BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 76/17 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 21 czerwca 2017 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 9.50 natomiast zakończenie o godzinie 10.05.

 

 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

 1. Elżbieta Parzych                                    

- Starosta – Przewodnicząca Zarządu.

 1. Lech Marek Szabłowski         

- Wicestarosta.

 1. Irena Zofia Przybylak

- członek Zarządu.

 1. Antoni Włodkowski

- członek Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad.1 Przewodnicząca Zarządu – Elżbieta Parzych na wstępie przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdziła, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łomżyńskiego w charakterze Partnera do realizacji projektu „Aktywny zawodowo Subregion Łomżyński” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – Działanie 2.4 „Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian”.

 3. Autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2017-2020.

 4. Autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na rok 2017.

 5. Sprawy różne.

   

  Następnie Przewodnicząca Zarządu poprosiła o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.

   

  Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. porządek posiedzenia został przyjęty 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

   

  Ad.2 Edyta Zawojska – Naczelnik Wydziału PRS – zapoznała zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łomżyńskiego w charakterze Partnera do realizacji projektu „Aktywny zawodowo Subregion Łomżyński”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – Działanie 2.4 „Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian”. Objaśniając dodała, że aktywny zawodowo Subregion Łomżyński” to projekt , który będzie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 – priorytet II „Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa”, Działanie 2.4 „Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian”. Realizacja 1 sierpnia 2017- 31 marca 2019. Celem projektu jest przygotowanie do samodzielnego działania na rynku pracy i zaktywizowanie 50 osób spośród osób zwolnionych  z pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu , przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem oraz utworzenie 40 miejsc pracy w ramach udzielonych dotacji na tworzenie działalności gospodarczej. Dotyczy osób zamieszkałych na terenie miasta Łomża oraz powiatów: łomżyńskiego, kolneńskiego i grajewskiego. Miasto Łomża – lider jest odpowiedzialny za realizację następujących zadań w Projekcie: szkolenia przygotowujące do zakładania działalności gospodarczej; dotacje na założenie działalności gospodarczych; wsparcie pomostowe. Powiat Łomżyński – Partner jest odpowiedzialny za realizację następujących zadań określonych w Projekcie: doradztwo zawodowe i psychologiczne, szkolenia zawodowe dla 40 osób – dostosowane do indywidualnych potrzeb, rozwijające kompetencje, przebranżawiające, realizowane zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem  i kończące się nabyciem kwalifikacji lub kompetencji. Kwota dofinansowania projektu wynosi 1 858 496,40 PLN w tym dla Powiatu Łomżyńskiego 143.500,00 zł. Wkład własny do projektu stanowić będzie wkład rzeczowy tj. udostępnienie sal na potrzeby realizacji projektu – na doradztwo zawodowe i psychologiczne, ok. 5000 zł.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łomżyńskiego w charakterze Partnera do realizacji projektu „Aktywny zawodowo Subregion Łomżyński”           w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – Działanie 2.4 „Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian”.

   

  Ad.3 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – zmiany, które mają być wprowadzane autopoprawką w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą wniosku ZDP w sprawie zwiększenia dochodów majątkowych – rozdz. 60014 paragraf 6300 oraz wydatków majątkowych – rozdz. 60014 paragraf 6300, o kwotę 183.726,00 zł. Kwestia ta wynika ze zwiększenia dotacji od Gminy Śniadowo z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania p.n. „Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 1946B i 1947B w m. Szczepankowo w zakresie budowy chodników o długości 590 mb.”

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli zaproponowane zmiany.

   

  Ad.4 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – zmiany, które mają być wprowadzane autopoprawką w projekcie budżetu na 2017 rok także wynikają z wniosku ZDP w sprawie zwiększenia dochodów majątkowych – rozdz. 60014 paragraf 6300 oraz wydatków majątkowych – rozdz. 60014 paragraf 6300, o kwotę 183.726,00 zł.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, przyjęli zaproponowane zmiany.

   

  Ad.5 W sprawach różnych nie zostały zgłoszone dodatkowe zagadnienia.

   

  Następnie Przewodnicząca Zarządu, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończyła 76-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

   

   

                                                                                                        

                                                                                                                 

Data powstania: środa, 9 sie 2017 12:56
Data opublikowania: środa, 9 sie 2017 12:57
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 210 razy