BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr 56/16 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 23 listopada 2016 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 10.00 natomiast zakończenie o godzinie 11.25

 W posiedzeniu udział wzięli:

 1. Elżbieta Parzych                                    

- Starosta – Przewodnicząca Zarządu.

 1. Lech Marek Szabłowski         

- Wicestarosta.

 1. Tomasz Chojnowski

- członek Zarządu.

 1. Irena Zofia Przybylak

- członek Zarządu.

 1. Antoni Włodkowski

- członek Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad.1 Przewodnicząca Zarządu – Elżbieta Parzych na wstępie przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdziła, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przyjęcie protokołu z 55-go posiedzenia Zarządu.

 3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017”.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu nieopłatnej pomocy prawnej w Powiecie Łomżyńskim w 2017 roku.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2016 rok.

 6. Przyjęcie projektu Uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2016 -2020.

 7. Przyjęcie projektu Uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2016 rok.

 8. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży

 9. Zapoznanie z porządkiem obrad XX Sesji Rady Powiatu.

 10. Sprawy różne.

 • Podjęcie uchwały w sprawie nabycia od Gminy Zbójna w formie darowizny na własność Powiatu Łomżyńskiego nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Kuzie.

 • Rozpatrzenie wniosku Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Łomżyńskiego w sprawie obniżenia opat za wydawanie dokumentów – dowodów rejestracyjnych i praw jazdy.

 • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Łomżyńskiego nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Stare Szabły, jednostce ewidencyjnej Śniadowo.

   

  Następnie Przewodnicząca Zarządu poprosiła o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.

  Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. porządek posiedzenia został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

   

  Ad.2 Przewodnicząca Zarządu zapytała zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 55-go posiedzenia Zarządu.

   

  Wobec ich braku zarządziła głosowanie, w wyniku którego protokół z 55-go posiedzenia Zarządu został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

   

  Ad.3 Elżbieta Gosk – gł. spec. w Wydziale PRiK – Program współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2OO3 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie określonej dalej jako ,,ustawa", jest ważnym rocznym dokumentem regulującym współpracę samorządu powiatu z podmiotami trzeciego sektora. Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala roczny program po wcześniejszych konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. ww. ustawy. Konsultacje przedmiotowego programu przeprowadzono w terminie od 28 października 2016 r. do 18 listopada 2016 roku. w sposób określony w art..5 ustawy z dnia 24 kwietnia ZO03 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Podczas trwania konsultacji jedna z organizacji pozarządowych oraz jeden z podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3. stawy nie zgłosił wniosków i uwag co do projektu programu. Autopoprawki do Projektu ,,Program Współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017" wniósł Widział Promocji, Rozwoju i Komunikacji proponując wprowadzenie do zapisów konsultowanego projektu Programu zmian. W sferze zadania publicznego: ,,Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji i narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji". W ,,Planowanych działaniach" wprowadzić dodatkowy zapis: - ochrona zachowanych zabytków. W Sferze zadania publicznego: ,,Promocja i upowszechnianie turystyki". W ,,Planowanych działaniach" wprowadzić dodatkowe zapisy: popularyzacja i edukacja w zakresie ochrony i opieki nad dziedzictwem kulturowym; praktyczne wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego dla wykreowania produktu turystycznego. Program zawiera w szczególności cel główny i cele szczegółowe programu, zasady i formy współpracy. Dokument określa zakres przedmiotowy i priorytetowe zadania publiczne w ramach współpracy Powiatu z organizacjami, a także sposób realizacji i wysokość Środków planowanych na realizacje programu. Reguluje tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert. Podjęcie niniejszej uchwały w przedstawionym projekcie ma na celu wspieranie organizacji pozarządowych i ich inicjatyw oraz zapewnienie sektorowi pozarządowemu dobrych warunków do działania ta rzecz mieszkańców Powiatu.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017”.

   

  Ad.4 Renata Wierzba – gł. spec. w Wydziale PRiK – przedstawiła projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu nieopłatnej pomocy prawnej w Powiecie Łomżyńskim w 2017 roku.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu nieopłatnej pomocy prawnej w Powiecie Łomżyńskim w 2017 roku (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 56/195/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

   

  Ad.5 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – przedstawiła projekt w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2016 rok (powyższe opracowanie stanowi złącznik do uchwały Zarządu Powiatu).

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2016 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 56/196/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

   

  Ad.6 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2016 -2020. Wyjaśniając zaznaczyła, że zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmują:

 1. Zmiany dochodów wynikające ze zmian kwot przyznanych dotacji oraz zwiększenia dochodów własnych.

 2. Zmiany kwot wydatków wynikające ze zmiany kwot przyznanych dotacji oraz zmiany wartości realizowanych zadań majątkowych.

 3. Zmianie ulega deficyt budżetu w kwocie 940.810,00 zł, który zostanie pokryty środkami pochodzącymi z nadwyżek z lat ubiegłych.

 4. Zmianie ulega wysokość dochodów i wydatków bieżących związanych z realizacją zadań współfinansowanych środkami z Unii Europejskiej.

 5. Pozostałe wartości zostały dostosowane do zmian wprowadzonych w budżecie 2016 r.

  W wykazie przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany: Wydatki bieżące – projekt „Pendolino do zatrudnienia” realizowany w latach 2016-2017 zwiększenie wydatków w 2016 r. o kwotę 48.451,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji na realizację projektu. W wyniku wprowadzonych zmian zostaną zachowane wszystkie wymagane relacje określone w ustawie o finansach publicznych.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017”.

 

Ad.7 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2016 rok. Czy to jest tylko jeden odcinek?

 

Przewodnicząca Zarządu – to jest jeden odcinek, natomiast drugi był składany do PROW.

 

Antoni Włodkowski – w zał. nr 3 poz. 11 jest zapis nt. przebudowy drogi powiatowej na odcinku Kalinowo – Drozdowo o długości 1,3 km.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017”.

 

Ad.8 Mieczysław Bieniek – Dyrektor PUP w Łomży – zapoznał zebranych z projektem uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży. Reasumując zaznaczył, że zmiany w Regulaminie nie powodują wzrostu zatrudnienia, natomiast będą odzwierciedlać faktyczną strukturę Urzędu Pracy.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 56/197/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Ad.9 Przewodnicząca Zarządu – poinformowała, że proponowany porządek obrad XX Sesji Rady Powiatu obejmuje następujące tematy:

 1. Otwarcie Sesji.

  Wręczenie stypendiów Starosty Łomżyńskiego

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Powiatu.

 4. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.

 5. Interpelacje i zapytania radnych.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2016 rok.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2016-2020.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017”.

 9. Sprawozdanie z pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Łomży za rok szkolny 2015/2016.

 10. Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Białymstoku o stanie środowiska na terenie powiatu łomżyńskiego za 2015 rok.

 11. Informacja Nadleśniczych Nadleśnictw Łomża i Nowogród na temat sprawowanego nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie powiatu łomżyńskiego.

 12. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2015 rok Przewodniczącemu Rady Powiatu i Staroście Łomżyńskiemu.

 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 14. Wolne wnioski.

 15. Zamknięcie obrad.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Ad.10 1) Przewodnicząca Zarządu, przechodząc do spraw różnych udzieliła głosu Dyrektorowi ZDP w Łomży.

 

Janusz Swiderski – przedstawił projekt uchwały w sprawie nabycia od Gminy Zbójna w formie darowizny na własność Powiatu Łomżyńskiego nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Kuzie

 

Przewodnicząca Zarządu – uzupełniając dodała, że niniejsza sprawa generalnie dotyczy zamiarów i wniosku Starosty Ostrołęckiego, który chce złożyć projekt wnioskowy o dofinasowanie odcinka drogi przylegającego do odcinka, który mamy przejąć od Gminy Zbójna. Takie rozwiązanie pozwoli uzyskać większą punktację przy ocenianiu wniosków.  

 

Z klei Stanisław Kozikowski – Naczelnik Wydziału GN – przedstawił mapkę z naniesionym wyrysem obrazującym położenie przedmiotowych nieruchomości.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 56/198/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

 

Ad.10 2) Przewodnicząca Zarządu zapoznała zebranych z wnioskiem Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Łomżyńskiego w sprawie obniżenia opat za wydawanie dokumentów – dowodów rejestracyjnych i praw jazdy (kopa ww. wniosku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

 

Wicestarosta – uzupełniając dodał, żefaktyczne przychody związane z wydawaniem praw jazdy za ubiegły rok wyniosły około 1.230.000 zł, gdzie koszty wyniosły około 81 % (opłaty na rzecz wytwórni papierów wartościowych, administracyjne itp.). W zasadzie innych dochodów nie mamy jako powiat. Wójtowie na pewno doskonale o tym wiedzą. Rezygnacja z tak skromnych dochodów jest niezasadna. Jeżeli opłaty ulegną obniżeniu o kilka lub kilkanaście złotych to mieszkańcy tego nie odczują. Takie wymiany dokumentów przez mieszkańców zdarzają się niezwykle rzadko.  Jeden z powiatów zawarł porozumienie z gminą o obniżeniu opłat, jednak w tym porozumieniu gmina zobowiązała się do rekompensowania tych obniżek.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Z kolei członkowie Zarządu uznali, że negatywnie należy ustosunkować się do wniosku Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Łomżyńskiego w sprawie obniżenia opat za wydawanie dokumentów tj. dowody rejestracyjne i prawa jazdy.

 

Ad.10 3) Przewodnicząca Zarządu, w sprawach różnych ponownie udzieliła głosu Dyrektorowi ZDP w Łomży.

 

Janusz Swiderski – przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Łomżyńskiego nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Stare Szabły, jednostce ewidencyjnej Śniadowo

 

Z klei Stanisław Kozikowski – Naczelnik Wydziału GN – przedstawił mapkę z naniesionym wyrysem obrazującym położenie przedmiotowych nieruchomości. Ponadto dodał, że koszty dotyczące realizacji tego zadania będą kalkulować się w wysokości około 7.000,00 zł.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych   i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 56/199/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

 

Antoni Włodkowski – odbiegając od meritum poprosił o naprawienie chodnika na odcinku od mostu im. Hubala w stronę Piątnicy.

 

Z kolei Irena Przybylak – poprosiła o usunięcia piasku naniesionego w okolicach przystanku autobusowego w miejscowości kalinowo.

 

Następnie Przewodnicząca Zarządu, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych   w porządku dziennym, zakończyła 56-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

 

 

 

 

                                                                                                       

                                                                                                                                                                  

Data powstania: piątek, 25 lis 2016 15:38
Data opublikowania: piątek, 25 lis 2016 15:43
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 759 razy