BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr 59/16 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 14 grudnia 2016 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 11.00 natomiast zakończenie o godzinie 11.35.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

 1. Elżbieta Parzych                                    

- Starosta – Przewodnicząca Zarządu.

 1. Lech Marek Szabłowski         

- Wicestarosta.

 1. Tomasz Chojnowski

- członek Zarządu.

 1. Antoni Włodkowski

- członek Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi    załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad.1 Przewodnicząca Zarządu – Elżbieta Parzych na wstępie przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdziła, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przyjęcie protokołu z 57-go i 58-go posiedzenia Zarządu.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia kontroli w SP Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Łomży i zatwierdzenia Programu kontroli.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych należących do właściwości powiatu łomżyńskiego.

 5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.

 6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiat Łomżyńskiego w sprawie przyjęcia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Łomżyńskim na lata 2016-2022.

 7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2016 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie powołania Powiatowej Komisji do spraw referendum.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Przytuły w zakresie pomocy finansowej na remont drogi powiatowej we wsi Borawskie (…).

 10. Sprawy różne:

 • Podjęcie uchwały uchwały w sprawie ogłoszenia naboru na partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu w ramach osi priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.3 Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2O14-2020 oraz powołania Komisji Konkursowej ds. wyboru partnera

 • Zapoznanie z porządkiem obrad XXI-ej sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.

 • Podjęcie uchwały w sprawie zmian w projekcie Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2017-2021.

 • Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wprowadzenia autopoprawki do Projektu budżetu powiatu na 2017 rok.

   

  Następnie Przewodnicząca Zarządu poprosiła o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.

   

  Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. porządek posiedzenia został przyjęty 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

   

  Ad.2 Przewodnicząca Zarządu zapytała zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu  z 57-go oraz 58-go posiedzenia Zarządu.

   

  Wobec ich braku zarządziła głosowanie, w wyniku którego protokół z 57-go posiedzenia Zarządu został przyjęty 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

  W kolejnym głosowaniu protokół z 58-go posiedzenia Zarządu został przyjęty 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

   

  Ad.3 Renata Wierzba – gł. spec. z Wydziału PRiK – zapoznała zebranych z projektem uchwały  w sprawie zarządzenia kontroli w SP Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej z siedzibą          w Łomży i zatwierdzenia Programu kontroli. Reasumując przedstawiła zakres przedmiotowej kontroli.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zarządzenia kontroli w SP Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Łomży i zatwierdzenia Programu kontroli (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 59/205/2016 z dnia 14 grudnia 2016 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

   

  Ad.4 Elżbieta Gosk – gł. spec. z Wydziału PRiK – zapoznała zebranych z projektem uchwały  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych należących do właściwości powiatu łomżyńskiego.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych należących do właściwości powiatu łomżyńskiego (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 59/206/2016 z dnia 14 grudnia 2016 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

   

  Ad.5 Paweł Szymański – gł. spec. z Wydziału PRiK – zapoznał zebranych z projektem uchwały  Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.

   

  Tomasz Chojnowski – zapytał czy stawki zaproponowane na przyszły rok są w maksymalnej wysokości.

  Paweł Szymański – stwierdził, że w zasadzie tak jest, jedynie w kilku przypadkach stawki zostały symbolicznie zmniejszone.

   

  Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.

   

  Ad.6 Edward Jarota – Dyrektor PCPR w Łomży – zapoznał zebranych z projektem Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Łomżyńskim na lata 2016-2022 (ww. Strategia stanowi załącznik do uchwały w tej sprawie).

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiat Łomżyńskiego w sprawie przyjęcia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Łomżyńskim na lata 2016-2022.

   

  Ad.7 Edward Jarota – Dyrektor PCPR w Łomży – przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2016 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Reasumując dodał, że sprawa ta w zasadzie jest corocznie regulowana, bowiem PUP na ogół nie wykorzystuje wszystkich środków na zadania rehabilitacji zawodowej i stąd też pewne kwoty można przesunąć na zakres rehabilitacji społecznej.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2016 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

   

  Ad.8Przewodnicząca Zarządu – zapoznała zgromadzonych z projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie powołania Powiatowej Komisji do spraw referendum.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie powołania Powiatowej Komisji do spraw referendum.

   

  Ad.9Przewodnicząca Zarządu – zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Przytuły w zakresie pomocy finansowej na remont drogi powiatowej we wsi Borawskie (…). Wyjaśniając stwierdziła, że w zasadzie sprawa dotyczy aneksu do porozumienia, które było wcześniej zawierane z Gminą Przytuły w sprawie przebudowy odcinka drogi na terenie tej gminy – we wsi Borawskie, w ramach środków zewnętrznych z programu PROW.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Przytuły (…) (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 59/207/2016 z dnia 14 grudnia 2016 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

   

  Ad.10 W sprawach różnych Wicestarosta – Lech Marek Szabłowski – przedstawił projekt uchwały w sprawie ogłoszenia naboru na partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu w ramach osi priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.3 Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2O14-2020 oraz powołania Komisji Konkursowej ds. wyboru partnera.

  Wyjaśniając dodał, ze zmiany wynikają z faktu, iż on oraz p. Edyta Zawojska będą uczestniczyć   w pracach Łomżyńskiego Forum Samorządowego i z tego tytułu będą zaangażowani także           w decydowanie o aplikowanie o środki w ramach osi priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa. Stąd też, aby zachować bezinteresowność a także ze względów formalnych nie powinni uczestniczyć w pracach przedmiotowej Komisji.

  Podsumowując dodał, że członkami ww. Komisji wg zgłoszonych zaktualizowanych propozycji mają być: Beata Korwek – Sekretarz Powiatu – Przewodniczący Komisji; Renata Wierzba – Główny Specjalista Wydziału Promocji, Rozwoju i Komunikacji – Członek Komisji;  Joanna Zaorska - Główny Specjalista Wydziału Promocji, Rozwoju i Komunikacji – Sekretarz Komisji.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru na partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu w ramach osi priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.3 Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2O14-2020 oraz powołania Komisji Konkursowej ds. wyboru partnera (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 59/208/2016 z dnia 14 grudnia 2016 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

   

  Ad.10 2) Przewodnicząca Zarządu poinformował, że porządek obrad najbliższej sesji – w dniu 21 grudnia br. będzie obejmowała następujące tematy:

   

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Powiatu.

 4. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.

 5. Interpelacje i zapytania radnych.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Łomżyńskim na lata 2016-2022.

 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2016 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuniecie pojazdu z drogi i jego

  przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Powiatowej Komisji do spraw referendum.

 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 11. Wolne wnioski.

 12. Zamknięcie obrad.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  Ad.10 3) Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – w sprawach różnych przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w projekcie Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2017-2021. Wyjaśniając dodała, że autopoprawka do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021 jest wprowadzana w związku z:

 1. przyznaniem dotacji na przeprowadzenie referendum wojewódzkiego,

 2. wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1953B w m. Tarnowo gm. Miastkowo” o wartości 130.000,00 zł,

 3. wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia na lata 2017-2018 pn. „Dorosłość w cenie”  o wartości 1.000.000,00 zł,

 4. korektą odpowiednich wartości,

wprowadza się następujące zmiany:

 • w Załączniku nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa”:

 1. w kolumnie 1 w roku 2017 kwotę 33.023.957,00 zastępuje się kwotą 33.029.047,00; w roku 2018 kwotę 27.803.099,00 zastępuje się kwotą 28.596.257,00,

 2. w kolumnie 1.1 w roku 2017 kwotę 27.175.908,00 zastępuje się kwotą 27.180.998,00; w roku 2018 kwotę 26.846.830,00 zastępuje się kwotą 27.639.988,00,

 3. w kolumnie 1.1.5 w roku 2017 kwotę 8.933.232,00 zastępuje się kwotą 8.938.322,00; w 2018 roku kwotę 7.935.930,00 zastępuje się kwotą 8.729.088,00,

 4. w kolumnie 2 w roku 2017 kwotę 34.041.226,00 zastępuje się kwotą 34.046.316,00; w 2018 roku kwotę 27.803.099,00 zastępuje się kwotą 28.596.257,00,

 5. w kolumnie 2.1 w roku 2017 kwotę 25.097.959,00 zastępuje się kwotą 25.103.049,00; w 2018 roku kwotę 24.835.148,00 zastępuje się kwotą 25.628.306,00,

 • w kolumnie 10.1 w latach 2019-2021 wprowadza się następujące kwoty: rok 2019: 490.526,32; rok 2020: 487.894,72; rok 2021: 337.795,32,

 1. w kolumnie 11.1 w roku 2017 kwotę 10.451.035,00 zastępuje się kwotą 10.660.081,00,

 2. w kolumnie 11.3 oraz 11.3.1 w roku 2017 kwotę 0,00 zastępuje się kwotą 206.842,00; w roku 2018 kwotę 1.499.716,51 zastępuje się kwotą 2.292.874,51,

 • w kolumnie 11.5 w latach 2017-2021 wprowadza się następujące zmiany: rok 2017: kwotę 5.519.167,00 zastępuje się kwotą 5.649.167,00; rok 2018: kwotę 650.425,41 zastępuje się kwotą 1.468.234,49; rok 2019: kwotę 977.173,24 zastępuje się kwotą 1.702.673,68; rok 2020: kwotę 0,00 zastępuje się kwotą 1.867.125,28; rok 2021: kwotę 0,00 zastępuje się kwotą 2.186.204,68,

 1. w kolumnie 11.6 w roku 2017 kwotę 925.000,00 zastępuje się kwotą 795.000,00,

 2. w kolumnie 12.3 w roku 2018 wprowadza się kwotę 793.158,00,

 3. w kolumnie 12.3.1 w roku 2017 kwotę 892.486,00 zastępuje się kwotą 892.942,00; w roku 2018 kwotę 0,00 zastępuje się kwotą 793.158,00,

 4. w kolumnie 12.3.1 kwotę 0,00 zastępuje się kwotą 793.158,00,

 5. w kolumnie 12.5 w roku 2017 kwotę 656.660,00 zastępuje się kwotą 658.660,00; w roku 2018 kwotę 545.448,00 zastępuje się kwotą 83.282,00.

 • w Załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadza się nowe przedsięwzięcie  o wartości 1.000.000,00 zł (limit wydatków w 2017 roku – 206.842,00 zł, w 2018 roku – 793.158,00 zł).

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w projekcie Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2017-2021 (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 59/209/2016 z dnia 14 grudnia 2016 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

 

Ad.10 4) Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – w sprawach różnych przedstawiła projekt uchwały w sprawie wprowadzenia autopoprawki do Projektu budżetu powiatu na 2017 rok.

W ramach tych zmian do projektu budżetu powiatu łomżyńskiego na 2017 rok, przyjętego Uchwałą Nr 55/193/2016 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 14 listopada 2016 roku, wprowadza się następujące zmiany:

 1. W Załączniku Nr 1 „Plan dochodów budżetu powiatu łomżyńskiego na 2017 rok”  w zadaniach zleconych, w dziale 750, rozdziale 75053, paragrafie 2320 wprowadza się kwotę 5.090,00 zł.

 2. W Załączniku Nr 2 „Planowane wydatki budżetu powiatu łomżyńskiego na 2017 rok”  w zadaniach zleconych, w dziale 750, rozdziale 75053, paragrafie 3030 wprowadza się kwotę 4.550,00 zł a w paragrafie 4210 wprowadza się kwotę 540,00 zł.

 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

  Dochody budżetu w wysokości 33.029.047,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 27.180.998,00 zł; dochody majątkowe w wysokości 5.848.049,00 zł.

  Wydatki budżetu w wysokości 34.046.316,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 25.103.049,00 zł; wydatki majątkowe w wysokości 8.943.267,00 zł.

   

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie wprowadzenia autopoprawki do Projektu budżetu powiatu na 2017 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 59/210/2016 z dnia 14 grudnia 2016 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

 

Następnie Przewodnicząca Zarządu, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończyła 59-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

 

                                                                                                       

                                                                                                                 

Data powstania: środa, 21 gru 2016 11:01
Data opublikowania: środa, 21 gru 2016 11:04
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1130 razy