BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 74/17 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 31 maja 2017 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 9.00 natomiast zakończenie o godzinie 9.45.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

 1. Elżbieta Parzych                                    

- Starosta – Przewodnicząca Zarządu.

 1. Lech Marek Szabłowski         

- Wicestarosta.

 1. Tomasz Chojnowski  

- członek Zarządu.

 1. Irena Zofia Przybylak

- członek Zarządu.

 1. Antoni Włodkowski

- członek Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad.1 Przewodnicząca Zarządu – Elżbieta Parzych na wstępie przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdziła, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z 72-go i 73-go posiedzenia Zarządu.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2017 rok.
 5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie porozumienia z Gminą Piątnica w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Piątnica.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie porozumienia z Gminą Miastkowo w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Miastkowo.
 8. Sprawy różne.
 • Informacja na temat wyboru logo Powiatu Łomżyńskiego.

 • Omówienie bieżących spraw z zakresu remontów i modernizacji dróg powiatu łomżyńskiego.

 

Następnie Przewodnicząca Zarządu poprosiła o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.

Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. porządek posiedzenia został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.2 Przewodnicząca Zarządu zapytała zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu 72-go posiedzenia Zarządu.

 

Wobec ich braku zarządziła głosowanie, w wyniku którego protokół z 72-go posiedzenia Zarządu został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujący się nie było.

Następnie Przewodnicząca Zarządu zapytała zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 73-go posiedzenia Zarządu.

 

Wobec ich braku zarządziła głosowanie, w wyniku którego protokół z 73-go posiedzenia Zarządu został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujący się nie było.

 

Ad.3 Przewodnicząca Zarządu poinformowała, że projekt uchwały dotyczy nieodpłatnego przekazania na potrzeby Skansenu Kurpiowskiego mienia w postaci 2 drewnianych ławeczek- rzeźb przedstawiających wizerunek żon Adama Chętnika.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 74/252/2017 z dnia 31 maja 2017 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.4 Przewodnicząca Zarządu przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2017 rok. Podsumowując poinformowała, że projekt uchwały ma charakter porządkujący.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2017 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 74/253/2017 z dnia 31 maja 2017 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.5 Przewodnicząca Zarządu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Powiatu Łomżyńskiego do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Podsumowując poinformowała, że projekt uchwały wynika z faktu, iż kończy się obecna kadencja Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Członkowie Zarządu zaproponowali na członków ww. Komisji: pana Jacka Nowakowskiego- z ramienia PCPR w Łomży (Dyrektor PCPR- pan Edward Jarota nie wyraził zgody na kandydowanie) oraz jako przedstawicieli Rady Powiatu: radnego Adama Zaczka i radnego Tomasza Chojnowskiego.

Zebrani nie wnieśli innych uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Z kolei w zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujący się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Ad.6 Barbara Chojnowska – Zastępca Dyrektora ZDP w Łomży – przedstawiła projekt porozumienia z Gminą Piątnica w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Piątnica. Podsumowując zaznaczyła, że sprawa ta dotyczy modernizacji obiektu mostowego wraz z dojazdami na odcinku Dobrzyjałowo- Pieńki Borowe o długości 1,34 km.

Zebrani nie wnieśli innych uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych   i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie porozumienia z Gminą Piątnica w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Piątnica (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 74/254/2017 z dnia 31 maja 2017 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad.7 Barbara Chojnowska – Zastępca Dyrektora ZDP w Łomży – przedstawiła projekt porozumienia z Gminą Miastkowo w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Miastkowo. Podsumowując zaznaczyła, że sprawa ta dotyczy remontu chodnika o długości około 200mb.

Wicestarosta- czy ZDP własnymi siłami wybuduje ten chodnik?

Barbara Chojnowska- tak.

Wicestarosta- czyli nasz udział- poza kwotą 15.000,00 zł- będzie stanowić także wykonawstwo.

Zebrani nie wnieśli innych uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie porozumienia z Gminą Miastkowo w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Miastkowo (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 74/255/2017 z dnia 31 maja 2017 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).   

 

Ad.8 W sprawach różnych Wicestarosta poinformował, że Komisja Konkursowa wybrała logo powiatu Łomżyńskiego, które zostało opracowane przez profesjonalne studio graficzne. Logo te przedstawia w graficznym ujęciu bociana, który stanowi symbol rodziny, płodności i szczęścia. Następnie przedstawił zebranym przedmioty promujące powiat łomżyński z nowym wizerunkiem wybranego logo. Ponadto zwrócił uwagę, że logo pozwoli na umieszczanie symboliki kojarzonej i promującej nasz powiat na przedmiotach, na których nie wypada umieszczać herbu Powiatu Łomżyńskiego, np. smyczach, kubkach itp.

 

Zebrani ocenili wybór nowego logo za udany i atrakcyjny, w związku z czym uznali, że będzie to dodatkowy element promocyjny dla naszego powiatu.

 

Następnie Antoni Włodkowski- poinformował, że Wójt Gminy Piątnica jest zainteresowany udziałem finansowym i dokończeniem drogi na odcinku przez m. Murawy.

 

Barbara Chojnowska – Zastępca Dyrektora ZDP w Łomży- poinformowała, że w związku z tym przygotuje projekt porozumienia w tej sprawie.

 

Z kolei zgromadzeni omówili bieżące sprawy z zakresu remontów i modernizacji dróg powiatu łomżyńskiego.

 

Ponadto nie poruszono dodatkowych zagadnień.

 

Następnie Przewodnicząca Zarządu, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych  w porządku dziennym, zakończyła 74-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

 

 

Data powstania: piątek, 21 lip 2017 13:43
Data opublikowania: piątek, 21 lip 2017 13:45
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 199 razy