BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 75/17 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 12 czerwca 2017 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 900 natomiast zakończenie o godzinie 1000.

 

 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

 1. Elżbieta Parzych                                    

- Starosta – Przewodnicząca Zarządu.

 1. Lech Marek Szabłowski         

- Wicestarosta.

 1. Tomasz Chojnowski

- członek Zarządu.

 1. Irena Zofia Przybylak

- członek Zarządu.

 1. Antoni Włodkowski

- członek Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad.1 Przewodnicząca Zarządu – Elżbieta Parzych na wstępie przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdziła, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przyjęcie protokołu z 74-go posiedzenia Zarządu.

 3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łomżyńskiego w charakterze Partnera do realizacji projektu zintegrowanego „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO, 3.2.2 RPO”.

 4. Przyjęcie projektu Rady Powiatu Łomżyńskiego zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie: udzielnie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Miastu Łomża.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

 6. Zajęcie stanowiska w sprawie nabycia w trybie bezprzetargowym za cenę rynkową na rzecz Powiatu Łomżyńskiego udziału odpowiadającego powierzchni 11,60 m² użytkowej przez Powiatowy Urząd Pracy, części zabudowanej nieruchomości położonej w Łomży przy ul. Nowogrodzkiej 1, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 10129 o pow. 0,0460 ha.

 7. Zajęcie stanowiska w sprawie podjęcia działań mających na celu sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łomżyńskiego, położonej w obrębie ewidencyjnym Gać, jednostce ewidencji Łomża, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 44 o pow. 0,22 ha.

 8. Przyjęcie projektu Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2017-2021.

 9. Przyjęcie projektu Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2017 rok.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Jedwabne w zakresie przyjęcia w zarząd dróg powiatowych.

 11. Przyjęcie porządku obrad XXVI Sesji Rady Powiatu.

 12. Sprawy różne.

 • Omówienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu Porozumienia w sprawie zasad wspólnej organizacji konkursu i gali „Przedsiębiorca Ziemi Łomżyńskiej 2017”.

 • Podjęcie decyzji w sprawie remontu skrzyżowania ul. Fortecznej i ul. Czarnockiej w Piątnicy.

   

  Następnie Przewodnicząca Zarządu poprosiła o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.

   

  Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. porządek posiedzenia został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

   

  Ad.2 Przewodnicząca Zarządu zapytała zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 74-go posiedzenia Zarządu.

   

  Wobec ich braku zarządziła głosowanie, w wyniku którego protokół z 74-go posiedzenia Zarządu został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

   

  Ad.3 Edyta Zawojska – Naczelnik Wydziału PRS– poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łomżyńskiego        w charakterze Partnera do realizacji projektu zintegrowanego „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO, 3.2.2 RPO” dotyczy projektu zintegrowanego, który będzie realizowany przez Miasto Łomża (Lider) w partnerstwie z Powiatem Łomżyńskim oraz pozostałymi partnerami: Powiatem Bielskim, Powiatem Hajnowskim, Powiatem Kolneńskim, Powiatem Siemiatyckim, Powiatem Wysokomazowieckim, Powiatem Zambrowskim, Łomżyńską Radą Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Łomży. Powiat Łomżyński deklaruje zabezpieczyć w budżecie projektu na lata 2017 – 2020 wkład własny w formie rzeczowej w ramach realizacji projektu – będzie to biuro projektu.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łomżyńskiego w charakterze Partnera do realizacji projektu zintegrowanego „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO, 3.2.2 RPO”

   

  Ad.4 Elżbieta Gosk – gł. spec. w Wydziale PRS – w związku z tym, że okazało się, iż są środki zaplanowane w naszym Wydziale na przedmiotowy cel nie zachodzi potrzeba przeniesienia środków z rezerwy. Stąd też proponowana jest zmiana uchwały.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego zmieniający uchwałę Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie: udzielnie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Miastu Łomża.

   

  Ad.5 Edyta Zawojska – Naczelnik Wydziału PRS– poinformowała, że projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa wynika z potrzeby zawarcia umowy o dofinansowania projektu „Aktywny zawodowo Subregion Łomżyński”. Pełnomocnictwo ma zostać udzielone pani Agnieszce Muzyk – Zastępcy Prezydenta Miasta Łomża. Projekt ten ma być realizowany wspólnie z samorządem Miasta.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 75/256/2017 z dnia 1 2 czerwca 2017 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

   

  Ad.6 Stanisław Kozikowski – Naczelnik Wydziału GN– odnosząc się do kwestii zajęcia stanowiska w sprawie nabycia w trybie bezprzetargowym za cenę rynkową na rzecz Powiatu Łomżyńskiego udziału odpowiadającego powierzchni 11,60m² użytkowej przez Powiatowy Urząd Pracy, części zabudowanej nieruchomości położonej w Łomży przy ul. Nowogrodzkiej 1, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 10129 o pow. 0,0460ha poinformował, że na wniosek PUP w Łomży zwrócono się do Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego Urzędu Pracy o przekazanie nieruchomości zajmowanej przez PUP. Urząd Marszałkowski zgodził się na przekazanie, ale po cenie rynkowej. Szacunkowo wartość ta może osiągnąć ponad 400.000,00 zł, ponieważ jest to ponad 140 m2.

   

  Dyrektor PUP – Mieczysław Bieniek – dodał, że jeżeli Powiatu nie stać na taki zakup, który nie był planowany w budżecie, to nie ma konieczności tego wykupywać i najmować pomieszczenia na dotychczasowych warunkach.

   

  Irena Przybylak – jaki koszt najmu jest obecnie?

   

  Dyrektor PUP – 20 zł/1m2. Miesięcznie to około 2.500,00 zł.

   

  Z kolei członkowie Zarządu uznali, że oferta przedstawiona przez Urząd Marszałkowski nie jest atrakcyjna dla Powiatu.

   

  Ad.7 Stanisław Kozikowski – Naczelnik Wydziału GN– odnosząc się do kwestii zajęcia stanowiska w sprawie podjęcia działań mających na celu sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łomżyńskiego, położonej  w obrębie ewidencyjnym Gać, jednostce ewidencji Łomża, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 44 o pow. 0,22 ha poinformował, że nieruchomość w m. Gać do dnia dzisiejszego nie została sprzedana. Były ogłaszane przetargi, a następnie rokowania, które także nie dały oczekiwanego rezultatu. W listopadzie 2016 roku została przedstawiona oferta przejęcia przez samorząd gminy, który także nie wyraził zainteresowania. W tej sprawie zwracały się różne organizacje, jednak także ostatecznie nie udało się sfinalizować zbycia tej nieruchomości.

  Należy pamiętać, że nieruchomość ta niszczeje i w związku z tym powinniśmy rozważyć ponowną procedurę sprzedaży i ponownego oszacowania jej wartości. Nieruchomość ta powinna być na rynku, aby móc ją sprzedać. Jeżeli w pierwszym przetargu nie uda się sprzedać to następnie będzie można nawet do 40 % oszacowanej wartości obniżyć cenę jej sprzedaży.

   

  Irena Przybylak – trzeba rozpowszechnić informację nt. oferty sprzedaży, może warto jakiś baner zainstalować.

   

  Tomek Chojnowski – może w ogłoszeniach w prasie ogólnopolskiej.

   

  Wicestarosta – Lech Marek Szabłowski – ogłaszaliśmy już ofertę w Rzeczpospolitej. Dodam, że np. Gmina Śniadowo sprowadziła repatriantów i zapewniła im zamieszkanie w jednym z nieużytkowanych lokali. Powinniśmy rozważyć możliwości uzyskania dofinasowania na sprowadzenie repatriantów, których byśmy mogli osiedlić w naszej nieruchomości w Gaci.

   

  Stanisław Kozikowski – dodam, że nawet spółdzielnie nie były zainteresowane przejęciem tej nieruchomości na lokale zastępcze.

   

  Z kolei członkowie Zarządu uznali, że w pierwszej kolejności należy sprawdzić jakie są możliwości uzyskania dofinasowania na sprowadzenie repatriantów, których byłoby można osiedlić w nieruchomości w Gaci.

   

  Ad.8 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej to:

 1. Zmiany dochodów bieżących i majątkowych wynikają ze zmian kwot przyznanych dotacji.

 2. Zmiany kwot wydatków wynikają ze zmiany kwot przyznanych dotacji oraz zmiany wartości realizowanych zadań bieżących i majątkowych.

 3. Zwiększeniu uległa kwota deficytu budżetowego, co pociąga za sobą zmianę wysokości przychodów oraz kwoty długu w poszczególnych latach.

 4. Odstąpiono od zaciągnięcia kredytu bankowego. Planowany deficyt budżetowy zostanie  w całości pokryty nadwyżką z lat ubiegłych.

 5. Zmniejszeniu uległy wydatki na obsługę długu w latach 2017-2020.

 6. Zmianie ulega finansowanie dochodów i wydatków bieżących związanych z realizacją zadań współfinansowanych środkami z Unii Europejskiej.

 7. Pozostałe wartości zostały dostosowane do zmian wprowadzonych w budżecie 2017 r.

W wyniku wprowadzonych zmian zostaną zachowane wszystkie wymagane relacje określone  w ustawie o finansach publicznych.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2017-2021.

 

Ad.9 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – Załącznik Nr 1 Dochody bieżące – zadania własne. Dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących, w tym:

- rozdział 60014 +115.000,00 zł – zwiększenie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łomży z tytułu dotacji od:

- Gminy Wizna (100.000,00 zł) z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej Nr 1964B Janczewo – Bronowo oraz

- Gminy Miastkowo (15.000,00 zł) z przeznaczeniem na wykonanie remontu chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1953B w Miastkowie;

- rozdział 60078 + 355.326,00 zł – zwiększenie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łomży z tytułu dotacji od Gminy Jedwabne z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej Nr 1931B Karwowo – Wszebory,

- rozdział 85395 – przeniesienia w planie Powiatowego Urzędu Pracy dotyczą końcowego rozliczenia projektu pn. „Pendolino do zatrudnienia”,

- rozdział 85406 + 46,00 zł – zwiększenie środków finansowych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Łomży z tytułu wpływu z terminowego przekazywania podatku.

Dochody majątkowe – zadania własne. Dokonuje się zmian w planie dochodów majątkowych,      w tym:

- rozdział 60014 +13.750,00 zł w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łomży tytułem zwiększenia dotacji od Gminy Piątnica z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę obiektu mostowego JN101028662 w miejscowości Dobrzyjałowo wraz z przebudową i rozbudowa dojazdów stanowiących drogę powiatową Nr 1914B na odcinku Dobrzyjałowo – Pieńki Borowe;

- rozdział 60014 + 58.284,00 zł zwiększenie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łomży z tytułu dotacji od:

- Gminy Wizna (42.696,00 zł) z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowych robót drogowych niezbędnych do realizacji zamówienia podstawowego zadania p.n. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1962B w miejscowości Srebrowo”;

- Gminy Zbójna (15.588,00 zł) z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowych robót drogowych niezbędnych do realizacji zamówienia podstawowego zadania p.n. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1889B w miejscowości Dobry Las;

- rozdział 60014 + 183.726,00 zł zwiększenie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łomży z tytułu zwiększenia dotacji od Gminy Śniadowo z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania p.n. „Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 1946B i 1947B w m. Szczepankowo w zakresie budowy chodników o długości 590 mb.”

Załącznik Nr 2 Wydatki bieżące – zadania własne. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących, w tym:

- rozdział 60014 +115.000,00 zł, w tym przeniesienie środków z przeznaczeniem na ubezpieczenie majątku Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży (20.000,00 zł), zlecenia podziału nieruchomości prywatnych zajętych częściowo pod drogi powiatowe: 1937B, 1963B, 1947B i 1908B (32.000,00 zł) oraz wynajmu sprzętu niezbędnego do bieżącego utrzymania dróg przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży (50.000,00 zł);

   oraz + 115.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do remontu chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1953B w Miastkowie (15.000,00 zł) oraz wykonanie remontu drogi powiatowej Nr 1964B na odcinku Janczewo – Bronowo (100.000,00 zł);

- rozdział 60078 +734.610,00 zł z przeznaczeniem na realizacje zadania p.n. „Remont drogi powiatowej Nr 1931B na odcinku Karwowo – Wszebory,

- rozdział 75702 – 37.000,00 zł zmniejszenie odsetek w związku z odstąpieniem od zaciągnięcia kredytu,

- rozdział 85395 – przeniesienia w planie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży dotyczą końcowego rozliczenia projektu pn. „Pendolino do zatrudnienia”.

Wydatki majątkowe – zadania własne. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych,        w tym:

- rozdział 60014 + 7.331,57 zł, w tym: - 5.000,00 zł – zmniejszenie wartości zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę obiektu mostowego            w miejscowości Dobrzyjałowo wraz z przebudową i rozbudową dojazdów” oraz + 12.331,57 zł udzielenie dotacji dla Gminy Przytuły na:

- przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wilamowo (2.250,90 zł);

- przebudowę drogi gminnej w miejscowościach Kubra Przebudówka – Wagi (6.949,50 zł);

- przebudowę drogi gminnej w miejscowości Przytuły (730,17 zł);

- przebudowę drogi gminnej w miejscowości Supy (2.401,00 zł);

- rozdział 60014 + 183.726,00 zł zwiększenie środków w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży z tytułu przekazania dotacji od Gminy Śniadowo na sfinansowanie zadania p.n. „Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 1946B i 1947B w m. Szczepankowo w zakresie budowy chodników o długości 590 mb.”

- rozdział 63003 + 42.128,00 zł na zwiększenie środków w planie Starostwa Powiatowego w Łomży z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania ustalonego decyzją Starosty Łomżyńskiego Nr GN-I.683.2.23.2015 z dnia 23 października 2015 roku za nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym Stara Łomża Nad Rzeką.

Załącznik Nr 3„Planowane wydatki majątkowe w 2017 r.” – niniejszą uchwałą wprowadzono zmiany w pozycjach nr:

      1, 2, 3, 6, 11, 14 – zmiana źródła finansowania zadań z kredytu na środki własne,

      14 – zmiana wartości zadania – 5.000,00 zł,

      18 – wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego o wartości 42.128,00 zł,

      19 – wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego o wartości 2.250,90 zł,

      20 – wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego o wartości 6.949,50 zł,

      21 – wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego o wartości 730,17 zł,

      22 – wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego o wartości 2.401,00 zł,

      23 – wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego o wartości 183.726,00 zł.

Załącznik Nr 4 – „Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.” – zmiany wynikają podwyższenia planowanego deficytu oraz odstąpienia od zaciągnięcia kredytu i wprowadzenia nadwyżki z lat ubiegłych.

Załącznik Nr 5 – „Dotacje na zadania realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych     w 2017 r.” – do załącznika wprowadzono cztery nowe pozycje dotacji celowej: 15, 16, 17 i 18 na łączna kwotę 12.331,57 zł i dokonano zwiększenia dotacji bieżącej w projekcie pn. „Pendolino do zatrudnienia”.

 Załącznik Nr 6 – „Dotacje na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych w 2017 r.” – załącznik zaktualizowany po wprowadzeniu zmian uchwałą zarządu – zwiększenie dotacji dla Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Kownatach.

Załącznik Nr 7 – „Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane w 2 017 roku ze środków pochodzących z Funduszy Europejskich” – dokonano przeniesień w planie wydatków w projekcie pn. „Pendolino do zatrudnienia” w związku z końcowym rozliczeniem projektu.  

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2017 rok.

 

Ad.10 Przewodnicząca Zarządu poinformowała, że projekt uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Jedwabne w zakresie przyjęcia do zarządu dróg powiatowych dotyczy sprawy, która była już omawiana. Gmina jako inwestor chce przejąć drogi powiatowe i w tej sprawie zawarte jest już porozumienie, natomiast aktualnie formalnie w tej kwestii należy podjąć uchwałę.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przyjęcie porozumienia z Gminą Jedwabne w zakresie przyjęcia w zarząd dróg powiatowych (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 75/257/2017 z dnia 1 2 czerwca 2017 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Ad.11 1) Przewodnicząca Zarządu zapoznała zebranych z proponowanym porządkiem obrad XXVI Sesji Rady Powiatu, który obejmował następujące tematy:

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Powiatu.

 4. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.

 5. Interpelacje i zapytania radnych.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za 2016 rok.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego  z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2017-2020.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2017 rok.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łomżyńskiego  w charakterze Partnera do realizacji projektu zintegrowanego „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO, 3.2.2 RPO” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego finansowanego w ramach Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu, Poddziałania 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki, Poddziałania 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.

 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Miastu Łomża.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Powiatu Łomżyńskiego do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

 13. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów Powiatu Łomżyńskiego w 2016 roku.

 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 15. Wolne wnioski.

 16. Zamknięcie obrad.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  Ad.12 W sprawach różnych Edyta Zawojska – Naczelnik Wydziału PRS– zapoznała zebranych   z projektem uchwały w sprawie przyjęcia projektu Porozumienia w sprawie zasad wspólnej organizacji konkursu i gali „Przedsiębiorca Ziemi Łomżyńskiej 2017”. Podsumowując zaznaczyła, że nagrody przyznawane w ramach tego konkursu nie będą miały charakteru finansowego. Będą przyznawane statuetki. Natomiast szczegółowe informacje zawarte są w dołączonym regulaminie.

   

  Tomek Chojnowski – jakie środki są po stronie naszego samorządu?

   

  Edyta Zawojska – PUP z Funduszu Pracy przeznaczy 19.000,00 zł;, natomiast Miasto 8.000,00 zł.

   

  Tomek Chojnowski – ze względu na to, że Miasto odmówiło wspólnej realizacji obchodów rocznicowych uchwalenia Konstytucji 3-go maja, powinniśmy rozważyć, czy takie proporcje są odpowiednie.

   

  Edyta Zawojska – w tym roku uważam, że można realizować ten projekt i zobaczyć jak on wyjdzie, natomiast okres wypowiedzenia porozumienia wynosi 3 m-ce. Jeżeli Miasto będzie próbowało przejąć kontrolę medialną nad tym projektem to wówczas zrezygnujemy ze wspólnego działania w tym zakresie.

   

  Przewodnicząca Zarządu zaproponowała odłożenie tego tematu na kolejne posiedzenie Zarządu.

   

  Członkowie Zarządu przychylili się do ww. propozycji.

   

  2)Przewodnicząca Zarządu zaproponowała wykonanie uproszonego projektu dotyczącego remontu skrzyżowania ul. Fortecznej i ul. Czarnockiej w Piątnicy.

   

  Członkowie Zarządu przychylili się do ww. propozycji.

   

  Ponadto nie poruszono dodatkowych zagadnień.

   

  Następnie Przewodnicząca Zarządu, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych  w porządku dziennym, zakończyła 75-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

   

   

Data powstania: piątek, 21 lip 2017 09:47
Data opublikowania: piątek, 21 lip 2017 09:49
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 245 razy