BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr 55/16 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 14 listopada 2016 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 9.00 natomiast zakończenie o godzinie 10.05.

 

 

 W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

 1. Elżbieta Parzych                                    

- Starosta – Przewodnicząca Zarządu.

 1. Lech Marek Szabłowski         

- Wicestarosta.

 1. Tomasz Chojnowski

- członek Zarządu.

 1. Irena Zofia Przybylak

- członek Zarządu.

 1. Antoni Włodkowski

- członek Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad.1 Przewodnicząca Zarządu – Elżbieta Parzych na wstępie przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdziła, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przyjęcie protokołu z 54-go posiedzenia Zarządu.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Marianowie prowadzonego przez Stowarzyszenie „Rodzice dzieciom” Troski Specjalnej.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nowogród na lata 2016- 2020 z perspektywą do roku 2024”.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2017-2021.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie projektu budżetu powiatu łomżyńskiego na rok 2017.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2016 rok.

 8. Sprawy różne.

 • wniosek o wycinkę dwóch drzew znajdujących się w pobliżu budynku Starostwa Powiatowego w Łomży.

   

  Następnie Przewodnicząca Zarządu poprosiła o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.

  Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. porządek posiedzenia został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

   

  Ad.2 Przewodnicząca Zarządu zapytała zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 54-go posiedzenia Zarządu.

   

  Wobec ich braku zarządziła głosowanie, w wyniku którego protokół z 54-go posiedzenia Zarządu został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

   

  Ad.3 Edward Jarota – Dyrektor PCPR w Łomży zapoznał zebranych z oceną działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Marianowie prowadzonego przez Stowarzyszenie „Rodzice dzieciom” Troski Specjalnej (powyższe opracowanie stanowi złącznik do uchwały Zarządu Powiatu).

   

  Antoni Włodkowski – czy koszty dowozu są zwracane rodzinom, w przypadku kiedy dowóz jest realizowany przez te rodziny?

   

  Edward Jarota – tak, rodziny nie ponoszą żadnych kosztów związanych z uczestnictwem swoich podopiecznych w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Marianowie.

   

  Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Marianowie prowadzonego przez Stowarzyszenie „Rodzice dzieciom” Troski Specjalnej(Uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 55/190/2016 z dnia 14 listopada 2016 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

   

  Ad.4 Krystyna Gosiewska – Zastępca Naczelnika Wydziału ROŚB – zapoznała zebranych z Programem Ochrony Środowiska dla Gminy Nowogród na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2024” (powyższe opracowanie stanowi złącznik do uchwały Zarządu Powiatu).

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zaopiniowania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nowogród na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2024”(Uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 55/191/2016 z dnia 14 listopada 2016 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

   

  Ad.5 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – przedstawiła Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Łomżyńskiego na lata 2017-2021 (powyższe opracowanie stanowi złącznik do uchwały Zarządu Powiatu).

   

  Przewodnicząca Zarządu – dodam, że inwestycja na odcinku drogi powiatowej przez miejscowość Drozdowo została podzielona, ponieważ można ubiegać się o dofinansowanie          w ograniczonym stopniu. Jeżeli chodzi o większe zadania to, będą także realizowane inwestycje na drogach powiatowych przez miejscowość Bronowo i Krzewo oraz przez Srebrowo z PROW, takie są nasze plany. Uważamy, że powstaną oszczędności po rozstrzygnięciu przetargów, co da nam dodatkowe możliwości.

   

  Antoni Włodkowski – miałem zapewnienia od Dyrektora ZDP w Łomży, że już nastąpił wykupy gruntów na drodze przez m. Krzewo, jednak jak widać jeszcze to nie nastąpiło. Gmina na te zadanie zaplanowała duże środki.

   

  Wicestarosta – w tym zakresie jest już złożony wniosek o realizację inwestycji. W tym temacie trwają jeszcze negocjacje, nie mniej ma to być wykonane w roku 2017. Natomiast droga przez Pieńki Borowe – zakres tego zadania jeszcze nie został ustalony i stąd też pewne opóźnienia.        

   

  Przewodnicząca Zarządu – odnosząc się jeszcze do załącznika inwestycyjnego pragnę dodać, że termomodernizacja i zakup sprzętu generują pewne koszty, jednak te zadania w naszej ocenie należy wykonać.

   

  Antoni Włodkowski – odnosząc się do wydatków majątkowych chciałbym zaznaczyć, że procentowo Powiat dokłada znacznie mniej do inwestycji na drogach powiatowych na ternie gminy Piątnica. Oby te wskaźniki po stronie gmin w wysokości 0,00 zł nie pozostały w takiej wysokości.

   

  Przewodnicząca Zarządu – jeżeli policzymy kwotowo to na wspomniane drogi Powiat przeznaczy ponad 500.000,00 zł.

   

  Wicestarosta – kwoty po stornie gmin zostały wpisane po 0,00 zł, ponieważ umowy podpiszemy po rozstrzygnięciach przetargowych, co nastąpi w przyszłym roku. Żeby nie było tych zer to musiałaby być podjęta przez gminę uchwała intencyjna.

   

  Antoni Włodkowski – mieszkańcy obawiają się, ze te inwestycje nie zostaną zrealizowane.

   

  Tomasz Chojnowski – niektóre samorządy zyskały dużo na ocenie wniosków projektowych ze względu na kryterium dochodowe. Nawet ocena podniosła się o 2 punkty.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2017-2021(Uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego  Nr 55/192/2016 z dnia 14 listopada 2016 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

   

  Ad.6 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – przedstawiła projekt budżetu powiatu łomżyńskiego na rok 2017 (powyższe opracowanie stanowi złącznik do uchwały Zarządu Powiatu).

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie projektu budżetu powiatu łomżyńskiego na rok 2017 (Uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 55/193/2016 z dnia 14 listopada 2016 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

   

  Ad.7 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2016 rok. Zaznaczyła, że projekt zmian dotyczy jedynie rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania obejmującego termomodernizację budynków Starostwa Powiatowego.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2016 rok (Uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 55/194/2016 z dnia 14 listopada 2016 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

   

  Ad.8 1) Przewodnicząca Zarządu, przechodząc do spraw różnych poinformowała, że został złożony wniosek o wycinkę dwóch drzew w pobliżu budynku Starostwa Powiatowego, ponieważ korzenie tych drzew niszczą przewody kanalizacyjne.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, zaakceptowali wniosek o wycinkę dwóch drzew w pobliżu budynku Starostwa Powiatowego w Łomży.

   

   

  Następnie Przewodnicząca Zarządu, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych  w porządku dziennym, zakończyła 55-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

   

   

   

   

                                                                                                         

                                                                                                                 

Data powstania: piątek, 25 lis 2016 15:36
Data opublikowania: piątek, 25 lis 2016 15:38
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 779 razy