BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 41/16 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 14 kwietnia 2016 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27.

 

 

 

Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 1300 natomiast zakończenie o godzinie 1400 . W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

 1. Elżbieta Parzych                                      

- Starosta.

 1. Lech Marek Szabłowski

- Wicestarosta.

 1. Tomasz Chojnowski

- członek Zarządu

 1. Irena Przybylak
 2. Antoni Włodkowski                                      

- członek Zarządu.

- członek Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi    załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad.1 Starosta na wstępie przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady

stwierdziła, że porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przyjęcie protokołu z 40-go posiedzenia Zarządu.

 3. Przyjęcie projektu Uchwały Rady Powiatu w sprawie „Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016 – 2021”.

 4. Przyjęcie projektu Uchwały Rady Powiatu w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2016 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 5. Przyjęcie projektu Uchwały Rady Powiatu w sprawie Powiatowego Programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2016 – 2021”.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2016 rok.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego będącego własnością Powiatu Łomżyńskiego.

 8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2016 – 2022.

 9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2016 rok.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Łomża w zakresie przebudowy dróg powiatowych i gminnych na terenie Gminy Łomża.

 11. Zapoznanie z porządkiem obrad XIV Sesji Rady Powiatu.

 12. Sprawy różne:

  12.1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w/s wsparcia finansowego w formie dotacji celowej Miastu Łomża.

  12.2. Rozpatrzenie wniosku w/s zmiany przeznaczenia przyznanych środków Komendzie Miejskiej Policji w Łomży.

 

Następnie Starosta poprosiła o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.

 

Wobec braku uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. porządek obrad został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 

Ad.2. Starosta zapytała zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 40-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

 

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 40-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych wstrzymujących się nie było.

 

Ad.3 Starosta  poprosiła o zabranie głosu p. Edwarda Jarotę – Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.

 

Edward Jarota – Zapoznał zgormadzonych  z treścią Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016 – 2021”.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały w sprawie ”Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016 – 2021.

 

Ad.4 Starosta  poprosiła o zabranie głosu p. Edwarda Jarotę – Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.

 

Edward Jarota – Co roku Powiat otrzymuje środki z PRFON na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej. W tym roku jest to kwota 892 482,00 zł. Kontynuując przedstawił przeznaczenie środków.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2016r. z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”

 

Ad.5 Starosta  poprosiła o zabranie głosu p. Edwarda Jarotę – Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.

 

Edward Jarota – Zapoznał zebranych z Powiatowym Programem oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2016 – 2021. Kontynuując przedstawił założenia programu.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli sprawozdanie systemu pieczy zastępczej za 2015 rok.

 

Ad. 6 Starosta poprosiła o zabranie głosu p. Grażynę Kołodziejską – Skarbnika Powiatu.

 

Grażyna Kołodziejska – proponowane zmiany w budżecie dotyczą po stornie dochodów zwiększenia dotacji na nieodpłatną pomoc prawną na kolejny kwartał. Została zwiększona dotacja dla Środowiskowego Domu Pomocy w Kownatach oraz zwiększone środki dla PCPR-u w związku z programem 500+ dla rodzin zastępczych. Po stornie wydatków przesunięte środki pomiędzy paragrafami na koszty postępowania sądowego, na szkolenia – koszty podróży służbowych w tym paragrafie ujęte, w celu uregulowania podatku od nieruchomości w PUP. Zwiększone po stornie wydatków środki na nieodpłatną pomoc prawną – do wysokości dotacji, która została przyznana oraz na program 500+.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli uchwałę w sprawie  zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2016 rok. (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 41/137/2016 z dnia 14 kwietnia 2016 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad.7 Starosta poprosiła o zabranie głosu p. Grażynę Kołodziejską – Skarbnika Powiatu.

 

Grażyna Kołodziejska – Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym istnieje konieczność określenia zasad gospodarowania majątkiem ruchomym. W oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów została przygotowana uchwała. Nie ma istotnych zmian co do tego jak była prowadzona gospodarka dotychczas. Jedyna zmianą jest propozycja aby do kwoty 1000 zł dyrektorzy jednostek sami mogli podejmować decyzje co do sposobu gospodarowania zużytymi, zniszczonymi składnikami majątku.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli uchwałę w sprawie  sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego będącego własnością Powiatu Łomżyńskiego.  (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 41/138/2016 z dnia 14 kwietnia 2016 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

 

Ad.8. Starosta poprosiła o zabranie głosu p. Grażynę Kołodziejską – Skarbnika Powiatu.

 

Grażyna Kołodziejska – W wyniku zmian wprowadzanych uchwałami Zarządu oraz projektem uchwały Rady Powiatu wprowadzono zmiany do WPF, które polegają na  zmniejszeniu dochodów ogółem o 220 656, 00 zł., zmniejszeniu wydatków o 250 922,00 zł. Wynik budżetu wynosił – 1 700 000,00 zł. czyli był deficytowy, po zmianach będzie wynosił deficyt 1 669 734,00 zł. Proponowane jest zmniejszenie poziomu kredytu do zaciągnięcia do 500 000, 00 zł. Deficyt zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 469 734, 00 zł. W związku z mniejszym kredytem dokonamy również zmiany harmonogramu spłaty rat kredytów w latach 2020 – 2021 – 2022, w związku z czym kwota długu w chwili obecnej planowana 2 700 000, 00 zł., proponuje się obniżenie do 2  200 000,00 zł.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2016 – 2022.

 

Ad. 9. Starosta poprosiła o zabranie głosu p. Grażynę Kołodziejską – Skarbnika Powiatu.

 

Grażyna Kołodziejska – Proponowana zmiana w budżecie wynika ze zmniejszenia kredytu o 500 000,00 zł. Wprowadzenie do budżetu środków w kwocie 41 585,00 zł z tytułu końcowego rozliczenia wniosku na zadanie „wdrażanie elektronicznych usług dla ludności”. Otrzymaliśmy dec. o zmniejszeniu subwencji oświatowej o 31 273,00 zł., i odpowiednio ulegają zmniejszeniu wydatki w PPP. Zdjęte zostało zadanie dot. przyznania środków „Most Stanisława”. Proponuje się wprowadzenie środków w kwocie 385 000,00 zł. na wykup gruntów na zadanie Jankowo – Młodzianowo i dla celów realizacji inwestycji w Konarzycach na moście. Proponowane jest zwiększenie dotacji oświatowej dla Muzeum Przyrody w Drozdowie. W zadaniach kwalifikacji wojskowej niezbędne jest przesunięcie środków na ubezpieczenie społ. w związku z zawartymi umowami.

Wprowadzono autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu (autopoprawka stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych   i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2016 rok.

 

Ad.10 Starosta zapoznała zebranych z uchwałą w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Łomża w zakresie przebudowy dróg powiatowych i gminnych na terenie Gminy Łomża, w celu uzupełnienia wniosku do PROW składanego przez Gm. Łomża.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, przyjęli uchwałę w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Łomża w zakresie przebudowy dróg powiatowych i gminnych na terenie Gminy Łomża. (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 41/139/2016 z dnia 30 marca 2016 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

 

Ad.11 Starosta zapoznała zebranych porządkiem XIV Sesji Rady Powiatu.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Ad.12 Starosta zapoznała zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Miastu Łomża – corocznie jest udzielana taka dotacja, wysokość dotacji na poziomie lat ubiegłych – przeznaczona na nagrodę dla Zwycięzcy Festiwalu „Teatr w Walizce” – organizowanego prze Teatr Lalki i Aktora w Łomży.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Miastu Łomża.

 

Ad.12.1 Starosta zapoznała zebranych z wnioskiem KMP Łomża w sprawie zmiany przeznaczenia przyznanych środków na zakup wyposażenia komendy. (kopia wniosku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Ponadto w sprawach różnych nie zgłoszono innych tematów, które wg zgromadzonych wymagałyby przestawienia na forum Zarządu Powiatu.

 

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończyła 41-sze posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

 

 

                                                                                                

     

                                                                                                                

 

Data powstania: poniedziałek, 9 maj 2016 08:35
Data opublikowania: poniedziałek, 9 maj 2016 08:37
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 510 razy