BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr 54/16 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 28 października 2016 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 800 natomiast zakończenie o godzinie 1025.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

 1. Elżbieta Parzych                                    

- Starosta – Przewodnicząca Zarządu.

 1. Lech Marek Szabłowski         

- Wicestarosta.

 1. Tomasz Chojnowski

- członek Zarządu.

 1. Irena Zofia Przybylak

- członek Zarządu.

 1. Antoni Włodkowski

- członek Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi    załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad.1 Przewodnicząca Zarządu – Elżbieta Parzych na wstępie przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdziła, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przyjęcie protokołu z 53-go posiedzenia Zarządu.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie wypowiedzenia wysokości opłat za grunt oddany w użytkowanie wieczyste i upoważnienia Starosty i Wicestarosty Łomżyńskiego do dokonania czynności w tym zakresie.  

 4. Podjęcie uchwały w sprawie konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017”.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Łomżyńskim w 2017 roku, jako zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, realizowanego przez powiat.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia, przeznaczonej do publicznej wiadomości, informacji o danych o wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego za okres 1 stycznia do 30 września 2016 roku.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Łomża w zakresie pomocy finansowej na remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1937 B Stara Łomża nad Rzeką.

 8. Zajęcie stanowiska w sprawie utrzymania Urzędu Celnego w Łomży.

 9. Sprawy różne.

 • Informacja nt. stanu nawierzchni na ul. Włościańskiej w Piątnicy.

 • Analiza treści porozumienia dotyczącego użyczenia pomieszczeń ZGLR w Piątnicy na potrzeby utworzenia Posterunku Policji.

   

  Następnie Przewodnicząca Zarządu poprosiła o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.

  Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. porządek posiedzenia został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

   

  Ad.2 Przewodnicząca Zarządu zapytała zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 53-go posiedzenia Zarządu.

   

  Wobec ich braku zarządziła głosowanie, w wyniku którego protokół z 53-go posiedzenia Zarządu został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

   

  Ad.3 Stanisław Kozikowski – Naczelnik Wydziału GN – projektuchwały w sprawie wypowiedzenia wysokości opłat za grunt oddany w użytkowanie wieczyste i upoważnienia Starosty i Wicestarosty Łomżyńskiego do dokonania czynności w tym zakresie wynika z wniosku Regionalnego Ośrodka Kultury o obniżenie opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów przy ul. Nowogrodzkiej. Uzasadnione jest to tym, że budynki/działki przylegające do tego gruntu jest wpisany do rejestrów zabytków. Artykuł 73 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami dopuszcza taką możliwość. Po analizie orzecznictwa w tej kwestii ustaliliśmy, że niekoniecznie musi być to budynek zabytkowy, aby obniżyć takie opłaty. W ubiegłym roku inne działki położone obok zostały objęte tą obniżką i stąd też ROK wnioskuje o obniżenie opłat. Po zastosowaniu obniżki opłata będzie wynosić za tę działkę 2.979,30 zł. W sumie wszystkie opłaty ROK będą wówczas wynosić 4.757,88 zł. W ostatnim czasie ta nieruchomość nie była szacowana, natomiast jej wartość jest dość duża.

  Następnie Stanisław Kozikowski przedstawił mapkę z wyrysem zabudowań i działek dotyczących przedmiotowego wniosku.

   

  Wicestarosta – czy Dyrektor ROK wspominał na co zamierza przeznaczyć zaoszczędzoną kwotę?

   

  Stanisław Kozikowski – nie udzielił takiej informacji.

   

  Tomasz Chojnowski – czy ta obniżka ma być na tych samych zasadach, która została zastosowana w ubiegłym roku.

   

  Stanisław Kozikowski – tak.

   

  Antoni Włodkowski – taka obniżka w mojej ocenie jest zasadna, ponieważ i tak właściciele tych działek muszą płacić dużo innych podatków itp.

   

  Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie wypowiedzenia wysokości opłat za grunt oddany w użytkowanie wieczyste i upoważnienia Starosty i Wicestarosty Łomżyńskiego do dokonania czynności w tym zakresie (Uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 54/185/2016   z dnia 28 października 2016 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

   

  Ad.4 Elżbieta Gosk – gł. spec. w Wydziale PRiK – zapoznała zebranych z projektem uchwał w sprawie konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017”.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017 (Uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 54/186/2016 z dnia 28 października 2016 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

   

  Ad.5 Renata Wierzba – gł. spec. w Wydziale PRiK – zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Łomżyńskim w 2017 roku, jako zadania zleconego   z zakresu administracji rządowej, realizowanego przez powiat.

   

  Z kolei do pełnienia funkcji członka komisji konkursowej zgłoszono Antoniego Włodkowskiego oraz Lecha Szabłowskiego, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Łomżyńskim w 2017 roku, jako zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, realizowanego przez powiat (Uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 54/187/2016 z dnia 28 października 2016 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

   

  Ad.6 Przewodnicząca Zarządu– zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie przyjęcia, przeznaczonej do publicznej wiadomości, informacji o danych o wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego za okres 1 stycznia do 30 września 2016 roku.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia, przeznaczonej do publicznej wiadomości, informacji o danych o wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego za okres 1 stycznia do 30 września 2016 roku (Uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 54/188/2016 z dnia 28 października 2016 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

   

  Ad.7 Janusz Świderski – Dyrektor ZDP– zapoznał zebranych z projektem uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Łomża w zakresie pomocy finansowej na remont chodnika          w ciągu drogi powiatowej nr 1937 B Stara Łomża nad Rzeką.

   

  Tomasz Chojnowski – jakiej długości ma być ten chodnik?

   

  Janusz Świderski – około 150 m.

   

  Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

  Antoni Włodkowski – jaki udział ma powiat w tym zadaniu?

   

  Janusz Świderski – tylko wykonawstwo, Gmina ponosi inne koszty.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Łomża w zakresie pomocy finansowej na remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1937 B Stara Łomża nad Rzeką (Uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 54/189/2016 z dnia 28 października 2016 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

   

  Ad.8 Przewodnicząca Zarządu– zapoznała zebranych z projektem stanowiska w sprawie utrzymania Urzędu Celnego w Łomży.

   

  Wicestarosta dodał, że projekt ustawy w sprawie zmian organizacji funkcjonowania urzędów skarbowych i urzędów celnych nie jest jeszcze gotowy, na pewno w Łomży będzie oddział, jednak czy będzie zarządzany z zewnątrz, tego jeszcze nie wiadomo. Zaznaczył przy tym, że Rada Miejska w Łomży zajęła już stanowisko w tej sprawie.

   

  Irena Przybylak – jaką moc będzie miało to stanowisko?

   

  Przewodnicząca Zarządu– nie będzie miało mocy wiążącej, jedynie będzie to nasz głos w tej sprawie.

   

  Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, przyjęli stanowisko w sprawie utrzymania Urzędu Celnego w Łomży (stanowisko w ww. sprawie stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

   

  Ad.9 1) Przewodnicząca Zarządu, przechodząc do spraw różnych poprosiła o wypowiadanie się     w innych kwestiach, które wymagają analizy Zarządu Powiatu.

   

  Antoni Włodkowski – zwrócił uwagę na to, że na ul. Włościańskiej, na skrzyżowaniu przy zjeździe z nowego mostu jest duży ubytek w nawierzchni, który wymaga pilnej naprawy.

   

  Janusz Świderski – odpowiedział, że niezwłocznie ww. ubytek w nawierzchni zostanie usunięty.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  Ad.9 2) Przewodnicząca Zarządu udzieliła głosu Krzysztofowi Kozickiemu – Wójtowi Gminy Piątnica, który zwrócił uwagę na to, że powstała rozbieżność w treści porozumienia dotyczącego użyczenia pomieszczeń ZGLR w Piątnicy na potrzeby utworzenia Posterunku Policji w paragrafie 4 ust. 4 i ust. 5 oraz paragrafie 5. Wg niego nie było wcześniej mowy nt. amortyzacji, natomiast taki dodatkowy zapis będzie skutkował zablokowaniem na pewien czas całej inicjatywy, ponieważ na taką formułę musiałaby wyrazić zgodę Rada Gminy Piątnica. Ponadto już drugiego listopada br. mają ruszyć prace remontowe przed tym budynkiem.

  Wobec powyższego zaproponował wykreślenie tych zapisów, natomiast kwestia zwrotu kosztów amortyzacji mogłaby być ujęta w innej postaci, np. w formie jakiejś dotacji dla ZPOZ na zakup sprzętu medycznego lub wyremontowanie.

  Wójt Gminy Piątnica ponadto zaproponował uregulowanie kwestii amortyzacji i adaptacji łazienki dla niepełnosprawnych w odrębnym porozumieniu.

  Wójt zapewnił, że w Radzie Gminy nie będzie problemu z zaakceptowaniem przekazania takiej dotacji dla samorządu Powiatu, w wymiarze odpowiadającym wysokości kwoty amortyzacji na potrzeby ZPOZ w Łomży.  

   

  Z kolei po zakończeniu dyskusji, w zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zaakceptowali wykreślenie paragrafu     4 ust. 4 i ust. 5 oraz paragrafu 5 projektu porozumienia dotyczącego użyczenia pomieszczeń ZGLR w Piątnicy na potrzeby utworzenia Posterunku Policji (dokumenty dotyczące ww. sprawy stanowią załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

   

  Ponadto zobligowali Antoniego Włodkowskiego do udziału w najbliższej sesji Rady Gminy i przedstawieniu dyskusji i wniosków z posiedzenia Zarządu Powiatu

   

   

  Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

   

  Następnie Przewodnicząca Zarządu, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych  w porządku dziennym, zakończyła 54-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

   

   

   

   

   

 

Data powstania: wtorek, 15 lis 2016 09:24
Data opublikowania: wtorek, 15 lis 2016 09:26
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 821 razy