BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 57/16 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 30 listopada 2016 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 11.30 natomiast zakończenie o godzinie 11.45.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

 1. Elżbieta Parzych                                    

- Starosta – Przewodnicząca Zarządu.

 1. Lech Marek Szabłowski         

- Wicestarosta.

 1. Tomasz Chojnowski

- członek Zarządu.

 1. Irena Zofia Przybylak

- członek Zarządu.

 1. Antoni Włodkowski

- członek Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi    załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad.1 Przewodnicząca Zarządu – Elżbieta Parzych na wstępie przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdziła, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z 56-go posiedzenia Zarządu.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia od Gminy Śniadowo w formie darowizny na własność Powiatu Łomżyńskiego nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Stara Jakać.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na własność Powiatu Łomżyńskiego nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Stara Jakać, oznaczonej jako działki 125/1 i 407/1.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia autopoprawki do projektu budżetu powiatu na 2017 rok.
 6. Sprawy różne.
 • Informacja nt. ubytków w nawierzchniach drogi powiatowej na odcinku Piątnica Włościańska – Drozdowo.

 

Następnie Przewodnicząca Zarządu poprosiła o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.

Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. porządek posiedzenia został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 

Ad.2 Przewodnicząca Zarządu zapytała zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 56-go posiedzenia Zarządu.

 

Wobec ich braku zarządziła głosowanie, w wyniku którego protokół z 56-go posiedzenia Zarządu został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 

Ad.3 Stanisław Kozikowski – Naczelnik wydziału GN –poinformował, żeprojekt uchwały dotyczy nabycia od Gminy Śniadowo w formie darowizny na własność Powiatu Łomżyńskiego nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Stara Jakać, jednostki ewidencyjnej Śniadowo, powiatu łomżyńskiego, województwa podlaskiego, oznaczone w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 405/9 o pow. 0,0009 ha i nr 405/11 o pow. 0,0035 ha, posiadających    w Sądzie Rejonowym w Łomży, VI Wydziale Ksiąg Wieczystych urządzonych księgę wieczystą nr LM1L/00035424/2.

Podsumowując zaznaczył, że niniejsza sprawa wynika z konieczności przeznaczenia nabytej nieruchomości pod poszerzenie drogi powiatowej.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie nabycia od Gminy Śniadowo w formie darowizny na własność Powiatu Łomżyńskiego nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Stara Jakać (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 57/200/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad.4 Stanisław Kozikowski – Naczelnik wydziału GN –poinformował, żekolejnyprojekt uchwały dotyczy nabycia na własność Powiatu Łomżyńskiego nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Stara Jakać, oznaczonej jako działki 125/1 i 407/1. Nabycie jest podyktowane remontem i utrzymaniem drogi powiatowej nr 1952B na odcinku Jakać Dworna – Stara Jakać.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie nabycia na własność Powiatu Łomżyńskiego nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Stara Jakać, oznaczonej jako działki 125/1 i 407/1 (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 57/201/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Ad.5 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – przedstawiła projekt w sprawie wprowadzenia autopoprawki do projektu budżetu powiatu na 2017 rok. Wyjaśniając dodała, że do projektu budżetu powiatu łomżyńskiego na 2017 rok, przyjętego Uchwałą Nr 55/193/2016 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 14 listopada 2016 roku, wprowadza się następujące zmiany:

 1. Przyjmuje się do realizacji w 2017 roku zadanie majątkowe pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1953B w m. Tarnowo gm. Miastkowo” o wartości 130.000,00 zł.
 2. W Załączniku Nr 2 pn. „Plan wydatków budżetu powiatu łomżyńskiego na 2017 rok”, w zadaniach własnych, dziale 600, rozdziale 60014, paragrafie 6050 zmienia się kwotę „5.409.167,00” na kwotę „5.539.167,00”; w paragrafie 6610 zamienia się kwotę „700.000,00” na „570.000,00”.
 3. W Załączniku Nr 3 pn. Planowane wydatki majątkowe w 2017 r.” w poz. nr 9 zmienia się wartość zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1909B w m. Jankowo Młodzianowo – pomoc finansowa dla Gminy Nowogród” z kwoty „700.000,00” na kwotę „570.000,00”; wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne w poz. 16. pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1953B w m. Tarnowo gm. Miastkowo” o wartości 130.000,00 zł,
 4. W Załącznik Nr 5 pn. „Dotacje na zadania realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych w 2017 r.” w pkt. 1 zamienia się kwotę „700.000,00” na kwotę „570.000,00”; w pkt. 5 rozdział „85201” zastępuje się rozdziałem „85510”.
 5. W Załączniku Nr 7 pn. „Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane w 2017 roku ze środków pochodzących z Funduszy Europejskich” ulegają zmianie kwoty łączne.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie wprowadzenia autopoprawki do projektu budżetu powiatu na 2017 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 57/202/2016  z dnia 30 listopada 2016 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Ad.6 Przewodnicząca Zarządu, przechodząc do spraw różnych udzieliła głosu Irenie Przybylak, która zwróciła uwagę na to, że w dalszym ciągu w nawierzchniach drogi powiatowej na odcinku Piątnica Włościańska – Drozdowo istnieją duże ubytki, które zagrażają bezpieczeństwu poruszających się na tym odcinku drogi.

Mając na uwadze powyższe poprosiła o zobligowanie Dyrektora ZDP do niezwłocznych działań na rzecz usunięcia tego zagrożenia.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Następnie Przewodnicząca Zarządu, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończyła 57-me posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

 

 

 

Data powstania: piątek, 9 gru 2016 14:59
Data opublikowania: piątek, 9 gru 2016 15:01
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 709 razy