BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr 63/17 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 19 stycznia 2017 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 8.00 natomiast zakończenie o godzinie 10.25.

 

 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

 1. Elżbieta Parzych                                    

- Starosta – Przewodnicząca Zarządu.

 1. Lech Marek Szabłowski         

- Wicestarosta.

 1. Tomasz Chojnowski

- członek Zarządu.

 1. Irena Zofia Przybylak

- członek Zarządu.

 1. Antoni Włodkowski

- członek Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad.1 Przewodnicząca Zarządu – Elżbieta Parzych na wstępie przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdziła, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przyjęcie protokołu z 61-go 62-go posiedzenia Zarządu.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu łomżyńskiego w 2017 roku przez organizację pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

 5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska powiatu łomżyńskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024”.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowych i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłego działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży do dokonywania przeniesień w planach wydatków budżetowych na 2017 r.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach ich dochodów i wydatków.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie planów finansowych zadań na 2017 rok z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do wykonywania przez jednostki samorządu powiatowego.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2017 roku.

 11. Informacja o możliwości wniesienia sprzeciwu do podjęcia uchwały Związku Powiatów Województwa Podlaskiego w sprawie zmiany statutu.

 12. Przedłożenie i omówienie informacji z realizacji bieżącego utrzymania dróg w 2016 roku na terenie powiatu łomżyńskiego (temat omawiany wspólnie z członkami Komisji Budżetu Rady Powiatu).

 13. Sprawy różne.

  1) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Łomżyńskiego oraz do podejmowania wszelkich niezbędnych

  działań związanych z realizacją projektu „Dziś bierni - jutro aktywni (III)” (…)

   

  2) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Łomżyńskiego oraz do podejmowania wszelkich niezbędnych działań związanych z realizacją projektu „Dziś bierni - jutro aktywni (III)” (…)

   

  Następnie Przewodnicząca Zarządu poprosiła o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.

  Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. porządek posiedzenia został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

   

  Ad.2 Przewodnicząca Zarządu zapytała zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 61-go posiedzenia Zarządu.

   

  Wobec ich braku zarządziła głosowanie, w wyniku którego protokół z 61-go posiedzenia Zarządu został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

   

  Z kolei Przewodnicząca Zarządu zapytała zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu  z 62-go posiedzenia Zarządu.

   

  Wobec ich braku zarządziła głosowanie, w wyniku którego protokół z 62-go posiedzenia Zarządu został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

   

  Ad.3 Edward Jarota – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży – projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży wynika z potrzeby lepszej koordynacji i kontroli realizowanej przez PCPR. Skomplikowana materia w dziedzinie pieczy zastępczej wymaga wprowadzenia stanowiska kierownika ds. pieczy zastępczej. Poprzednio był zespół ds. pieczy zastępczej. Jest to newralgiczna dziedzina i w mojej ocenie kierownik zespołu jest potrzebny. Nie tyle jest tu istotna liczba pracowników, co zakres zadań, jaki w tej sferze jest. Po drugie proponujemy wprowadzenie stanowiska zespołu ds. pomocy osobom niepełnosprawnym oraz spraw organizacyjnych. W roku ubiegłym przyjęliśmy ponad 400 osób niepełnosprawnych. PCPR zamierza realizować liczne programy i zakres zadań decyduje, aby na czele tych dwóch struktur stali kierownicy. Takie rozwiązanie pozwoli na znacznie lepszą koordynację realizowanych przez nas zadań.

   

  Antoni Włodkowski – czy ci kierownicy będą wyłonieni z dotychczasowej załogi PCPR?

   

  Edward Jarota – mam doświadczonych pracowników z odpowiednim przygotowaniem i myślę, że zgłoszą swój akces na te stanowiska.

   

  Przewodnicząca Zarządu – jak wiemy jest dużo trudnych zadań, które realizuje PCPR, nawet na ostatniej sesji było zgłoszenie dotyczące potrzeby szczególnego nadzoru nad rodzinami zastępczymi.

   

  Antoni Włodkowski – w strukturze mamy wyodrębnionych dwóch koordynatorów.

   

  Edward Jarota – tak, jeden jest zatrudniony w wymiarze ½ etatu. Wynika to z wytycznych ustawowych, które wskazują, że koordynator nie może mieć pod swoją opieką więcej jak 15 rodzin zastępczych.

   

  Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 63/217/2017 z dnia 19 stycznia 2017 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

   

  Ad.4 Elżbieta Gosk – główny specjalista w Wydziale PRiK – zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu łomżyńskiego w 2017 roku przez organizację pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu łomżyńskiego w 2017 roku przez organizację pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 63/218/2017 z dnia 19 stycznia 2017 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

   

  Ad.5 Wacław Sierbiński – Naczelnik Wydziału ROŚB – dotychczasowy Program ochrony środowiska powiatu łomżyńskiego stracił już swoją ważność a ponadto zmieniły się przepisy regulujące tą kwestię. Nowy program – na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024 wynika z polityki ekologicznej Państwa i Programu wojewódzkiego przyjętego przez Zarząd Województwa. Nasz Program został uzgodniony z Zarządem Województwa, wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym i Regionalną Dyrekcją, także nasze gminy zostały poinformowane o tym Programie. Ten dokument, jak każdy dokument strategiczny, opisuje stan istniejący i wytycza priorytety, które będą mogły być realizowane w latach następnych. Na podstawie tego Programu będziemy mogli ubiegać się o środki na działania związane z ochroną środowiska, np. na termomodernizację.

  Następnie Naczelnik Wydziału ROSB omówił poszczególne priorytety zawarte w powyższym Programie.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska powiatu łomżyńskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024”.

   

  Ad.6 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – Rada Powiatu podejmując uchwałę budżetową dała możliwość Zarządowi do upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowych i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłego działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. To pozwala zachować ciągłość finansową poszczególnych jednostek.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowych i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłego działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 63/219/2017 z dnia 19 stycznia 2017 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

   

  Ad.7 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – specyfika działalności Zarządu Dróg Powiatowych wymusza czasami dokonywanie szybkich przeniesień środków między     paragrafami stad też proponowane jest wystosowanie takiego upoważnienia dla Dyrektora tej jednostki.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży do dokonywania przeniesień w planach wydatków budżetowych na 2017 r. (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 63/220/2017 z dnia 19 stycznia 2017 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

   

  Ad.8 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – po uchwaleniu budżetu należy przekazać jednostkom informację o ostatecznych kwotach ich dochodów i wydatków.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach ich dochodów i wydatków (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 63/221/2017 z dnia 19 stycznia 2017 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

   

  Ad.9 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – zgodnie z ustawą o finansach publicznych Zarząd ma obowiązek uchwalenia planów finansowych zadań na 2017 rok z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do wykonywania przez jednostki samorządu powiatowego. Załączone plany są zgodne z uchwałą budżetową.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie planów finansowych zadań na 2017 rok z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do wykonywania przez jednostki samorządu powiatowego (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 63/222/2017 z dnia 19 stycznia 2017 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

   

  Ad.10 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – zmiany w budżecie obejmują jedną pozycję w dziale 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii, dotyczy to przekazania kwoty 4.000 zł na rzecz Związku Powiatów Województwa Podlaskiego, ponieważ wzrosły koszty wykonania studium wykonalności i proporcjonalnie też wzrasta nasz udział w tym zadaniu.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie na 2017 roku (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 63/223/2017 z dnia 19 stycznia 2017 roku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

   

  Ad.11 Przewodnicząca Zarządu – poinformowała, że istnieje możliwość wniesienia sprzeciwu do podjęcia uchwały Związku Powiatów Województwa Podlaskiego w sprawie zmiany statutu. Zdaniem Przewodniczącej nie ma potrzeby wnoszenia takiego sprzeciwu. Takie stanowisko prezentuje również Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. Dlatego też nie ma potrzeby stawiania zagadnienia na posiedzenie rady Powiatu.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  Ad.12 Na obrady Zarządu Powiatu zostali poproszeni członkowie Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego.

  Przewodnicząca Zarządu – przedstawiła informację z realizacji bieżącego utrzymania dróg  w 2016 roku na terenie powiatu łomżyńskiego (ww. informacja stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

   

  Wicestarosta – Lech Szabłowski – poprosił, aby przy przygotowywaniu sprawozdania z działalności ZDP w 2016 roku ujednolicić przedstawiane dane między innymi podawać w jednolitych jednostkach miary odcinki dróg. Ponadto zwrócił uwagę, że podane dane nt. remontu chodnika w miejscowości Jedwabne – o długości około 200 m, wykonanego za kwotę 14.700 zł, natomiast w innym przypadku dane mówią, że został wykonany remont chodnika o długości około 160 m za 14.600 zł. Możemy domyślać się, że był inny zakres remontu lub inne materiały zostały użyte, jednak te informacje powinny być uzupełnione, z czego wynikają takie różnice.

   

  Janusz Świderski – stwierdził, że w protokole odbioru są zawarte szczegółowe informacje, jednak przyznał przy tym, że skierowana uwaga jest słuszna i ta informacja powinna być doprecyzowana.

   

  Kazimierz Polkowski – członek Komisji Budżetu – dodał, że te dane były przepisane  z porozumień, w których często przyjmuje się przybliżone wartości długości remontowanych chodników.

   

  Przewodnicząca Zarządu – załącznik do projektu budżetu dotyczący ZDP przedstawia planowane wydatki inwestycyjne przez tą jednostkę. Natomiast ten załącznik został sporządzony na podstawie potrzeb zgłoszonych przez ZDP. Taki plan trzeba urealnić, ponieważ zgłoszone potrzeby znacznie przewyższają nasz możliwości. Nie mamy możliwości zmniejszenia w pozycji – wynagrodzenia więc musimy redukować wydatki na remonty i inwestycje. W poszczególnych rozdziałach i paragrafach mamy rozpisane wszystkie wydatki. Większość wydatków mieści się     w paragrafie 4210. Z tego paragrafu zdjęliśmy pewne kwoty i ten plan nie jest już aktualny. Trudno jest go zaktualizować w tym momencie, ponieważ systematycznie pracujemy nad ustaleniem inwestycji, które będą realizowane. Nie mamy innych dokumentów, które określają palny inwestycyjne. Trudno powiedzieć w tej chwili, czy wszystkie nasze zamierzenia inwestycyjne uda się zrealizować. Najczęściej jakieś zadania nie zostają wykonane z różnych przyczyn. Na dzień dzisiejszy nie możemy nić obiecać.

   

  Janusz Świderski – mamy około 300.000 zł mniej niż w roku ubiegłym, jest to dla nas potężna suma, która ogranicza nasze działania. Naszym podstawowym zadaniem jest zapewnienie przejezdności dróg i stąd też realizujemy remonty cząstkowe i powierzchniowe utrwalenie. Zapobiegamy degradacji m.in. likwidując spękania. Nie możemy rezygnować z remontów cząstkowych na gorąco i masą na zimno. W ubiegłym roku tylko Gmina Miastkowo zdecydowała się na dofinansowanie powierzchniowych remontów, reszta to były nasze koszty. Musimy ograniczyć wydatki na tą chwilę. Staramy się wspólnie z wójtami działać, aby ratować nasze drogi. Np. Wójt Gminy Wizna chce zawrzeć porozumienie, ale pod warunkiem udziału finansowego Powiatu i musimy takie środki wygospodarować. Są remonty bardzo pilne i na to środki muszą być. Ponadto są wydatki gdzie musimy poprawić bezpieczeństwo na drogach, np. wykonanie oznakowania, naprawy itp. W tej chwili np. nie stać nas na remontowanie przepustów.

   

  Jan Kuczyński – Przewodniczący Komisji Budżetu – jest uszkodzona nawierzchnia drogi  powiatowej w okolicach mleczarni. Często tam pracują ekipy remontowe, jednak tam należy porządnie wykonać remont, aby nie jeździć wielokrotnie i angażować pracowników i środki.

   

  Antoni Włodkowski – odnosząc się do drogi – ulica Włościańska w okolicach mostu chcę zwrócić uwagę na niebezpieczeństwo w miejscu gdzie stoi pachołek.

   

  Kazimierz Polkowski – tam trzeba wykonać naprawę masą na zimno, jednak teraz nie pozwalają na to warunki pogodowe.

   

  Antoni Włodkowski – we wtorek mamy otwarcie Posterunku Policji i w związku z tym mam prośbę, aby na odcinku drogi powiatowej oczyścić teren.

   

  Kazimierz Polkowski – chodnik miał być wyremontowany od ulicy Włościańskiej w kierunku mostu, jednak mrozy uniemożliwiły nam remont.

   

  Wicestarosta – czy informacje zawarte w przedłożonych dokumentach obejmują także koszty pracowników zaangażowanych w remonty dróg, tak jak w przypadku budowy chodników?

   

  Janusz Świderski – na powyższe pytanie odpowiedział przecząco.

   

  Wicestarosta – wobec tego warto byłoby ujednolicić, ponieważ są to wydatki i koszty ZDP.

   

  Tomasz Chojnowski – jeżeli ZDP otrzymuje wskaźniki ostateczne dotyczące wydatków na dany rok budżetowy, to czy wtedy nie aktualizuje planu inwestycyjnego i wydatków.

   

  Janusz Świderski – ten plan jest określeniem naszych potrzeb, ale to nie znaczy, że w trakcie roku się on nie zmienia. To nie jest wielkość stała i nie musimy wykonać wszystkich założeń określonych w planie.

   

  Antoni Włodkowski – chodnik na ulicy Czarnockiej w Piątnicy jest w fatalnym stanie na pewnym odcinku. Mieszkańcy zgłaszają to bardzo często.

   

  Przewodnicząca Zarządu – przypomniała, że w miejscowości Dobrylas jest niedokończony chodnik, natomiast Gmina na ten cel przeznaczyła środki.

   

  Janusz Świderski – potwierdził przytoczony fakt. Z kolei dodał, że w najbliższym czasie odbędzie się spotkanie, w którym będzie uczestniczy Wójt Gminy Piątnica, a poświęcone będzie inwestycji w miejscowości Pieńki Borowe.

   

  Przewodnicząca Zarządu – na odcinek drogi przez miejscowość Dobrzyjałowo mamy opracowaną część dokumentacji i Wójt zgodził się na udział finansowy w tej inwestycji, jednak doszliśmy do porozumienia, że środki, które Gmina miała przeznaczyć na tę inwestycję w 2017 roku to teraz przeznaczylibyśmy na dokumentację, a w przyszłym roku wystąpimy z wnioskiem do Ministra Infrastruktury, aby uzyskać środki z rezerwy, tak jak to udało się w przypadku inwestycji w Konarzycach. W takiej sytuacji udałoby się jeszcze wyremontować most.

  Po ulewnych opadach deszczu w miesiącu lipcu Zarząd Powiatu wystąpił do Wojewody Podlaskiego o uznanie 3 odcinków dróg jako zniszczonych przez klęskę żywiołową tj. szlaków nadnarwiańskich po obu stronach Narwi i drogi na odcinku Stryjaki – Karwowo. Uznana została tylko droga na docinku Stryjaki – Karwowo. Na tę drogę jest opracowana dokumentacja. Wg kosztorysu wartość tej inwestycji opiewa na 5,5 mln zł. W chwili obecnej nie wiem czy będziemy w stanie zrealizować tę inwestycję.

   

  Kazimierz Polkowski – radny Gminy Jedwabne – pan Chrostowski posługiwał się innym kosztorysem.

   

  Przewodnicząca Zarządu – nie wiem w jaki sposób radny Chrostowski uzyskał te dokumenty? Nie powinno tak być, żeby takie informacje uzyskiwał radny Gminy zanim zostanie poinformowany Zarząd Powiatu bądź Dyrektor ZDP. Zanim zdążyłam poinformować Dyrektora ZDP, na ten temat dyskutowano na sesjach gminnych.

  Burmistrz miał pretensje, że nie poinformowano go o tym kosztorysie, natomiast radny rozpoczął dyskusję na sesji na ten temat. Nie jest to informacja tajna, jednak przed przekazaniem pisma uprawnionym pracownikom, nie powinno być przekazywane na zewnątrz.

   

  Wicestarosta – jest to o tyle niezręczne, że teraz będziemy zwracać się do Burmistrza o udział finansowy w tej inwestycji.

   

  Janusz Świderski – ja tłumaczyłem Burmistrzowi, że nie wiem skąd radny uzyskał te informacje. Podkreśliłem, że w pierwszej kolejności sprawą zajmuje się Zarząd i występuje z kolei do burmistrza lub wójta z propozycją porozumienia.

   

  Jan Kuczyński – nie rozumiem tego, jakim sposobem wyciekają dokumenty z ZDP?

   

  Kazimierz Polkowski – radny Gminy Jedwabne – pan Chrostowski mnie informował, że dzwonił do Wojewody i był u niego osobiście i prawdopodobnie tam uzyskał informacje.

   

  Jan Kuczyński – wiele razy rozmawialiśmy o potrzebie wykonania odwodnienia w miejscowości Czarnocin. Właściciel gruntu zgodził się na wykonanie tego odwodnienia przez jego działkę. Po deszczach kałuża ma około 150 m.

   

  Kazimierz Polkowski – w podobnych sytuacjach to wójt uzgadniał te kwestie z właścicielem działki, a my tylko wykonywaliśmy pracę.

   

  Jan Kuczyński – polecam wykorzystanie rezerwy Ministra w sytuacjach kiedy jest to możliwe.

   

  Przewodnicząca Zarządu – korzystamy z tych środków, ostatnio ukończyliśmy z tych pieniędzy inwestycję w Konarzycach.

   

  Wicestarosta – zwrócił uwagę, że warunki korzystania z ww. rezerwy ulegną zmianie, ze względu na nadużycia, które miały miejsce we wcześniejszych latach, a polegały na tym, iż ze środków klęskowych realizowano wiele inwestycji pod postacią tzw. dróg dojazdowych do mostów lub przepustów.

   

  Tomasz Chojnowski – z tego co wiem to w trakcie roku są zatwierdzane różne inwestycje, które później realizuje ZDP.

   

  Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  Ad.13 Przewodnicząca Zarządu – przechodząc do spraw różnych udzieliła głosu Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży.

   

  1) Mieczysław Bieniek – zapoznał zebranych z projektem uchwaływ sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Łomżyńskiego oraz do podejmowania wszelkich niezbędnych działań związanych z realizacją projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łomżyńskim i mieście Łomża (III)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

   

  Antoni Włodkowski – jaka jest wysokość wsparcia dla bezrobotnego na założenie firmy?

   

  Mieczysław Bieniek – na tym samym pozie jak wcześniej, czyli 20.000 zł.

   

  Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Łomżyńskiego oraz do podejmowania wszelkich niezbędnych działań związanych z realizacją projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łomżyńskim i mieście Łomża (III)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 63/224/2017 z dnia 19 stycznia 2017 roku stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

   

  2) Mieczysław Bieniek – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy – zapoznał zebranych z projektem uchwaływ sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Łomżyńskiego oraz do podejmowania wszelkich niezbędnych działań związanych z realizacją projektu „Dziś bierni - jutro aktywni (III)” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość  i aktywność zawodowa, Działanie 2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy RegionalnegoProgramu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Łomżyńskiego oraz do podejmowania wszelkich niezbędnych działań związanych z realizacją projektu „Dziś bierni - jutro aktywni (III)” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy RegionalnegoProgramu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 63/225/2017 z dnia 19 stycznia 2017 roku stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).

   

   

  W sprawach różnych nie poruszono innych zagadnień.

   

  Następnie Przewodnicząca Zarządu, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych   w porządku dziennym, zakończyła 63-cie posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

   

   

   

   

                                                                                                         

                                                                                                                 

Data powstania: wtorek, 31 sty 2017 09:24
Data opublikowania: wtorek, 31 sty 2017 09:27
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 763 razy