BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 72/17 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 15 maja 2017 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 10.00 natomiast zakończenie o godzinie 10.45.

 

 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

 1. Lech Marek Szabłowski         

- Wicestarosta.

 1. Tomasz Chojnowski

- członek Zarządu.

 1. Irena Zofia Przybylak

- członek Zarządu.

 1. Antoni Włodkowski

- członek Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad.1 Wiceprzewodniczący Zarządu – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdził, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z  71-go posiedzenia Zarządu.
 3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zmian w projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2017-2021.
 4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2017 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej.
 6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Łomżyńskiego prowadzonych przez inne organy do nowego ustroju szkolnego, oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych w Powiecie Łomżyńskim.
 7. Przyjęcie porządku obrad XXV Sesji Rady Powiatu.

  8. Sprawy różne:

 • Przyjęcie arkusza organizacyjnego Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 • Wyrażenie zgody na wykup gruntów zajętych pod drogę w m. Szabły Młode.

   

  Następnie Wiceprzewodniczący Zarządu poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.

  Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. porządek posiedzenia został przyjęty 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

   

  Ad.2 Wiceprzewodniczący Zarządu zapytał zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 71-go posiedzenia Zarządu.

   

  Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z 71-go posiedzenia Zarządu został przyjęty 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

   

  Ad.3 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatuprzedstawiła projekt uchwaływ sprawie zmian w projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2017-2021.

   

  Irena Przybylak – z czego wynika wycofanie się z dofinasowania inwestycji na ternie gminy Piątnica – na odcinku drogi przez m. Drozdowo?

   

  Grażyna Kołodziejska –zaplanowane udziały nasze i Gminy zostały wycofane, ponieważ nie otrzymaliśmy wsparcia tej inwestycji ze środków zewnętrznych. Musieliśmy zdjąć te zadanie i zaplanowane na nie środki.

   

  Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały w sprawie zmian w projekcie uchwały      w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2017-2021.

   

  Ad.4 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik PowiatuZałącznik Nr 1 przewiduje dokonanie zmian    w planie dochodów bieżących, w tym: rozdz. 75020 +4.500,00 zł – większe od planowanych wpływy z tytułu wpłat za dzienniki budowy oraz karty wędkarskie; rozdz. 75622 +19.500,00 zł – zwiększone wpływy z tytułu udziałów w CIT. Dochody majątkowe – zadania realizowane  w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadania własne: dokonuje się zmian w planie dochodów majątkowych, w tym:

  - rozdz. 60014 -2.215.712,00 zł, w tym:

     -2.258.122,00 zł – zmniejszenie dotacji z Gminy Piątnica oraz dotacji z Budżetu Państwa  w związku z odstąpieniem od realizacji zadań: „Przebudowa drogi pow. nr 1934B w miejscowości Drozdowo gm. Piątnica” oraz „Przebudowa drogi pow. 1934B Kalinowo-Drozdowo gm. Piątnica”,

  -190.435,00 zł – zmniejszenie dotacji z PROW na zadania: „Przebudowa drogi pow. nr 1962B  w m. Srebrowo gm. Wizna” oraz „Przebudowa drogi pow. nr 1889B w m. Dobry Las. Przebudowa drogi pow. nr 1891B w m. Dobry Las gm. Zbójna”;

  +232.845,00 zł – pomoc finansowa udzielona przez gm. Wizna na zadanie „Przebudowa drogi pow. nr 1962B w m. Srebrowo gm. Wizna” oraz przez gm. Zbójna na zadanie „Przebudowa drogi pow. nr 1889B w m. Dobry Las. Przebudowa drogi pow. nr 1891B w m. Dobry Las gm. Zbójna”.

  Załącznik Nr 2 - wydatki bieżące – zadania własne:

  Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących, w tym: rozdz. 60014 +150.000,00 zł – na zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg w planie Zarządu Dróg Powiatowych              w Łomży.

  Wydatki majątkowe – zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadania własne: dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych, w tym:

  - rozdz. 60016 -225.000,00 zł – zmniejszenie dotacji dla gm. Śniadowo na realizację zadania „Przebudowa dróg gminnych w ciągu ul. Łąkowej i ul. Ogrodowej w Śniadowie” oraz dla gm. Zbójna na realizację zadania „Most Stanisławowo gm. Zbójna” w związku z odstąpieniem od realizacji zadań;

  - rozdz. 60014 -2.310.169,03 zł – w tym:

  -2.298.026,00 zł – odstąpienie od realizacji zadań: „Przebudowa drogi pow. nr 1934B w m. Drozdowo gm. Piątnica” oraz „Przebudowa drogi pow. nr 1034B Kalinowo–Drozdowo gm. Piątnica”;

  - zmiana wartości zadań: „Przebudowa drogi pow. nr 1962B w m. Srebrowo gm. Wizna” oraz „Przebudowa drogi pow. nr 1889B w m. Dobry Las. Przebudowa drogi pow. nr 1891B w m. Dobry Las gm. Zbójna” w związku z oszczędnościami po przeprowadzeniu przetargu  i zmniejszeniem dotacji z PROW oraz otrzymaniem dotacji z gmin Wizna i Zbójna i potrzebą wykonania robót dodatkowych;

  - zmniejszenie wartości zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę  i rozbudowę obiektu mostowego JNI01028662 w m. Dobrzyjałowo wraz z przebudową                  i rozbudową dojazdów stanowiących drogę pow. nr 1914B na odcinku Dobrzyjałowo – Pieńki Borowe” w związku z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzeniu rozeznania cenowego;

  - wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych: „Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi pow. nr 1905B w m. Kuzie gm. Zbójna”, „Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi pow. nr 1962B w m. Nieławice gm. Wizna” oraz „Zakup nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Stara Jakać gm. Śniadowo”;

  -17.884,97 zł – zmniejszenie dotacji dla gm. Nowogród na zadanie „Przebudowa i rozbudowa drogi pow. nr 1909B w m. Jankowo Młodzianowo” – kwota zgodna z umową dotacji.

  Załącznik Nr 3 – „Planowane wydatki majątkowe w 2017 r.” – niniejszą uchwałą wprowadzono zmiany w pozycjach nr: 2 – zmiana wartości zadania -123.490,00 zł, 3 – zmiana wartości zadania +47.230,00 zł, 6 – zmiana wartości zadania -17.884,97 zł, 14 – zmiana wartości zadania -40.000,00 zł, 15 – wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego o wartości 15.000,00 zł, 16 – wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego o wartości 13.000,00 zł, 17 – wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego o wartości 2.500,97 zł,

  Odstąpienie od realizacji zadań: „Przebudowa i rozbudowa drogi pow. nr 1934B w m. Drozdowo gm. Piątnica” o wartości 846.661,00 zł, Przebudowa drogi pow. nr 1934B Kalinowo–Drozdowo gm. Piątnica” o wartości 1.662.365,00 zł, „Przebudowa dróg gminnych w ciągu ul. Łąkowej i ul. Ogrodowej w Śniadowie – pomoc finansowa dla gm. Śniadowo” o wartości 125.000,00 zł, „Most Stanisławowo gm. Zbójna – pomoc finansowa dla gm. Zbójna” o wartości 100.000,00.

  Załącznik Nr 4 – „Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.” – zmiany wynikają z obniżenia planowanego deficytu oraz zmian w harmonogramie spłat rat kredytu.

  Załącznik Nr 5 –„Dotacje na zadania realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych    w 2017 r.” – zmniejszenie dotacji dla Gminy Nowogród.

  Załącznik Nr 7 – „Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane w 2017 roku ze środków pochodzących z Funduszy Europejskich” – zmiana w wydatkach majątkowych dotyczących przebudowy dróg w ramach PROW.

   

  Irena Przybylak – ta kwota – w wysokości 10.000,00 zł, to jest wysokość raty za samochód?

   

  Grażyna Kołodziejska – nie, to kwota za zakup auta używanego z WORD.

   

  Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2017 rok.

   

  Ad.5 Wiceprzewodniczący Zarządu – jak co roku Rada Społeczna ZPOZwystąpiła do nas z wnioskiem o przyznanie nagrody rocznej Dyrektorowi Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Dodam, że sytuacja Zakładu jest stabilna i wyniki są dobre.

   

  Irena Przybylak – czy są jakieś szanse na to, że uda nam się pozyskać nowych lekarzy? Średnia wieku obecnej kadry lekarskiej jest niepokojąco wysoka.

   

  Stanisław Studencki – robiliśmy różne podejścia, jednak z brakiem nowych lekarzy borykamy się od wielu lat. Nawet po konsultacji z panem Wicestarostą wynajęliśmy specjalistyczną firmę, która poszukuje lekarzy na terenie całego kraju a nawet na terenie innych krajów europejskich. Warunki dla lekarzy stworzyliśmy bardzo dobre, mimo to nie mamy chętnych. Średnia wieku obecnej kadry lekarskiej u nas to 59 lat.

   

  Irena Przybylak – czy są jakieś dodatkowe obwarowania, aby zostać lekarzem rodzinnym?

   

  Stanisław Studencki – aktualnie lekarz musi mieć specjalizację lekarza rodzinnego lub odpowiednio długi staż w pracy lekarza rodzinnego. Jeżeli my chcemy zatrudnić lekarza to NFZ musi się zgodzić na to. W jednym przypadku kiedy lekarz miał zapisanych do siebie 20-tu pacjentów, NFZ nie zgodził się na pracę u nas.

  Dodam, że w tym roku na rezydenta medycyny rodzinnej nikt nie zgłosił się w całym województwie podlaskim.

   

  Wiceprzewodniczący Zarządu – jeżeli chodzi o liczbę lekarzy na liczbę mieszkańców to jesteśmy absolutnie przy samym końcu Europy. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat z Polski wyjechało kilkadziesiąt tysięcy lekarzy.

  Bywa tak, że w naszym ZPOZ lekarz dziennie przyjmuje kilkudziesięciu pacjentów dziennie.

   

  Stanisław Studencki – dziennie średnio lekarz przyjmuje około 45 pacjentów. Nie stosujemy systemu kolejkowego, ponieważ NFZ ciągle by nas kontrolował.

   

  Antoni Włodkowski – czy jest tak, że lekarze oszczędzają na skierowaniach do specjalistów? Zbyt późne zdiagnozowanie choroby przez specjalistę może mieć bardzo poważne konsekwencje. Takie informacje przekazywane są przez pacjentów.

   

  Stanisław Studencki – skierowanie do specjalisty nic nas w zasadzie nie kosztuje jako ZPOZ, jednak w pierwszym etapie pacjent powinien przejść badania.

  My nie oszczędzamy na badaniach, jeżeli średnia krajowa to 3 – 4 % budżetu, a u nas to 10 %.

   

  Irena Przybylak – jest tak, że często prywatna praktyka lekarska jest wykorzystywana do tego, aby uzyskać skierowanie do innego specjalisty lub na przeprowadzenie badań.

   

  Stanisław Studencki – takie nadużycia mają miejsce i uważam, że jeżeli ktoś leczy się prywatnie to i badania powinien wykonać prywatnie w tym zakresie.

   

  Irena Przybylak – może powinna być zamieszczona informacja nt. badań, które wykonywane są przez ZPOZ.

   

  Stanisław Studencki – my taka informację zamieszczamy na tablicy ogłoszeń.

   

  Grażyna Kołodziejska – czy w przypadku lekarza kontraktowego, to skierowanie na badania finansowane jest z jego puli?

   

  Stanisław Studencki – tak. Jednak nasi lekarze nie oszczędzają na tym elemencie.

   

  Antoni Włodkowski – czy w ramach profilaktyki można byłoby np. raz w roku otrzymywać skierowanie na badania?

   

  Stanisław Studencki – nie, takiej profilaktyki nie stosujemy, to lekarz musi stwierdzić czy jest potrzeba skierowanie na badania.

  Ewentualnie to gminy finansują niektóre badania profilaktyczne, np. badania profilaktyczne   piersi czy szyjki macicy. My takie programy realizowaliśmy między innymi z Gminą Piątnica         i innymi.

   

  Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 72/249/2017 z dnia 15 maja 2017 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

   

  Ad.6 Elzbieta Gosk – główny specjalista w Wydziale PRiK – w myśl art. 213 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę Prawo Oświatowe Powiat Łomżyński podjął Uchwałę Nr XXIII/126/2017 z dnia 9 marca br. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Łomżyńskiego prowadzonych przez inne organy, do nowego ustroju szkolnego, oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych  w Powiecie Łomżyńskim. Powyższa uchwała miała charakter intencyjny. Zgodnie z art. 217 ww. ustawy pozytywna opinia Podlaskiego Kuratora Oświaty dotycząca w.w. uchwały i zaopiniowanie tej uchwały przez związki zawodowe - Radę Oddziału w Łomży Regionu Mazowsze NSZZ „SOLIDARNOSŚĆ” i ZNP Zarząd Oddziału w Łomży,   było podstawą uchwalenia przez Radę Powiatu Łomżyńskiego docelowej Uchwały Nr XXIV/130/2017 z dnia 29 marca 2017 roku  w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Łomżyńskiego prowadzonych przez inne organy do nowego ustroju szkolnego, oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych w Powiecie Łomżyńskim. Podlaski Urząd Wojewódzki po opublikowaniu ww. Uchwały Nr XXIV/130/2017 z dnia 29 marca 2017 roku w Dzienniku Urzędowym wskazał na konieczność wykreślenia § 3 uchwały i załącznika nr 3 w.w. uchwały określającej sieć szkół mających siedzibę na obszarze Powiatu Łomżyńskiego i prowadzonych przez inne organy, od września 2019 r., co skutkuje koniecznością podjęcia uchwały zmieniającej wyżej wymienioną uchwałę. § 3 uchwały i załącznik nr 3 ww. uchwały dotyczył planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych, mających siedzibę na obszarze Powiatu Łomżyńskiego prowadzonych przez inne organy prowadzące, od dnia 1 września 2019 r.,                      

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Łomżyńskiego prowadzonych przez inne organy do nowego ustroju szkolnego, oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych w Powiecie Łomżyńskim.

  Ad.7 Wiceprzewodniczący Zarządu – zapoznał zebranych z projektem porządku obrad XXV Sesji Rady Powiatu.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  Ad.8 1) W sprawach różnych Elżbieta Gosk – główny specjalista w Wydziale PRiK – zapoznała zebranych z arkuszem organizacyjnym Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej (arkusz znajduje się aktach Wydziału PRiK). Reasumując zaznaczyła, że Kurator Oświaty pozytywnie zaopiniował niniejszy arkusz organizacyjny.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  Ad.8 2) Wiceprzewodniczący Zarządu – poinformował, że jest potrzeba wyrażenia akceptacji wysokości cen wykupu działek w m. Stare Szabły, po czym udzielił głosu Zastępcy Dyrektora ZDP w Łomży.

   

  Barbara Chojnowska – dodała, że powierzchnia zajęta to 100 m2 po 8,00 zł za 1 m2, natomiast koszty geodety to kwota 2.500,00 zł, ale to będzie finansowane z innej puli.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, przyjęli wynegocjowaną cenę wykupu gruntów zajętych pod     drogę (materiały dotyczące przedmiotowego tematu stanowią załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

   

  Antoni Włodkowski – odbiegając od meritum zapytał o przebieg prac na drodze w m. Górki Sypniewo.

   

  Barbara Chojnowska – poinformowała, że prace te zostaną dokończone po zakupie materiałów.

   

  W sprawach różnych nie poruszono innych zagadnień.

   

  Następnie Przewodnicząca Zarządu, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych  w porządku dziennym, zakończyła 72-gie posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

                                                                                                                 

Data powstania: czwartek, 8 cze 2017 14:41
Data opublikowania: czwartek, 8 cze 2017 14:43
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 352 razy