BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr 58/16 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 5 grudnia 2016 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 12.00 natomiast zakończenie o godzinie 12.15.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

 1. Elżbieta Parzych                                    

- Starosta – Przewodnicząca Zarządu.

 1. Lech Marek Szabłowski         

- Wicestarosta.

 1. Tomasz Chojnowski

- członek Zarządu.

 1. Irena Zofia Przybylak

- członek Zarządu.

 1. Antoni Włodkowski

- członek Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi    załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad.1 Przewodnicząca Zarządu – Elżbieta Parzych na wstępie przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdziła, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia naboru na partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu w ramach osi priorytetowej II Przedsiębiorczość  i aktywność zawodowa, Działanie 2.3 Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2O14-2020 oraz powołania Komisji Konkursowej ds. wyboru partnera.

 3. Sprawy różne:

 • Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok.

   

  Ad.2 Wicestarosta – Lech Marek Szabłowski – zapoznał zebranych z projektem uchwały w sprawie ogłoszenia naboru na partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu w ramach osi priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.3 Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2O14-2020 oraz powołania Komisji Konkursowej ds. wyboru partnera.

  Podsumowując dodał, że członkami ww. Komisji wg zgłoszonych propozycji mają być: Lech Marek Szabłowski – Wicestarosta – Przewodniczący Komisji; Edyta Zawojska – Naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju i Komunikacji – Członek Komisji; Renata Wierzba – Główny Specjalista Wydziału Promocji, Rozwoju i Komunikacji – Członek Komisji; Joanna Olszewska - Główny Specjalista Wydziału Promocji, Rozwoju i Komunikacji – Sekretarz Komisji.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru na partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu w ramach osi priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.3 Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2O14-2020 oraz powołania Komisji Konkursowej ds. wyboru partnera (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 57/203/2016 z dnia 5 grudnia 2016 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

   

  Ad.3 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – w sprawach różnych przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok. Wyjaśniając dodała, że zmiany dotyczą przeniesień w planie wydatków bieżących, w tym na zadania własne przeniesienie kwoty 5.000,00 zł z rozdziału 90006 do rozdziału 90005 w związku z potrzebą opracowania aktualizacji studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynków Starostwa Powiatowego w Łomży (środki ochrony środowiska)” w ramach konkursu do Działania 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, Poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie wprowadzenia autopoprawki do projektu budżetu powiatu na 2017 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 57/204/2016   z dnia 5 grudnia 2016 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

   

   

  Następnie Przewodnicząca Zarządu, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończyła 58-me posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

                                                                                                              

Data powstania: środa, 14 gru 2016 10:06
Data opublikowania: środa, 14 gru 2016 10:07
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 724 razy