BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 69/17 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 29 marca 2017 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 13.15 natomiast zakończenie o godzinie 14.25.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

 1. Elżbieta Parzych                                    

- Starosta – Przewodnicząca Zarządu.

 1. Lech Marek Szabłowski         

- Wicestarosta.

 1. Tomasz Chojnowski

- członek Zarządu.

 1. Irena Zofia Przybylak

- członek Zarządu.

 1. Antoni Włodkowski

- członek Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad.1 Przewodnicząca Zarządu – Elżbieta Parzych na wstępie przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdziła, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przyjęcie protokołu z 67-go i 68-go posiedzenia Zarządu.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 Muzeum Przyrody w Drozdowie.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za 2016 rok.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przeznaczonej do publicznej wiadomości, informacji o danych o wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego.

 9. Zajecie stanowiska w sprawie wniosku Starosty Zambrowskiego.

 10. Sprawy różne.

   

  Następnie Przewodnicząca Zarządu poprosiła o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.

  Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. porządek posiedzenia został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

   

  Ad.2 Przewodnicząca Zarządu zapytała zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 67-go posiedzenia Zarządu.

   

  Wobec ich braku zarządziła głosowanie, w wyniku którego protokół z 67-go posiedzenia Zarządu został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

   

  Z kolei Przewodnicząca Zarządu zapytała zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 68-go posiedzenia Zarządu.

   

  Wobec ich braku zarządziła głosowanie, w wyniku którego protokół z 68-go posiedzenia Zarządu został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

   

  Ad.3 Przewodnicząca Zarządu zapoznała zebranych ze sprawozdaniem finansowym za rok 2016 Muzeum Przyrody w Drozdowie (pełna treść sprawozdania stanowi załącznik do uchwały Zarządu).

   

  Tomasz Chojnowski – czy Muzeum będzie zaciągać kredyt na planowane inwestycje modernizacyjne?

   

  Anna Archacka – Dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie – tak, około 1 mln zł. Jest szansa na uzyskanie promesy Ministra Kultury, którą będziemy mogli przeznaczyć na wkład własny.

   

  Przewodnicząca Zarządu – na ile opiewa całość inwestycji wg kosztorysu projektowego?

   

  Anna Archacka – opiewa on na prawie 6 mln zł, ale taka modernizacja pozwoli na odpowiednie funkcjonowanie naszej siedziby przez następne kilkadziesiąt lat. Gro prac remontowych planujemy wykonać w 2018 roiku.

   

  Irena Przybylak – niestety remont kapitalny jest konieczny, ponieważ remont, który był wykonywany w latach 80-tych został zrealizowany wręcz fatalnie, byle jak – bez spełnienia jakichkolwiek norm.

   

  Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 Muzeum Przyrody w Drozdowie (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 69/236/2017 z dnia 29 marca 2017 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

   

  Ad.4 Przewodnicząca Zarządu zapoznała zebranych ze sprawozdaniem finansowym za rok 2016 Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży (pełna treść sprawozdania stanowi załącznik do uchwały Zarządu).

   

  Tomasz Chojnowski – z czego wynikają straty?

   

  Jarosław Cholewicki – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży – przede wszystkim z podniesienia najniższego wynagrodzenia, co zmusiło nas do zwiększenia wynagrodzeń znacznej części naszej załogi.

   

  Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 69/237/2017 z dnia 29 marca 2017 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

   

  Ad.5 Przewodnicząca Zarządu zapoznała zebranych ze sprawozdaniem finansowym za rok 2016 Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży (pełna treść sprawozdania stanowi załącznik do uchwały Zarządu).

   

  Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 69/238/2017 z dnia 29 marca 2017 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

   

  Ad.6 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych ze sprawozdaniem  z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za 2016 rok (pełna treść sprawozdania stanowi załącznik do uchwały Zarządu).

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za 2016 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 69/239/2017 z dnia 29 marca 2017 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

   

  Ad.7 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z informacją o danych o wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku (pełna treść ww. informacji stanowi załącznik do uchwały Zarządu). Reasumując dodała, że faktyczne procesy realizacji wydatków i dochodów zamknęły się wynikiem dodatnim, tj. rachunkową nadwyżką w kwocie 1.327.940,23 zł. W jednostkach na dzień 31 grudnia 2016 r. nie wstąpiły zobowiązania wymagalne. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku powiat łomżyński nie umarzał niepodatkowych należności budżetowych.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia przeznaczonej do publicznej wiadomości, informacji o danych o wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 69/239/2017 z dnia 29 marca 2017 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

   

  Ad.8 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z proponowanymi zamianami w budżecie powiatu łomżyńskiego. Objaśniając stwierdziła, że w projekcie dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących, w tym zadania własne: rozdział 60078 +1.555.000,00 zł – dotacja przyznana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, na podstawie pisma nr DOLiZK-III-7741-5-2/2017 z dnia 20 lutego 2017 r. Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących, w tym: zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: rozdział 71012 – przeniesienia związane z podniesieniem wysokości odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zadania własne:

  - rozdział 60078 +1.555.000,00 zł – zwiększenie wydatków w planie Zarządu Dróg Powiatowych w związku z przyznaniem dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Środki zostaną przeznaczone na „Remont drogi powiatowej Nr 1931B Stryjaki – Karwowo – Wszebory w km 0+000 – 2+287” gm. Jedwabne,

  - rozdział 70005, 71012, 75020 – przeniesienia związane z podniesieniem wysokości odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

  - rozdział 85218 – przeniesienie w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dotyczy wydatków na przeprowadzenie badań lekarskich.

  Natomiast zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami: rozdział 02001 – przeniesienia związane ze zmianą przeznaczenia środków (przekwalifikowanie gruntów) oraz rozdział 70005, 71012 – przeniesienia związane z podniesieniem wysokości odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2017 roku (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 69/240/2017 z dnia 29 marca 2017 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

   

  Ad.9Przewodnicząca Zarządu – odczytała wniosek Starosty Zambrowskiego w sprawie poparcia inicjatywy zmiany kategorii dróg do kategorii dróg wojewódzkich (ww. wniosek znajduje się w aktach Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży)

   

  Z kolei członkowie Zarządu, po dokonaniu szczegółowej analizy problemowej sprawy postanowili przełożyć podjęcie decyzji w niniejszej sprawie do momentu uzyskania pełnych informacji           w przedmiotowym zakresie.

   

   

  W sprawach różnych nie poruszono innych zagadnień.

   

  Następnie Przewodnicząca Zarządu, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończyła 69-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

   

      

 

Data powstania: czwartek, 27 kwi 2017 15:25
Data opublikowania: czwartek, 27 kwi 2017 15:27
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 326 razy