BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 68/17 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 29 marca 2017 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 10.40 natomiast zakończenie o godzinie 10.55.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

 1. Elżbieta Parzych                                    

- Starosta – Przewodnicząca Zarządu.

 1. Lech Marek Szabłowski         

- Wicestarosta.

 1. Tomasz Chojnowski

- członek Zarządu.

 1. Irena Zofia Przybylak

- członek Zarządu.

 1. Antoni Włodkowski

- członek Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad.1 Przewodnicząca Zarządu – Elżbieta Parzych na wstępie przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdziła, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

 

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Zapoznanie z pismem Związku Nauczycielstwa Polskiego ZO w Łomży w sprawie wyrażenia opinii nt. uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Łomżyńskiego do nowego ustroju szkolnego.

 3. Sprawy różne.

   

  Następnie Przewodnicząca Zarządu poprosiła o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.

   

  Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. porządek posiedzenia został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

   

  Ad.2 Przewodnicząca Zarządu – zapoznała zebranychz pismem Związku Nauczycielstwa Polskiego ZO w Łomży, pismem Podlaskiego Kuratora Oświaty oraz pismem Rady Oddziału w łomży NSZZ „Solidarność”, które dotyczyły wyrażenia opinii nt. uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Łomżyńskiego do nowego ustroju szkolnego (kopia ww. pism stanowią załączniki do niniejszego protokołu).

   

  Zebrani, po przeprowadzeniu analizy uznali, że niniejsza sprawa nie wymaga zajmowania stanowiska przez Radę Powiatu w formie uchwały.

  Ponadto nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W sprawach różnych nie poruszono dodatkowych zagadnień.

   

  Następnie Przewodnicząca Zarządu, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończyła 68-me posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

   

                                                                                                         

           

 

 

Data powstania: czwartek, 27 kwi 2017 15:17
Data opublikowania: czwartek, 27 kwi 2017 15:18
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 435 razy