  Ad. 6 Starosta poprosiła o zabranie głosu p. Grażynę Kołodziejską – Skarbnika Powiatu

   

  Grażyna Kołodziejska - Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 1.402.698,00 zł w zakresie zadań własnych na realizację zadań z projektu „Pendolino do zatrudnienia” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego na podstawie umowy zawartej Pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Łomży, który występuje jako Lider projektu a Partnerami: Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie i Powiatowy Urząd Pracy w Zambrowie. Instytucją wdrażającą jest Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 1.402.698,00 zł, w tym: Zadania własne: zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.402.698,00 w związku z przystąpieniem Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży do realizacji projektu pozakonkursowego „Pendolino do zatrudnienia” w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Kolnie i Zambrowie. Projekt ma na celu zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, przeniesienia wydatków dotyczą zabezpieczenia środków na zakup materiałów dydaktycznych i książek oraz zaplanowane zostały środki na wynajem garażu dla samochodu służbowego, przeniesienia środków dotyczą dofinansowania do zakupu okularów korekcyjnych dla pracownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami: przeniesienia wydatków dotyczą zabezpieczenia środków na opłacenie podatku leśnego od nieruchomości oraz na planowane opłaty za energię elektryczną do oświetlenia nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa, przeniesienia dotyczą zabezpieczenia środków dla prawidłowego przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej przez Powiatową Komisję Lekarską nr 9.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych                   i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2016 rok. (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 38/124/2016 z dnia 26 lutego 2016 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

   

   

  Ad.7.1 Starosta zapoznała zebranych z uchwałą dotyczącą przyjęcia porozumienia z Gminą Przytuły.

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych                   i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Przytuły w zakresie przebudowy dróg powiatowych i gminnych na terenie Gminy Przytuły (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 38/125/2016 z dnia 26 lutego 2016 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

   

  Ad.7.2 Starosta zapoznała zebranych z uchwałą dotyczącą przyjęcia porozumień z Gminami : Wizna, Zbójna, Śniadowo, Miastkowo i Piątnica niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie z PROW.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych                   i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia porozumień w zakresie przebudowy dróg powiatowych i gminnych na terenie Powiatu Łomżyńskiego. (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 38/126/2016 z dnia 26 lutego 2016 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

   

  Ad.7.3 Starosta zapoznała zebranych z uchwałą w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Łomżyńskiego oraz do podejmowania wszelkich niezbędnych działań związanych z realizacją projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łomżyńskim i mieście Łomża (II)”, która jest konieczna do złożenia wniosku o dofinasowanie.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych                   i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Łomżyńskiego oraz do podejmowania wszelkich niezbędnych działań związanych z realizacją projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łomżyńskim i mieście Łomża (II)” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Priorytet Inwestycyjny 8II: Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i ludzi młodych wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także poprzez wdrażanie Gwarancji dla młodzieży Cel szczegółowy PI 8II: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż. bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 38/127/2016 z dnia 26 lutego 2016 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

   

  Ponadto w sprawach różnych nie zgłoszono innych tematów, które wg zgromadzonych wymagałyby przestawienia na forum Zarządu Powiatu.

   

  Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończyła 38-me posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

   

   

 

 

 

 

Data powstania: poniedziałek, 7 mar 2016 12:13
Data opublikowania: poniedziałek, 7 mar 2016 12:15
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 653 razy