BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 77/17 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 28 czerwca 2017 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 9.00 natomiast zakończenie o godzinie 9.50.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

 1. Elżbieta Parzych                                    

- Starosta – Przewodnicząca Zarządu.

 1. Lech Marek Szabłowski         

- Wicestarosta.

 1. Tomasz Chojnowski

- członek Zarządu.

 1. Irena Zofia Przybylak

- członek Zarządu.

 1. Antoni Włodkowski

- członek Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad.1 Przewodnicząca Zarządu – Elżbieta Parzych na wstępie przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdziła, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przyjęcie protokołu z 75-go posiedzenia Zarządu.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

 5. Przyjęcie skonsolidowanego bilansu z wykonania budżetu za 2016 rok.

 6. Informacja w sprawie możliwości przeznaczenia budynku w Gaci.

 7. Sprawy różne:

 • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu porozumienia w sprawie zasad wspólnej organizacji konkursu i gali „Łomżyńskie Anioły Biznesu”.

   

  Następnie Przewodnicząca Zarządu poprosiła o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.

  Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. porządek posiedzenia został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

   

  Ad.2 Przewodnicząca Zarządu zapytała zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 75-go posiedzenia Zarządu.

  Wobec ich braku zarządziła głosowanie, w wyniku którego protokół z 75-go posiedzenia Zarządu został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

   

  Ad.3 Edyta Zawojska – Naczelnik Wydziału PRiK– poinformowała, że projekt uchwały dotyczy udzielenia pełnomocnictwa Miastu Łomża, reprezentowanemu przez Pana Mariusza Chrzanowskiego – Prezydenta Miasta Łomża i Panią Agnieszkę Barbarę Muzyk – Zastępcę Prezydenta Miasta Łomża do zawarcia umowy o dofinansowanie projektu ”Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO” w ramach konkursu nr RPPD.03.02.01_03.02.02-IP.01.20-002/16 Priorytet III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu, Poddziałania 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,jak również do reprezentowania Powiatu Łomżyńskiego wobec osób trzecich, w szczególności wobec Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, we wszelkich sprawach dotyczących realizacji ww. projektu. Projekt przedłożonej uchwały jest pokłosiem uchwał podjętych na ostatniej sesji przez Radę Powiatu. Porozumienie znacznie ułatwi załatwienie kwestii organizacyjnych.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przyjęcie porozumienia z Gminą Jedwabne w zakresie przyjęcia w zarząd dróg powiatowych (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 77/258/2017 z dnia 28 czerwca 2017 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

   

  Ad.4 Edyta Zawojska – Naczelnik Wydziału PRiK– poinformowała, że projekt uchwały dotyczy udzielenia pełnomocnictwa Miastu Łomża, reprezentowanemu przez Pana Mariusza Chrzanowskiego – Prezydenta Miasta Łomża i Panią Agnieszkę Barbarę Muzyk – Zastępcę Prezydenta Miasta Łomża do zawarcia umowy o dofinansowanie projektu ”Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO” w ramach konkursu nr RPPD.03.02.01_03.02.02-IP.01.20-002/16 Priorytet III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu, Poddziałania 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych.Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, jak również do reprezentowania Powiatu Łomżyńskiego wobec osób trzecich, w szczególności wobec Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, we wszelkich sprawach dotyczących realizacji ww. projektu.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przyjęcie porozumienia z Gminą Jedwabne w zakresie przyjęcia w zarząd dróg powiatowych (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 77/259/2017 z dnia 28 czerwca 2017 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

   

  Ad.5 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – zapoznała zebranych ze skonsolidowanym bilansem z wykonania budżetu za 2016 rok (ww. bilans stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, przyjęli skonsolidowany bilans z wykonania budżetu za 2016 rok.

   

  Ad.6 Stanisław Kozikowski – Naczelnik Wydziału GN– odnosząc się do ostatniego posiedzenia Zarządu i zajęcia stanowiska w sprawie podjęcia działań mających na celu sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łomżyńskiego, położonej w obrębie ewidencyjnym Gać, jednostce ewidencji Łomża, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 44 o pow. 0,22 ha, poinformował, że możliwości uzyskania dofinasowania na sprowadzenie repatriantów, których byłoby można osiedlić w ww. nieruchomości zostały ogólnie wspomniane przez Prezesa Rady Ministrów w piśmie skierowanym do samorządów. Określił w nim także sposoby kontaktu z ministerstwem w niniejszej sprawie. Możliwości uzyskania tego dofinansowania wstępnie ustalono po kontakcie z wyznaczonymi osobami do tych zadań. Są to środki na poziomie 25.000 zł na jedną osobę repatriowaną i 6.000 zł na remont i dostosowanie lokalu dla takiej osoby. Wg wytycznych rządowych konieczne byłoby podjęcie uchwały przez organ stanowiący, o przeznaczeniu tej nieruchomości na potrzeby repatriantów (dokumentacja dotycząca niniejszego tematu stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

   

  Z kolei członkowie Zarządu uznali, że nieruchomość stanowiąca własność Powiatu Łomżyńskiego, położona w obrębie ewidencyjnym Gać, była oszacowana w roku 2012, kiedy to wartości nieruchomości były znacznie wyższe niż obecnie. Wobec tego stwierdzili, że należy zlecić ponowne oszacowanie powyższej nieruchomości.

   

  Ad.7 W sprawach różnych Edyta Zawojska – Naczelnik Wydziału PRiK– zapoznała zebranych   z projektem uchwały w sprawie przyjęcia projektu porozumienia w sprawie zasad wspólnej organizacji konkursu i gali „Łomżyńskie Anioły Biznesu”. Objaśniając dodała, że pozycja Powiatu Łomżyńskiego w zakresie organizacji tego konkursu jest dobra, Powiat będzie odpowiadał za całość promocji tego przedsięwzięcia. Kapituła konkursu będzie decydować o wyłonieniu nagradzanych.

   

  Wicestarosta – Lech Szabłowski – potwierdził, że interes Powiatu został odpowiednio zabezpieczony, Miasto Łomża będzie odpowiadać za przedsiębiorców z terenu miasta, natomiast Powiat za tych z terenu powiatu.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia projektu porozumienia w sprawie zasad wspólnej organizacji konkursu i gali „Łomżyńskie Anioły Biznesu” (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 77/260/2017 z dnia 28 czerwca 2017 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

   

  Ponadto nie poruszono dodatkowych zagadnień.

   

  Następnie Przewodnicząca Zarządu, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych  w porządku dziennym, zakończyła 77-me posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

   

   

                                                                                                         

             

 

 

Data powstania: środa, 9 sie 2017 12:58
Data opublikowania: środa, 9 sie 2017 12:59
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 224 razy