BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 39/16 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 11 marca 2016 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27.

 

 

 

Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 1300 natomiast zakończenie o godzinie 1350 W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

 1. Elżbieta Parzych                                      

- Starosta.

 1. Lech Marek Szabłowski

- Wicestarosta.

 1. Tomasz Chojnowski

- członek Zarządu

 1. Irena Przybylak
 2. Antoni Włodkowski                                    

- członek Zarządu.

- członek Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi    załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad.1 Starosta stwierdziła, że porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przyjęcie protokołu z 38-go posiedzenia Zarządu.

 3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Muzeum Przyrody w Drozdowie za rok 2015                   i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015 Muzeum Przyrody w Drozdowie

 4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży               za rok 2015 i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego             za rok 2015 Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży

 5. Przyjęcie projektu uchwały Rady w sprawie powierzenia zadań należących                        do wykonania przez powiatową bibliotekę publiczną, Miejskiej Bibliotece Publicznej                 w Łomży oraz zawarcia w tym zakresie porozumienia z Miastem Łomża

 6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania przedstawicieli                 do Łomżyńskiego Forum Samorządowego.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z gminą Wizna w zakresie przebudowy dróg powiatowych i gminnych na terenie Gminy Wizna.

 8. Sprawy różne.

  8.1 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z gminą Piątnica w zakresie przebudowy dróg powiatowych i gminnych na terenie Gminy Piątnica.

  8.2 Rozpatrzenie wniosku w sprawie likwidacji sprzętu Zarządu Dróg Powiatowych                    w Łomży.

  8.3 Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Jedwabnego w sprawie zmiany kategorii drogi.

   

  Następnie Starosta poprosiła o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.

   

  Wobec braku uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. porządek obrad został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

   

  Ad.2. Starosta zapytała zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 38-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

   

  W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 38-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

   

  Ad.3 Starosta poprosiła o zabranie głosu p. Urszulę Gajcy – Główną Księgową Muzeum Przyrody w Drozdowie.

   

  Urszula Gajcy – Przedstawiła zgromadzonym sprawozdanie finansowe. Poinformowała, iż rok zamknięty został z lekka stratą, która wynika z księgowania. Mamy wydzielone mienie – budynek,   aktem notarialnym. Nie możemy tego przenosić na rozliczenia między okresowe – to powoduje stratę 4.500,00 zł. były również odpisy wydawnictw – to powodowało stratę 9.218,00 zł. Wszystkie działania realizowane zgodnie z założeniami.

   

  Anna Archacka – Dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie – Gospodarujemy środkami oszczędnie, tak aby wszystkiego dochody i wydatki rozliczyć właściwie. Realizujemy działania zgodnie z założeniami.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych                   i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015 Muzeum Przyrody w Drozdowie. (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 39/128/2016 z dnia 11 marca 2016 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

   

  Ad.4 Starosta poprosiła o zabranie głosu p. Jarosława Cholewickiego – Dyrektora Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży.

  Jarosław Cholewicki – Dyrektor przedstawił zgromadzonym sprawozdanie finansowe. Bilans poprzedniego roku jest pozytywny. Wszystkie działania są realizowane zgodnie z planem.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych                   i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015 Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży. (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 39/129/2016 z dnia 11 marca 2016 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

   

  Ad.5 Starosta zapoznała zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu. Jest to uchwała podejmowana cyklicznie co roku, realizująca ustawowy obowiązek prowadzenia biblioteki powiatowej. Zadanie powierzane jest Miejskiej Bibliotece publicznej.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych                   i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady w sprawie powierzenia zadań należących do wykonania przez powiatową bibliotekę publiczną, Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży oraz zawarcia w tym zakresie porozumienia z Miastem Łomża.

   

  Ad. 6 Starosta przedstawiła projekt uchwały rady powiatu.Zaproponowała na członków Łomżyńskiego Forum Samorządowego: p. Lecha Szabłowskiego – Wicestarostę oraz p. Edytę Zawojską – Naczelnika Wydziału Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Łomży.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych                   i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady w sprawie powołania przedstawicieli                 do Łomżyńskiego Forum Samorządowego.

   

  Ad.7 Starosta zapoznała zebranych z uchwałą w sprawie przyjęcia porozumienia z gminą Wizna w zakresie przebudowy dróg powiatowych i gminnych na terenie Gminy Wizna.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Wizna w zakresie przebudowy dróg powiatowych i gminnych na terenie Gminy Wizna (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 39/130/2016 z dnia 11 marca 2016 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

   

  Ad.8.1 Starosta zapoznała zebranych z uchwałą dotyczącą przyjęcia porozumienia z Gminą Piątnica w zakresie przebudowy dróg powiatowych i gminnych na terenie Gminy Piątnica.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Piątnica w zakresie przebudowy dróg powiatowych i gminnych na terenie Gminy Piątnica. (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 39/131/2016 z dnia 11 marca 2016 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

   

  Ad.8.2 Starosta poprosiła o zabranie głosu p. Janusza Świderskiego – Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

   

  Janusz Świderski – Zwracamy się z wnioskiem o likwidację sprzętu. (kopia wniosku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu). Do wniosku załączone są opinie rzeczoznawców. Dalsze użytkowanie sprzętu jest zagrożeniem dla ruchu oraz osób eksploatujących te urządzenia.    Z opinii wynika, że dalsze finansowanie remontów tego sprzętu jest nie uzasadnione ze względu na zużycie sprzętu. Jest propozycja żeby wystawić urządzenia do przetargu: samochód i przyczepa. Jedynie piaskarka przeznaczona do złomowania.

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zaopiniowali pozytywnie wniosek.

   

  Ad.8.3 Starosta przedstawiła wniosek Gminy Jedwabne o zmianę kategorii drogi. (kopia wniosku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu) Poprosiła o zabranie głosu p. Janusza Świderskiego – Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

   

  Janusz Świderski – Jest to droga nr 1961 Wizna – Jedwabne. Burmistrz Jedwabnego wspólnie  z Wójtem Wizny zwrócił się z inicjatywą żeby wystąpić z wnioskiem o zmianę kategorii drogi na wojewódzką.

   

  Starosta – Wniosek należy złożyć na dwie drogi - dołączyć drogę Nowogród – Śniadowo.

   

  Wicestarosta – Należy sprawdzić z ustawą kryteria do zmiany kategorii drogi i czy wspomniane drogi spełniają te przesłanki.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  Ponadto w sprawach różnych nie zgłoszono innych tematów, które wg zgromadzonych wymagałyby przestawienia na forum Zarządu Powiatu.

   

  Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończyła 39-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

   

   

 

Data powstania: środa, 6 kwi 2016 12:32
Data opublikowania: środa, 6 kwi 2016 12:33
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 532 razy