BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr 52/16 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 5 października 2016 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 9.00 natomiast zakończenie o godzinie 10.15.

 

 W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

 1. Lech Marek Szabłowski                                      

- Wiceprzewodniczący Zarządu.

 1. Tomasz Chojnowski

- członek Zarządu

 1. Irena Przybylak
 2. Antoni Włodkowski                                      

- członek Zarządu.

- członek Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi    załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad.1 Wiceprzewodniczący Zarządu – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdził że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przyjęcie protokołu z 51-go posiedzenia Zarządu.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Łomżyńskiego.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2016 rok.

 5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2016 rok

 6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Łomżyńskiego na lata 2016 – 2019”.

 7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia wsparcia finansowego dla Związku Powiatów Województwa Podlaskiego.

 8. Zapoznanie z proponowanym porządkiem XIX sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.

 9. Sprawy różne:

 • wyjaśnienie aktualnej sytuacji drogowej dotyczącej wykonania odwodnienia na odcinku Drozdowo – Kalinowo;

 • Rozpatrzenie wniosku o przyznanie nagrody Starosty Łomżyńskiego dla nauczyciela Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Łomży;

 • Rozpatrzenie wniosku Wójta Gminy Łomża w sprawie obniżenia stawek za opłaty związane    z wydawaniem praw jazdy i dowodów rejestracyjnych.

   

  Następnie Wiceprzewodniczący Zarządu poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.

  Wobec ich braku zostało zarządzone przejście do kolejnego tematu.

   

  Ad.2 Wiceprzewodniczący Zarządu zapytał zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołów z 51-go posiedzenia Zarządu.

   

  Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z 51-go posiedzenia Zarządu został przyjęty 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

   

  Ad.3 Mieczysław Bieniek – Dyrektor PUP w Łomży – projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Łomżyńskiego dotyczy przekazania sprzętu komputerowego, którego nasza jednostka już nie eksploatuje, ponieważ posiada wyposażenie lepszej klasy, które lepiej funkcjonuje w sieci. Te przedmioty obecnie zalegają w naszych magazynach. Wykaz sprzętu znajduje się załączniku nr 1 dołączonego do przedłożonego projektu uchwały.

  Do nas z prośbą o przekazanie tego sprzętu zwróciły się następujące jednostki: ROK w Łomży, Szkoła w Jedwabnem, Policja, ŁKS Łomża 1926 oraz Stowarzyszenie Pomocy Osobom Starszym.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Łomżyńskiego (Uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 52/179/2016 z dnia 5 października 2016 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

   

  Ad.4 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu –w załączniku Nr 2 – Wydatki bieżące dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących i majątkowych na zdania własne. Rozdział 60014: § 4210 –205.000,00 zł na zakup materiałów; § 4270 +19.000,00 zł – środki na remont sprzętu będącego w Zarządzie Dróg Powiatowych; § 4280 +1.000,00 zł w związku z potrzebą wykonania badań lekarskich; § 4430 – 20.000,00 zł – oszczędności powstałe po przeprowadzeniu rozeznania cenowego ubezpieczenia majątku; - § 6050 +138.105,00 zł – w tym: przeniesienie kwoty 52.994,00 zł z zadania pn.: „Środki na wkład własny powiatu na realizację zadań wspólnych z Gminami (zadania na drogach powiatowych)” na zadanie pn.: „Przebudowa i rozbudowa obiektu mostowego o jednolitym numerze inwentarzowym JNI 01028673 w miejscowości Konarzyce w ciągu drogi powiatowej nr 1948B wraz z przebudową i rozbudową drogi powiatowej Nr 1948B w km 2+818 – 3+689,13 – odcinek dodatkowy od km 2+400 do km 2+817, jako kontynuacja zadania”; przesunięcie kwoty 70.000,00 zł do § 6060; przesunięcie kwoty 120.000,00 zł z § 4210; przesunięcie kwoty 25.550,00 zł z § 6610; § 6060 +155.000,00 w tym 85.000,00 zł z przeznaczeniem na „Wykup nieruchomości pod drogę powiatową nr 1909B w m. Jankowo Młodzianowo” oraz przesunięcie kwoty 70.000,00 zł z § 6050; § 6610 –25.550,00 zł – zmniejszenie wartości zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1944B na odcinku od terenu Polskich Kolei Państwowych (dz. 105/2) w kierunku miejscowości Stare Jemielite do istniejącej nawierzchni bitumicznej o długości 0,548 km”. Rozdział 75020 – przeniesienie kwoty 5.000,00 zł między § 4210 i § 4240 na zakup wyposażenia. Rozdział 75075 – przeniesienie kwoty 5.000,00 zł między §§ z przeznaczeniem na nagrody konkursowe oraz wykonanie albumu promującego powiat łomżyński. Rozdział 75818 – przeniesienie kwoty 3.500,00 zł ze środków rezerwy ogólnej, jako zwiększenie dotacji dla Regionalnego Ośrodka Kultury; przeniesienie kwoty 62.555,00 zł z rezerwy inwestycyjnej do § 6050 na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa i rozbudowa obiektu mostowego o jednolitym numerze inwentarzowym JNI 01028673 w miejscowości Konarzyce w ciągu drogi powiatowej nr 1948B wraz z przebudową i rozbudową drogi powiatowej Nr 1948B w km 2+818 – 3+689,13 – odcinek dodatkowy od km 2+400 do km 2+817, jako kontynuacja zadania”. Rozdział 85218 – przeniesienie kwoty 527,00 zł między § 4360 i § 4440 na uzupełnienie środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Rozdział 92109 +3.500,00 zł zwiększenie dotacji dla Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży na organizację XX Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego o „Puchar Starosty Łomżyńskiego, Marszałka Województwa Podlaskiego, Prezydenta Miasta Łomża”.                        

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2016 rok (Uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 52/180/2016 z dnia 5 października 2016 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

   

  Ad.5 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2016 rok wynika z promesy otrzymanej na remont drogi na odcinku Jakać Dworna – Stara Jakać – Szabły Młode, która opiewa na 1,022.000,00 zł. Musimy zapewnić 20 % wkładu własnego, co będzie zabezpieczone w ramach rezerwy inwestycyjnej. Także zostały zwiększone udziały w podatku CIT, bowiem zakładamy, że będą one nieco wyższe niż zakładaliśmy. Poza tym kwota 5.000,00 zł ma być przeznaczona na studium wykonalności na zadania z zakresu geodezji, które będzie realizowane ze środków unijnych przez Związek Powiatów Woj. Podlaskiego.

  Z kolei zmniejszenie dotyczy kwoty 26.649,00 zł – po rozstrzygnięciu przetargu na zakup serwerów kwota ogólna uległa obniżeniu i stad też mamy proporcjonalne zmniejszenie udziału miasta Łomża na te zadanie. Także wpłynęła do nas kwota na realizację zadania wykonywane przez koordynatora pieczy zastępczej. w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu o kwotę 14.391,00 zł; zmniejsza się plan dochodów majątkowych budżetu powiatu o kwotę 26.649,00 zł w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego; zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu o kwotę 7.177,00 zł w zakresie zadań własnych i zmniejsza się plan dochodów majątkowych budżetu powiatu o kwotę 13.126,00 zł w zakresie zadań własnych, zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu powiatu o kwotę 5.081,00 zł w zakresie zadań własnych; zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu powiatu o kwotę 13.126,00 zł w zakresie zadań własnych.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2016 rok.

   

  Ad.6 Renata Wierzba – gł. specjalista z wydziału PRiK – niniejszą uchwałę opracowano w związku z realizacją przez Powiat Łomżyński zadania publicznego związanego z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami, zgodnie z wymogami art. 4 ust. 1, pkt. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym. Program opieki nad zabytkami powiatu łomżyńskiego został opracowany stosownie do zapisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami , tj. art. 87 ust. 1 ustawy , który mówi, iż zarząd powiatu sporządza na okres 4 lat powiatowy program opieki nad zabytkami. Ideą programu jest stworzenie spójnego systemu opieki nad zabytkami powiatu, obejmującego ochronę i poprawę stanu zasobów środowiska kulturowego, promocję i turystyczne udostępnienie zabytkowych atrakcji oraz edukacja, budowanie tożsamości kulturowej i rozwój powiatu. Program opieki nad zabytkami przyjmuje uchwałą rada powiatu, po uzyskaniu opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków. Pozytywna opinia Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, dotycząca Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Łomżyńskiego na lata 2016 - 2019”, została wydana pismem z dnia 26 września 2016 r. Z realizacji Programu zarząd powiatu sporządza co 2 lata sprawozdanie, które przedstawia się radzie powiatu. Program ten stanowi aktualizację poprzedniego, który stracił już swoją ważność. Z tego dokumentu nie wynikają żadne dodatkowe koszty, które musiałby pomieść nasz samorząd.

   

  WiceprzewodniczącyZarządu – czy oprócz Muzeum Przyrody w Drozdowie są inne zabytki, które są własnością Powiatu Łomżyńskiego?

   

  Renata Wierzba – pełen wykaz zabytków jest dołączony do Programu i wynika on z rejestru wojewódzkiego. Z mojej wiedzy wynika, że Muzeum Przyrody w Drozdowie jest jedynym zabytkiem, który jest własnością Powiatu Łomżyńskiego.

   

  Irena Przybylak – czy właściciele budynków prywatnych będących zabytkami wiedzą o tym, że ich nieruchomości są wpisane do rejestru zabytków?

   

  Renata Wierzba – wykaz zabytków jest ogólnodostępny i każdy może sprawdzić czy jego nieruchomości są wpisane do rejestru zabytków.

   

  Irena Przybylak – powinniśmy wiedzieć, jakie są kryteria wpisania do rejestru zabytków, ponieważ są obiekty o dużej wartości zabytkowej, które nie są wpisane do tego rejestru, a inne będące w ruinie widnieją w tym rejestrze – nie wiadomo, na jakiej podstawie. W samym Drozdowie jest kilka ważnych obiektów o dużej wartości historycznej, miedzy innymi browar czy kamienica.

   

  WiceprzewodniczącyZarządu – w naszym budżecie środki planowane na działania związane  z Programem Opieki nad Zabytkami Powiatu Łomżyńskiego są bardzo małe, jest to kwota około 5.000,00 zł rocznie, jednak nie stać nas na więcej. Ograniczamy się do ustawowych obowiązków  i uchwalenia takiego programu.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Łomżyńskiego na lata 2016 – 2019”.

   

  Ad. 7 Stanisław Kozikowski – Naczelnik Wydziału GN – projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia wsparcia finansowego dla Związku Powiatów Województwa Podlaskiego wynika z faktu ubiegania się o środki z programu RPO przez ten Związek, który złożył już fiszę projektową w Urzędzie Marszałkowskim. Oceniono wstępnie, że koszt dokumentów niezbędnych do zamówienia będzie oscylował w okolicach 60.000,00 zł. Wobec tego dla naszego powiatu przypada proporcjonalna kwota niespełna 5.000,00 zł. Na tym etapie wniosek dotyczy zabezpieczania w naszych budżecie tej kwoty.

  Zgodę o wsparcie innej jednostki samorządowej wyraża Rada Powiatu i stąd też przygotowaliśmy niniejszy projekt uchwały.

  Mamy informacje, że kwota ta będzie stanowić koszt kwalifikowany, czyli będą mogły być one zaliczone do naszego wkładu własnego. Takie koszty były kwalifikowane przy innych tego typu projektach (wniosek w przedmiotowej sprawie złożony przez Związku Powiatów Województwa Podlaskiego stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

   

  Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – Związek Powiatów Województwa Podlaskiego nie dysponuje swoim majątkiem i nie mógł też zaciągnąć kredytu i z tego powodu mamy zabezpieczyć te środki, będzie to nasz wkład własny.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia wsparcia finansowego dla Związku Powiatów Województwa Podlaskiego.

   

  Ad.8WiceprzewodniczącyZarządu zapoznał zebranych z proponowanym porządkiem XIX sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego, który uwzględniał następujący przebieg:

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Powiatu.

 4. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.

 5. Interpelacje i zapytania radnych.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2016 rok.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Opieki nas Zabytkami Powiatu Łomżyńskiego na lata 2016 – 2019”.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wsparcia finansowego dla Związku Powiatów Województwa Podlaskiego.

 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 10. Wolne wnioski.

 11. Zamknięcie obrad.

  Natomiast po zakończeniu obrad nastąpi wręczenie nagród Starosty Łomżyńskiego w dziedzinie promocji powiatu.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  Ad.9 Wiceprzewodniczący Zarządu, przechodząc do spraw różnych zapytał czy zebrani chcą zgłosić do porządku obrad jakieś dodatkowe tematy.

   

  1) Irena Przybylak wspólnie z Antonim Włodkowskim – poprosiła o sporządzenie wykazu właścicieli nieruchomości, których granice działek przylegają bądź wchodzą w pas drogowy na odcinku Drozdowo – Kalinowo.

  Zaznaczyła przy tym, że problem ten trzeba rozwiązać, ponieważ na ww. odcinku istnieje poważne zagrożenie drogowe, ze względu na brak odprowadzenia wody.

   

  Wiceprzewodniczący Zarządu – stwierdził, że mapy, którymi dysponuje Wydział GN, w tej sytuacji mają charakter raczej poglądowy, najprawdopodobniej będą potrzebne pomiary na miejscu.

   

  Stanisław Kozikowski – stwierdził, że sporządzi mapę, która będzie pomocna w tej kwestii, jednak mapę do celów projektowych powinna wnioskować właściwa jednostka, czyli ZDP           w Łomży. Mapy, którymi dysponujemy nie są na tyle dokładane.

   

  Irena Przybylak – odcinek ten ma długość około 1,5 km, równiarka musi zebrać pobocza, bo inaczej może dojść do tragedii. Wnioskuję o to już prawie 2 lata.

   

  Wiceprzewodniczący Zarządu – w tej kwestii należy złożyć formalny wniosek do Zarządu Powiatu i zaplanować środki na ten cel w przyszłorocznym budżecie.

   

  Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  2) Elżbieta Gosk – gł. specjalista z wydziału PRiK – zapoznała zebranych z wnioskiem  o przyznanie nagrody Starosty Łomżyńskiego dla nauczyciela Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Łomży (ww. wniosek znajduje się w aktach Wydziału PRiK). Reasumując stwierdziła, że powyższą nagrodę – na wniosek Dyrektora Poradni ma otrzymać pani Piwowarska. Z kolei po przedstawieniu dorobku naukowego ww. kandydatki podkreśliła, że środki na niniejszą nagrodę pochodzą z 1 %-wej rezerwy funduszu wynagrodzeń Poradni, z czego 55 % jest przypisane do gestii Starosty – na nagrodę Starosty Łomżyńskiego dla nauczycieli.

   

  Tomasz Chojnowski – czy te nagrody są przyznawane raz w roku?

   

  Elżbieta Gosk – tak, z okazji Dnia Edukacji Narodowej te nagrody są przyznawane – raz w roku. Wysokość tej nagrody to kwota nieco powyżej 4.300,00 zł.

   

  Antoni Włodkowski – w jakich szkołach był realizowany program dotyczący wychowania w trzeźwości, czy tylko z terenu miasta Łomża?

   

  Elżbieta Gosk – w szkołach, które wnioskowały o przeprowadzenie takich działań edukacyjnych, było to placówki także z terenu powiatu łomżyńskiego.

   

  Irena Przybylak – ta osoba, o którą wnioskuje Pani Dyrektor Poradni powinna dostać tę nagrodę ponieważ jest bardzo zaangażowana w pracę na rzecz dobra uczniów i zapobiegania patologii wśród młodzieży.

   

  Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  3) Karolina Przybyłek – Zastępca Naczelnika Wydziału PRiK – Wójt Gminy Łomża złożył wniosek o to, aby Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie obniżenia stawek za opłaty związane z wydawaniem praw jazdy i dowodów rejestracyjnych, w sytuacji kiedy nowe dokumenty wydawane są w konsekwencji zmiany adresu zamieszkania – w przypadku zmiany nazewnictwa ulic w danej miejscowości. Wniosek ten nie precyzuje ile takich zniżek miałoby być wprowadzonych. Należy podkreślić, że dochody z tytułu wydawania takich dokumentów stanowią w zasadzie jeden z nielicznych źródeł dochodów, a ponadto koszty wydania takich dokumentów przekraczają 50 % wysokości opłaty za ten dokument (ww. wniosek stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu)..

   

  Antonim Włodkowski – jeżeli wyrazimy zgodę w tym przypadku, to będzie precedens, który uruchomi lawinę podobnych wniosków.  

   

  Wiceprzewodniczący Zarządu – naszego powiatu nie stać na to, aby zrezygnować z tych dochodów.

  Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, odrzucili wniosek Wójta Gminy Łomża w sprawie obniżenia stawek za opłaty związane z wydawanie praw jazdy i dowodów rejestracyjnych.

   

   

  Następnie Wiceprzewodniczący Zarządu, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 52-gie posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

   

   

   

                                                                                                         

                                                                                                                 

Data powstania: wtorek, 18 paź 2016 15:18
Data opublikowania: wtorek, 18 paź 2016 15:20
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 749 razy