BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 78/17 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 26 lipca 2017 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 9.00 natomiast zakończenie o godzinie 10.40.

 

 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

 1. Elżbieta Parzych                                    

- Starosta – Przewodnicząca Zarządu.

 1. Lech Marek Szabłowski         

- Wicestarosta.

 1. Tomasz Chojnowski

- członek Zarządu.

 1. Irena Zofia Przybylak

- członek Zarządu.

 1. Antoni Włodkowski

- członek Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad.1 Przewodnicząca Zarządu – Elżbieta Parzych na wstępie przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdziła, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przyjęcie protokołu z 76-go i 77-go posiedzenia Zarządu.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia formy i wartości wkładu własnego Powiatu Łomżyńskiego w ramach projektu zintegrowanego „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO, 3.2.2 RPO”.

 4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków Starostwa Powiatowe w Łomży z wykorzystaniem OZE” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji.

 5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego pn. „ Subregion Łomżyński najbardziej innowacyjny w woj. podlaskim i wiarygodny partner w biznesie” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji projektu.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2017 rok.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia, przeznaczonej do publicznej wiadomości, informacji  o danych o wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku.

 8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu Łomżyńskiego na 2017 rok.

 9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2017-2020.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Piątnica w zakresie pomocy finansowej na remont drogi.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg wewnętrznych do kategorii drogi gminnej publicznej na terenie Gminy Łomża, powiat łomżyński. .

 12. Zapoznanie się z porządkiem obrad XXVII Sesji Rady Powiatu.

 13. Sprawy różne.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Śniadowo w zakresie pomocy finansowej na realizację zadania.

 2. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Jedwabnego o udzielenie pomocy finansowej Gminie Jedwabne w kwocie 103.081,57 zł oraz udział w realizacji zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych – ulic: Polnej i M. Skłodowskiej-Curie w m. Jedwabne”.

 3. Rozpatrzenie wniosku Wójta Gminy Przytuły oraz przyjęcie porozumienia z Gminą Przytuły w sprawie połączenia drogi gminnej i powiatowej oraz rozważenie dokonania na koszt Powiatu wydzielenia części działki niezbędnej do połączenia tych dróg a następnie przekazanie jej Gminie Przytuły.

   

  Następnie Przewodnicząca Zarządu poprosiła o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.

   

  Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. porządek posiedzenia został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

   

  Ad.2 Przewodnicząca Zarządu zapytała zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu  z 76-go lub 77-go posiedzenia Zarządu.

   

  Wobec ich braku zarządziła głosowanie, w wyniku którego protokół z 76-go posiedzenia Zarządu został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

   

  W kolejnym głosowaniu protokół z 77-go posiedzenia Zarządu został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

   

  Ad.3 Edyta Zawojska – Naczelnik Wydziału PRiK– poinformowała, że w ramach projektu uchwały w sprawie określenia formy i wartości wkładu własnego Powiatu Łomżyńskiego w ramach projektu zintegrowanego „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO, 3.2.2 RPO”, postanawia się przeznaczyć na okres od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2020 r. dwa pomieszczenia: do poddziałania 3.2.1 - pokój o powierzchni 34,35 m2 x 28,00 zł brutto za m2 ; do poddziałania 3.2.2 - pokój o powierzchni 27,35 m2 x 28,00 zł brutto za m2. Pomieszczenia te zlokalizowane są w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża jako rzeczowy wkład własny w ramach projektu zintegrowanego „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO, 3.2.2 RPO”. Wartość rzeczowego wkładu własnego, o którym mowa w ust. 1, określa się na zryczałtowaną kwotę 961,80 zł miesięcznie x 36 miesięcy = 34.624,80 zł za pokój do poddziałania 3.2.1 oraz 765,80 zł miesięcznie x 36 miesięcy = 27.568,80 zł za pokój do poddziałania 3.2.2.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie określenia formy i wartości wkładu własnego Powiatu Łomżyńskiego w ramach projektu zintegrowanego „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO, 3.2.2 RPO” (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 78/261/2017 z dnia 26 lipca 2017 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

  Ad.4 Edyta Zawojska – Naczelnik Wydziału PRiK– poinformowała, że projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020. Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna; Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej; Poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne. Termin realizacji projektu zgodnie z zawartą umową: 24.06.2015 – 28.09.2018. Całkowita wartość Projektu wynosi 2.424.227,18 zł. Całkowite wydatki kwalifikowane Projektu wynoszą 2.223.288,83 zł. Dofinansowanie ze środków EFRR wynosi 1.734.165,21 zł. Wkład własny Powiatu Łomżyńskiego wynosi łącznie 690.061,97 zł, w tym wydatki kwalifikowalne wynoszą 489.123,62 zł. Środki na realizację projektu nieobjęte budżetem projektu 7.308,89 zł.

  Celem Projektu jest poprawa komfortu cieplnego oraz efektywności energetycznej budynków Starostwa Powiatowego w Łomży przy jednoczesnej poprawie jakości powietrza na skutek ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Projekt zakłada przeprowadzenie następujących prac: docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji naziemnych; docieplenie ścian zewnętrznych piwnic; docieplenie stropodachów; wymianę 27 okien i drzwi; zamurowanie otworu okiennego    w ścianie piwnicy; modernizację instalacji c.w.u.; modernizację instalacji c.o.; wymianę oświetlenia na energooszczędne; montaż instalacji fotowoltaicznej.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków Starostwa Powiatowe w Łomży z wykorzystaniem OZE” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji.

   

  Ad.5 Edyta Zawojska – Naczelnik Wydziału PRiK– poinformowała, że projekt partnerski pn. „Subregion Łomżyński najbardziej innowacyjny w woj. podlaskim i wiarygodny partner w biznesie” został dofinansowany kwotą 116.650,00 PLN ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu „Dyplomacja publiczna 2017 komponent III Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej – 2017”. Celem projektu jest promocja Polski poprzez Subregion Łomżyński jako kreatywnego i innowacyjnego regionu a lokalnych przedsiębiorców jako wiarygodnych i potencjalnych partnerów gospodarczych. Wkład własny Powiatu to niespełna 4.000 zł, natomiast ŁFS wnosi 30.000 zł.

  W ramach projektu zaplanowano do realizacji 4 działania, w tym:

 1. Opracowanie Planu Rozwoju Innowacji dla Subregionu Łomżyńskiego. W tym przypadku będziemy pokazywać przedsiębiorców z naszego regionu, którzy prowadzą innowacyjną działalność.

 2. Organizację pierwszego w Subregionie – Forum Gospodarczego połączonego z panelami dyskusyjnymi z udziałem ekspertów oraz praktyków,

 3. Wizyty studyjne w firmach wykorzystujących najnowszą myśl technologiczną jak i wprowadzających innowacje produktowe, technologiczne, przemysłowe itp. – z obszaru Subregionu,

 4. Kampania promocyjna z wykorzystaniem mediów lokalnych, regionalnych, krajowych i zagranicznych w tym opracowanie oferty współpracy w formie folderu, powstanie spotu promującego Subregion oraz opracowanie strony internetowej, na której to będzie można znaleźć nie tylko informacje o realizowanym projekcie ale przede wszystkim zamieścić swoją ofertę współpracy czy znaleźć partnera do współpracy i biznesu, krajowego lub zagranicznego.

Tak zaplanowane działania pozwolą na kompleksowe potraktowanie tematu i dają pewność osiągnięcia zakładanych rezultatów i wskaźników projektu. Dzięki realizacji projektu chcemy wypromować Subregion Łomżyński na arenie krajowej i międzynarodowej jako Partnera kreatywnego, innowacyjnego, wiarygodnego i z ogromnym potencjałem a także stworzyć warunki do współpracy zarówno samorządów jak i podmiotów gospodarczych z terenu Subregionu   z rynkiem polskim i międzynarodowym. Projekt będzie realizowany w okresie maj – listopad 2017 roku.

Do współpracy przy realizacji projektu zaproszone zostaną także delegacje z krajów współpracujących z członami Łomżyńskiego Forum Samorządowego, w tym: Niemcy, Łotwa, Szwecja, Litwa, Białoruś czy USA.

W 2014 roku realizowaliśmy projekt z MSZ i wówczas nie mieliśmy żadnych istotnych problemów z rozliczeniem tego projektu. Nie ma tu środków unijnych, więc są mniejsze obwarowania w zakresie rozliczeń.

Umowa dotacyjna jest pomiędzy Łomżyńskim Forum Samorządowym oraz Powiatem. Jesteśmy równorzędnym partnerem w tym projekcie.

 

Wicestarosta – w sumie to my jesteśmy liderem w tym projekcie. Uważam, że w ramach tego projektu uda nam się istotnie wzmocnić naszą współpracę, szczególnie widzę duże możliwości jeżeli chodzi o wizytę delegacji z Dingolfing Landau i możliwość podjęcia współpracy gospodarczej pomiędzy partnerami z naszego regionu i z terenu Bawarii.   

 

Edyta Zawojska – naszym zdaniem ten projekt w zdecydowanym stopniu przyczyni się do zaprezentowania naszego regionu a szczególnie naszego powiatu na terenie całego kraju, a także poza jego granicami. Firmy innowacyjne będą wystawiały swoje produkty i każdy będzie mógł się z nimi zapoznać. Z pewnością wielu z nas nie zdaje sobie sprawy z tego ile wartościowych, a w tym innowacyjnych firm jest na terenie naszego województwa.

 

Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – zaproponowała, aby zwrócić się do RIO z prośbą wydania opinii w zakresie zgodności tego projektu z obowiązującym prawem finansowym. W jej ocenie istnieje ryzyko, że trzeba będzie zwrócić dotacje, ponieważ Łomżyńskie Forum Samorządowe jest stowarzyszeniem wobec czego przekazanie dotacji temu podmiotowi podlega pewnym rygorom, co wynika z postanowień ustawy o finansach publicznych.

 

Wicestarosta – to prawda, że Łomżyńskie Forum Samorządowe jest stowarzyszeniem, jednak należą do niego same samorządy.

 

Tomasz Chojnowski – uważam, że to właściwe rozwiązanie, nie powinniśmy podejmować takiego ryzyka. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, to jeszcze przed sesją można ewentualnie dokonać niezbędnych korekt.

 

Z kolei członkowie Zarządu polecili Skarbnikowi Powiatu skontaktowanie się przed najbliższą sesją Rady Powiatu z RIO w Białymstoku w sprawie wydania opinii w zakresie zgodności ww. projektu uchwały z obowiązującym prawem finansowym.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego pn. „Subregion Łomżyński najbardziej innowacyjny w woj. podlaskim i wiarygodny partner w biznesie” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji projektu.

 

Ad.6 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – poinformowała, że w załączniku Nr 1 – Dochody bieżące dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących, w tym:

 1. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

  - rozdział 75020 +2.000,00 zł – zwiększenie dotacji z Urzędu Miasta Łomża na „XXIV Festiwal Muzyczne Dni Drozdowo – Łomża”.

 1. Zadania własne:

  - rozdział 85395 -32.342,00 zł – zmniejszenie dotacji na projekt „Dojrzałość w cenie”.

 2. Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat:

  - rozdział 01005 +1.500,00 zł – dotacja celowa z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom, przyznana na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego z 7 lipca 2017 roku nr FB-II.3111.264.2017.AK,

  - rozdział 85156 -90.000,00 zł – zmniejszenie dotacji celowej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne, na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego z 28 czerwca 2017 roku nr FB-II.3111.223.2017.ML.

  W załączniku Nr 2 – Wydatki bieżące dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących, w tym:

 1. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

  rozdział 92109 +2.000,00 zł – zwiększenie dotacji z Urzędu Miasta Łomża na „XXIV Festiwal Muzyczne Dni Drozdowo – Łomża”.

 2. Zadania własne:

  - rozdział 60014 – dokonano przeniesienia kwoty 162,00 zł z dz. 758, rozdz. 75818 § 6800 „Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” w związku ze zwiększeniem kosztów aktu notarialnego za zakup nieruchomości,

  - rozdział 75020 +2.000,00 zł przeniesienia związane z wydatkami na badania pracownicze, ekwiwalentem za pranie odzieży, refundacją okularów oraz zwiększeniem wydatków na Fundusz Pracy w Starostwie Powiatowym w Łomży,

  - rozdział 75075 – przeniesienia dotyczą wydatków związanych z promocją powiatu,

  - rozdział 75818 - 12.000,00 zł – przeniesienie środków z rezerwy budżetowej ogólnej z przeznaczeniem dla Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży,

  - rozdział 85395 -32.342,00 zł – zmiany w planie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży w związku ze zmniejszeniem dotacji na projekt „Dojrzałość w cenie”,

  - rozdział 85508 – przeniesienia w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie związane z umieszczeniem w pieczy zastępczej dzieci z powiatu łomżyńskiego na terenie innych powiatów,

  - rozdział 92109 +12.000,00 zł – środki z rezerwy budżetowej ogólnej na udział Regionalnego Ośrodka Kultury w projekcie „Z tradycją w nowoczesność – modernizacja wyposażenia ROK w Łomży”,

 3. Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat:

  - rozdział 01005 +1.500,00 zł – dotacja celowa z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom, przyznana na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego z 7 lipca 2017 roku nr FB-II.3111.264.2017.AK,

  - rozdział 85156 -90.000,00 zł – zmniejszenie dotacji celowej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne, na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego z 28 czerwca 2017 roku nr FB-II.3111.223.2017.ML.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2017 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 78/262/2017 z dnia 26 lipca 2017 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

   

  Ad.7 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – poinformowała, że przedłożona informacja do publicznej wiadomości zawierająca dane o wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku jest kwestią formalną wynikającą z wytycznych ustawy o finansach publicznych. Stosownie do przepisów art. 37 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy Zarząd Powiatu Łomżyńskiego przedstawia takie dane. Wobec tego budżet powiatu na 2017 rok, według stanu na 30 czerwca 2017 roku wynosił: po stronie dochodowej – 32.585.243,00 zł, w tym: dochody bieżące 29.777.146,00 zł; dochody majątkowe 2.808.097,00 zł. Po stronie wydatkowej 33.426.217,57 zł, w tym: wydatki bieżące 28.167.435,00 zł; wydatki majątkowe 5.258.782,57 zł. Deficyt budżetowy – 840.974,57 zł. W okresie II-go kwartału dochody osiągnięto w wysokości 14.479.047,63 zł, tj. 44,43% w stosunku do planu, natomiast wydatki zrealizowano w kwocie 12.422.306,82 zł, tj. 37,16% w relacji do planu. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku powiat łomżyński nie umarzał niepodatkowych należności budżetowych. Faktyczne procesy realizacji wydatków i dochodów zamknęły się wynikiem dodatnim, tj. rachunkową nadwyżką  w kwocie 2.056.740,81 zł. W jednostkach na dzień 30 czerwca 2017 r. nie wstąpiły zobowiązania wymagalne.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia, przeznaczonej do publicznej wiadomości, informacji o danych o wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku. (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 78/263/2017 z dnia 26 lipca 2017 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

   

  Ad.8 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu przewiduje w załącznik Nr 1 w pozycji dochody bieżące – zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz zadania własne: zmiany w planie dochodów bieżących, w tym:

  - rozdz. 15013 +2.361.108,00 zł – wprowadzenie do budżetu środków na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020: „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO”, „Kompleksowy system rozwijania kompetencji  i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO” oraz „Aktywny zawodowo Subregion Łomżyński”;

  - rozdz. 71095 -50.000,00 zł – zmniejszenie wpływów z usług uzgadniania dokumentacji projektowej, wykonywania wypisów i wyrysów oraz innych usług ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

  - rozdz. 75020 +9.300,00 – środki zwrócone przez firmę GEOKART w związku z prowadzonym postępowaniem sądowym,

  - rozdz. 75095 +116.650,00 – dofinansowanie ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych realizacji projektu pn. „Subregion Łomżyński najbardziej innowacyjny w woj. podlaskim i wiarygodny partner w biznesie”. Powiat jako lider przystąpi do realizacji projektu w partnerstwie z Łomżyńskim Forum Samorządowym, w ramach konkursu „Dyplomacja publiczna 2017”. Celem projektu jest promocja Polski poprzez Subregion Łomżyński jako kreatywnego i innowacyjnego regionu, a lokalnych przedsiębiorców jako wiarygodnych i potencjalnych partnerów gospodarczych.

  - rozdz. 75814 +4.095,00 zł – środki niewykorzystane z wydatków niewygasających.

  Natomiast w dochodach majątkowych – zadania własne dokonuje się zmian w planie dochodów majątkowych, w tym:

  - rozdz. 90005 +27.809,53 zł – środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na potrzeby projektu: „Kompleksowa termomodernizacja budynków Starostwa Powiatowego             w Łomży z wykorzystaniem OZE”.

  Załącznik Nr 2 wydatki bieżące – zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz zadania własne dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących, w tym: rozdz. 15013 +2.238.608,00 – środki na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020: „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO”, „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO” oraz „Aktywny zawodowo Subregion Łomżyński”; rozdz. 75095 +116.650,00 zł – środki z Ministerstwa Spraw Zagranicznych na realizację projektu „Subregion Łomżyński najbardziej innowacyjny w woj. podlaskim i wiarygodny partner w biznesie”. Wydatki dotyczą zadań realizowanych przez Powiat oraz dotacji dla Łomżyńskiego Forum Samorządowego.

  W wydatkach majątkowych zadania własne dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych, w tym: rozdz. 90005 – przeniesienie środków między paragrafami w związku z realizacją projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków Starostwa Powiatowego w Łomży z wykorzystaniem OZE”.

  W załączniku Nr 3 – „Planowane wydatki majątkowe w 2017 r.” – Uchwałą Zarządu oraz niniejszą uchwałą wprowadzono zmiany w pozycjach nr: 9 – zmniejszenie rezerwy inwestycyjnej – przeniesienie kwoty 162,00 zł do pozycji 17, 10 – zmiana nazwy oraz źródeł finansowania zadania, 17 – zwiększenie wartości zadania o kwotę 162,00 zł. Załącznik Nr 4 – „Przychody  i rozchody budżetu w 2017 r.” – zmiany wynikają z obniżenia planowanego deficytu. Załącznik Nr 5 –„Dotacje na zadania realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych w 2017 roku” – załącznik zaktualizowany po wprowadzeniu zmian Uchwałą Zarządu – zwiększenie dotacji dla Regionalnego Ośrodka Kultury. Załącznik Nr 6 –„Dotacje na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych w 2017 roku” – wprowadzenie dotacji dla partnera projektu „Subregion Łomżyński najbardziej innowacyjny w woj. podlaskim i wiarygodny partner w biznesie”. Załącznik Nr 7 – „Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane w 2017 roku ze środków pochodzących z Funduszy Europejskich” – wprowadzenie 4 nowych projektów.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2017 rok.

   

  Ad.9 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – zapoznała zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2017-2020.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2017-2020.

   

  Ad.10 Barbara Chojnowska – Zastępca Dyrektora ZDP w Łomży – przestawiła projekt porozumienia z Gminą Piątnica w zakresie pomocy finansowej na remont drogi.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Piątnica w zakresie pomocy finansowej na remont drogi (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 78/264/2017 z dnia 26 lipca 2017 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

   

  Ad.11 Barbara Chojnowska – Zastępca Dyrektora ZDP w Łomży – przestawiła pozytywną opinię ZDP dotyczącą zaliczeniu dróg wewnętrznych do kategorii drogi gminnej publicznej na terenie Gminy Łomża, powiat łomżyński (kopia ww. opinii stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych   i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg wewnętrznych do kategorii drogi gminnej publicznej na terenie Gminy Łomża, powiat łomżyński (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 78/265/2017 z dnia 26 lipca 2017 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

   

  Ad.12 Przewodnicząca Zarządu zapoznała zebranych z proponowanym porządkiem obrad XXVI Sesji Rady Powiatu, który obejmował następujące tematy:

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Powiatu.

 4. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.

 5. Interpelacje i zapytania radnych.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2017-2020.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2017 rok.

 8. Pojęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków Starostwa Powiatowego w Łomży z wykorzystaniem OZE” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego pn. „Subregion Łomżyński najbardziej innowacyjny w woj. Podlaskim   i wiarygodny partner w biznesie” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji projektu.

 10. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016.

 11. Ocena stanu sanitarnego Powiatu Łomżyńskiego w 2016 roku.

 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 13. Wolne wnioski.

 14. Zamknięcie obrad.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  Ad.13 1) Sprawy różne, Barbara Chojnowska – Zastępca Dyrektora ZDP w Łomży – przestawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Śniadowo w zakresie pomocy finansowej na realizację zadania. Objaśniając zaznaczyła, że niniejsza sprawa była już omawiana na posiedzeniu Zarządu, a dotyczy przebudowy odcinka dróg powiatowych w m. Szczepankowo w zakresie budowy chodników.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Śniadowo w zakresie pomocy finansowej na realizację zadania (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 78/266/2017 z dnia 26 lipca 2017 roku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

   

  2)Przewodnicząca Zarządu zapoznała zebranych z wnioskiem Burmistrza Jedwabnego  o udzielenie pomocy finansowej Gminie Jedwabne w kwocie 103.081,57 zł oraz udział w realizacji zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych – ulic: Polnej i M. Skłodowskiej-Curie w mieście Jedwabne” (kopia ww. wniosku stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu). Następnie poinformowała, że Burmistrz nie rozmawiał z nią w tej sprawie w związku z czym nie zna szczegółów dotyczących realizacji niniejszego zadania.

   

  Barbara Chojnowska – Zastępca Dyrektora ZDP w Łomży – ZDP również nie otrzymał informacji na temat ww. zadania.

   

  Wicestarosta – jak wygląda współpraca w przypadku przebudowy drogi na odcinku Stryjaki – Karwowo? Dodam, że wniosek w tej sprawie złożyliśmy w czerwcu br.

   

  Barbara Chojnowska – sprawa ta utknęła na etapie podpisu Burmistrza, mam tu na myśli decyzję dotyczącą wycinki drzew na odcinku Stryjaki – Karwowo.

   

  Z kolei członkowie Zarządu uznali, że na tym etapie nie jest możliwe podjęcie decyzji w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Jedwabne w kwocie 103.081,57 zł na zadanie dotyczące przebudowy dróg gminnych w mieście Jedwabne”. W związku z powyższym postanowili      zgłosić niniejszy wniosek podczas przygotowania projektu budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2018 rok.

   

  Zebrani nie wnieśli innych uwag do niniejszego tematu.

   

  3) Barbara Chojnowska – Zastępca Dyrektora ZDP w Łomżyzapoznała zebranych z projektem porozumienia z Gminą Przytuły w sprawie połączenia drogi powiatowej nr 1825B z drogą gminną w obrębie Gardoty, gm. Przytuły (ww. projekt porozumienia stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

  Z kolei Przewodnicząca Zarządu zaproponowała przyjęcie porozumienia na kolejnym posiedzeniu Zarządu, natomiast aktualnie – zgodnie z paragrafem 3 projektu porozumienia, zaproponowała dokonanie na koszt Powiatu wydzielenia części działki niezbędnej do połączenia drogi gminnej i powiatowej a następnie przekazanie jej Gminie Przytuły.

   

  Członkowie Zarządu przychylili się do ww. propozycji.

   

   

  Ponadto nie poruszono dodatkowych zagadnień.

   

  Następnie Przewodnicząca Zarządu, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończyła 78-me posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

   

   

                                                                                                         

                                                                                                                 

Data powstania: środa, 30 sie 2017 08:14
Data opublikowania: środa, 30 sie 2017 08:17
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 238 razy