BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

PRZETARG USTNY OGRANICZONY

Starosta Łomżyński ogłasza PRZETARG USTNY OGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w obrębie ewidencyjnym Serwatki, jednostce ewidencyjnej Nowogród, oznaczonej jako działki nr 727/8, 728/4 i 729/4, stanowiącej własność Skarbu Państwa
  1. Przedmiot przetargu:

Nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa położona w obrębie ewidencyjnym Serwatki, jednostce ewidencyjnej Nowogród, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 727/8, 728/4 i 729/4 o łącznej powierzchni 0,84 ha, objęta księgą wieczystą nr LM1L/00078849/0 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Łomży, VI Wydziale Ksiąg Wieczystych. Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowogród zatwierdzonym Uchwałą Nr 24/III/02 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 12 grudnia 2002 roku przedmiotowa nieruchomość leży na obszarze wykorzystywanym na cele leśne i rolne. Klasa bonitacji gruntów – PsVI. Nieruchomość nie posiada obciążeń.

 

  1. Forma przetargu:

Przetarg jest ograniczony do właścicieli, użytkowników wieczystych, samoistnych posiadaczy, dzierżawców działek przyległych nr 730/2, 729/3, 728/3, 727/7 i 727/6, położonych w obrębie ewidencyjnym Serwatki, jednostce ewidencyjnej Nowogród ze względu na brak dostępu sprzedawanej nieruchomości do drogi publicznej oraz spełniających warunki określone w art. 6 ustawy z dnia
11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 803
z późn. zm.).

 

  1. Osoby, które chcą przystąpić do przetargu i zdecydują się na złożenie pisemnego oświadczenia, o którym mowa w punkcie 4 (oświadczenie dotyczące uczestnictwa w przetargu) zobowiązuje się do załączenia do zgłoszenia uczestnictwa niżej wymienionych dokumentów i dodatkowych oświadczeń:

1)     dowód potwierdzający osobiste prowadzenie przez okres co najmniej 5 lat gospodarstwa rolnego – dowodem jest pisemne oświadczenie prowadzącego to gospodarstwo, poświadczone przez Burmistrza, Wójta;

2)     zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej 5 lat w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego;

3)     oświadczenie oferenta, że jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha. W oświadczeniu tym należy podać łączną powierzchnię i miejsce położenia nieruchomości rolnych, których oferent jest właścicielem (współwłaścicielem w części ułamkowej – należy podać powierzchnię proporcjonalną do udziału w nieruchomości rolnej; współwłaścicielem w przypadku współwłasności łącznej - należy podać łączną powierzchnię nieruchomości rolnych stanowiących przedmiot współwłasności), użytkownikiem wieczystym, dzierżawcą lub samoistnym posiadaczem;

4)     dokumenty potwierdzające kwalifikacje rolnicze oferenta zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 pkt 2 ust. 3 oraz art. 7 ust. 9 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego w związku z treścią § 6 i § 7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 roku (Dz. U.
z 2012 r. poz. 109) w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą;

5)     potwierdzenie wniesienia wadium;

6)     oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i formalno-prawnym przedmiotu przetargu oraz warunkami przetargu i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń;

7)     oświadczenie, że oferent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Łomży w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości – podstawa prawna: art. 23 ust.1 pkt 1 i 2, art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922);

8)     osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – powinny dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.

 

  1. Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu:

Pisemne oświadczenie o zgłoszeniu uczestnictwa w przetargu wraz z dokumentami i oświadczeniami wskazanymi w punkcie 3 należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ograniczonym - Serwatki”, w Starostwie Powiatowym w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, Kancelaria - pokój nr 301 (II piętro), w terminie do dnia 02 grudnia 2016 roku do godz. 1500.

 

  1. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu:

Kryteria:

1)     Osoby, które złożą pisemne oświadczenie o którym mowa w punkcie 4 wraz z pozostałymi oświadczeniami i dokumentami, o których mowa w punkcie 3,

2)     wniosą wadium o którym mowa w punkcie 7.

Do dnia 06 grudnia 2016 roku po sprawdzeniu przez Komisję Przetargową zgłoszeń i pozostałych dokumentów zostanie podana lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu. Lista zostanie wywieszona w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27, na tablicy ogłoszeń Wydziału Geodezji Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami (parter, naprzeciwko pokoju 109).

 

  1. Cena wywoławcza nieruchomości:

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 10 500,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy pięćset złotych). Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług transakcja zwolniona jest z podatku VAT (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.).

 

  1. Wadium:

1)     Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, w wysokości 525,00 zł (słownie: pięćset dwadzieścia pięć złotych);

2)     Wadium w wymaganej wysokości uczestnicy przetargu powinni wpłacić najpóźniej do dnia
01 grudnia 2016 roku na konto Starostwa Powiatowego w Łomży nr: 65 8762 0009 0003 2551 2000 0050 - HEXABANK Spółdzielczy. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć „Wadium - przetarg Serwatki”;

3)     Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Starostwa Powiatowego;

4)     Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości w momencie podpisania aktu notarialnego. Do momentu podpisania aktu notarialnego wadium pełni funkcję zabezpieczającą;

5)     Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub jego zakończenia wynikiem negatywnym.

 

  1. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 08 grudnia 2016 roku o godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27, w pokoju 218.

 

  1. Pozostałe warunki przetargu:

1)     Uczestnik przetargu winien przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości;

2)     Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tzn., że minimalne postąpienie nie może być niższe niż 110,00 zł. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu;

3)     Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

 

  1. Informacje dodatkowe:

1)     Organizator przetargu zawiadomi pisemnie osobę ustaloną jako nabywca o terminie i miejscu zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości;

2)     Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi;

3)     Cena nabycia nieruchomości ustalona w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy;

4)     Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca;

5)     Protokół z przetargu stanowić będzie podstawę do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości;

6)     Unieważnienie przetargu nie daje prawa do naliczenia odsetek od wpłaconego wadium;

7)     Starosta Łomżyński zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny;

8)     Szczegółowe kwestie dotyczące uprawnień, wymagań i warunków nabycia nieruchomości określa ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego;

9)     Dodatkowe informacje o nieruchomości lub przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój 220 oraz pod nr tel. 86 215 69 27;

10)  Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz na stronie internetowej www.powiatlomzynski.pl/bip/.

 

  

Zapraszamy do udziału w przetargu

   

STAROSTA

Elżbieta Parzych

Data powstania: czwartek, 27 paź 2016 15:25
Data opublikowania: czwartek, 27 paź 2016 15:27
Data przejścia do archiwum: wtorek, 6 gru 2016 09:17
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 735 razy