BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 79/17 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 30 sierpnia 2017 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 9.00 natomiast zakończenie o godzinie 10.00.

 

  W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

 1. Elżbieta Parzych                                    

- Starosta – Przewodnicząca Zarządu.

 1. Lech Marek Szabłowski         

- Wicestarosta.

 1. Tomasz Chojnowski

- członek Zarządu.

 1. Antoni Włodkowski

- członek Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

 

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad.1 Przewodnicząca Zarządu – Elżbieta Parzych na wstępie przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdziła, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z 78-go posiedzenia Zarządu.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia należności pieniężnych Skarbu Państwa z tytułu opłaty za wynajem lokalu mieszkalnego nr 3 w Marianowie 1.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia należności pieniężnych Skarbu Państwa z tytułu opłaty za wynajem lokalu mieszkalnego nr 4 w Marianowie 1.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia należności pieniężnych Skarbu Państwa z tytułu opłaty za wynajem lokalu mieszkalnego nr 7 w Marianowie 1.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie dwóch drzew z terenu nieruchomości położonej w Łomży ul. Polowej 53, stanowiącej współwłasność Powiatu Łomżyńskiego i Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za I półrocze 2017 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2017 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Wizna w zakresie pomocy finansowej na realizację zadania.
 10. Sprawy różne.

1)        Zapoznanie z pismem Wójta Gminy Łomża w sprawie nieodpłatnego przejęcia zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Gać, jednostce ewidencyjnej Łomża, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 44, o powierzchni 0,22 ha, z przeznaczeniem jej na potrzeby rodzin repatrianckich.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Śniadowo w zakresie pomocy finansowej na realizację zadania

2)        Zapoznanie z apelem Związku Powiatów Polskich o pomoc dla powiatów i miast na prawach powiatu dotkniętych skutkami nawałnic.

3)        Podjęcie decyzji na lokalizację urządzeń w pasie drogowym niezwiązanych z ruchem drogowym (7 szt.) oraz projekty decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu wykonania robót i umieszczenia urządzeń niezwiązanych z ruchem drogowym (5 szt.).

 

Następnie Przewodnicząca Zarządu poprosiła o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.

 

Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. porządek posiedzenia został przyjęty 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 

Ad.2 Przewodnicząca Zarządu zapytała zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 78-go posiedzenia Zarządu.

 

Wobec ich braku zarządziła głosowanie, w wyniku którego protokół z 78-go posiedzenia Zarządu został przyjęty 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 

Ad.3 Stanisław Kozikowski – Naczelnik Wydziału GN – poinformował, że uchwała w sprawie umorzenia należności pieniężnych Skarbu Państwa z tytułu opłaty za wynajem lokalu mieszkalnego nr 3 w Marianowie 1 dotyczy zaległości lokatorki, która obecnie przebywa w Domu Pomocy Społecznej w Kownatach. Osoba ta wymaga całodobowej opieki ze względu na chorobę psychiczną. Utrzymuje się ona z renty chorobowej, którą przeznacza na leki i utrzymanie w DPS. Natomiast okres przedawnienia dla ściągalności długów za najem lokali wynosi od 3 do 10 lat. Reasumując podkreślił, że nie widzi szans na to, aby można było wyegzekwować spłatę zadłużenia od tej osoby. Generowanie dalszych  kosztów i utrzymywanie tego zadłużenia jest nieracjonalne     w naszym przekonaniu. Warto także dodać, że osoba zalegająca z opłatami jest wychowankiem domu dziecka więc z tego powodu możliwości odzyskania należności są dodatkowo ograniczone. W związku z tym proponowane jest umorzenie należności Skarbu Państwa z tytułu opłaty za wynajem lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku nr 1 położonym w obrębie ewidencyjnym Marianowo, jednostce ewidencyjnej Piątnica, powiecie łomżyńskim, stanowiącego własność Skarbu Państwa przypadające od dłużnika wskazanego w projekcie uchwały w kwocie należności głównej 6 345,10 zł plus należne odsetki do dnia podjęcia uchwały.

 

Przewodnicząca Zarządu dodała, że wskazana sytuacja jest szczególnie trudna. Wobec tego wg jej oceny także w zasadzie nie ma szans na to, aby można było wyegzekwować spłatę niniejszego zadłużenia.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie umorzenia należności pieniężnych Skarbu Państwa z tytułu opłaty za wynajem lokalu mieszkalnego nr 3 w Marianowie 1 (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 79/267/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad.4 Stanisław Kozikowski – Naczelnik Wydziału GN – poinformował, że kolejny projekt uchwały w sprawie umorzenia należności pieniężnych Skarbu Państwa z tytułu opłaty za wynajem, w tym przypadku lokalu mieszkalnego nr 4 w Marianowie 1 dotyczy zaległości od osoby rozwiedzionej, która wychowuje trójkę dzieci, wg danych z PUP jest osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku. Generowanie dalszych kosztów i utrzymywanie tego zadłużenia jest w naszym przekonaniu nieracjonalne. Warto także dodać, że również ta osoba zalegająca z opłatami jest wychowankiem domu dziecka więc z tego powodu możliwości odzyskania należności są dodatkowo ograniczone. W związku z tym proponowane jest umorzenie należności Skarbu Państwa z tytułu opłaty za wynajem lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku nr 1 położonym  w obrębie ewidencyjnym Marianowo, jednostce ewidencyjnej Piątnica, powiecie łomżyńskim, stanowiącego własność Skarbu Państwa przypadające od Mieczysława Świerszcz w kwocie należności głównej 11 142,28 zł plus należne odsetki do dnia podjęcia uchwały. Reasumując podkreślił, że nie widzi szans na to, aby można było wyegzekwować spłatę zadłużenia od tej osoby, mimo, iż jest już wyrok sądu z nakazem zapłaty w tej sprawie.

 

Przewodnicząca Zarządu podobnie jak w poprzednim przypadku dodała, że wskazana sytuacja jest szczególnie trudna. Wobec tego wg jej oceny, także i w tej sytuacji w zasadzie nie ma szans na to, aby można było wyegzekwować spłatę niniejszego zadłużenia.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie umorzenia należności pieniężnych Skarbu Państwa z tytułu opłaty za wynajem lokalu mieszkalnego nr 4 w Marianowie 1 (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 79/268/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Ad.5 Stanisław Kozikowski – Naczelnik Wydziału GN – trzeci projekt uchwały w sprawie umorzenia należności pieniężnych Skarbu Państwa z tytułu opłaty za wynajem lokalu mieszkalnego w Marianowie 1 odnosi się do byłego pracownika ZS w Marianowie, który już nie żyje. Spadkobiercy, czyli jego żona i dwójka dzieci nie otrzymali spadku po zmarłym, a obecnie zamieszkują w gminnym lokalu socjalnym w Kalinowie. Osoby te otrzymały na nasz wniosek sądowy nakaz eksmisji z naszych lokali. Osoby te utrzymują się z prac dorywczych, poza tym mają w rodzinie osobę chorą na nowotwór, która wymaga wsparcia pod względem finansowania kosztownych leków. Generowanie dalszych kosztów i utrzymywanie tego zadłużenia jest nieracjonalne w naszym przekonaniu. W związku z tym proponowane jest umorzenie należności Skarbu Państwa z tytułu opłaty za wynajem lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku nr 1 położonym w obrębie ewidencyjnym Marianowo, jednostce ewidencyjnej Piątnica, powiecie łomżyńskim, stanowiącego własność Skarbu Państwa przypadające od Doroty Wieczorek w kwocie należności głównej 7 324,79 zł plus należne odsetki do dnia podjęcia uchwały.

 

Przewodnicząca Zarządu podkreśliła, że wskazana sytuacja jak i poprzednie są szczególnie trudne. Wobec tego wg jej oceny, także i w tej sytuacji w zasadzie nie ma szans na to, aby można było wyegzekwować spłatę niniejszego zadłużenia.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie umorzenia należności pieniężnych Skarbu Państwa z tytułu opłaty za wynajem lokalu mieszkalnego nr 7 w Marianowie 1 (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 79/269/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Ad.6 Stanisław Kozikowski – Naczelnik Wydziału GN – propozycja dotycząca wycięcia dwóch drzew z terenu nieruchomości położonej w Łomży ul. Polowej 53, stanowiącej współwłasność Powiatu Łomżyńskiego i Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego odnosi się do wniosku, który złożyła Fundacja, ponieważ drzewa te zagrażają bezpieczeństwu, a jedno z nich uległo uszkodzeniu i znacznemu pochyleniu, co doprowadziło do jego złamania. Miło to miejsce podczas ostatnich wichur.

Nasz samorząd jako współwłaściciel i zarządca nieruchomości musi w tej sprawie wystąpić do Prezydenta Łomży. Wynika to z przepisów ustawy prawo ochrony środowiska.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie dwóch drzew z terenu nieruchomości położonej w Łomży ul. Polowej 53, stanowiącej współwłasność Powiatu Łomżyńskiego i Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 79/270/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

 

Ad.7 Przewodnicząca Zarządu zapoznała zebranych z informacją o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za I półrocze 2017 roku. Reasumując dodała, że informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2017 roku stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały; informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2020 załącznik Nr 2; informacja za I półrocze 2017 roku z wykonania planu finansowego jednostek, zgodnie z art. 265 pkt 1 ustawy o finansach publicznych: samorządowych instytucji kultury załącznik Nr 3; Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży załącznik Nr 4. Niniejsza informacja zostanie także przedłożona Regionalnej Izbie Obrachunkowej   w Białymstoku, Zespół w Łomży.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za I półrocze 2017 roku (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 79/271/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

 

Ad.8 Przewodnicząca Zarządu zapoznała zebranych z proponowanymi zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2017 rok. Objaśniając stwierdziła, że załącznik Nr 1 – Dochody bieżące

Przewiduje dokonanie zmian w planie dochodów bieżących, w tym Zadania własne: rozdział 60014 +44.000,00 zł – zwiększenie dotacji w ramach pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Piątnica na zakup materiałów do remontu drogi powiatowej Nr 1903B Kisielnica – Murawy; rozdział 85333 +200.600,00 zł – zwiększenie środków finansowych z Funduszu Pracy otrzymanych przez Powiat Łomżyński na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży. Załącznik Nr 2 – Wydatki bieżące zakłada dokonanie zmian w planie wydatków bieżących, w tym zadania własne: rozdział 60014 +44.000,00 zł – zwiększa się plan wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu drogi powiatowej Nr 1903B Kisielnica – Murawy; rozdział 60014 - dokonuje się przeniesienia środków finansowych w kwotach: 500,00 zł z planu wydatków zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa    i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1935 B Stare Krzewo – Nowe Krzewo gm. Piątnica do planu zadania p.n. „Wykup nieruchomości pod drogę powiatową Nr 1935 B Stare Krzewo – Nowe Krzewo gm. Piątnica” w celu uzupełnienia brakujących środków finansowych niezbędnych do jego realizacji; 20.000,00 zł z planu finansowego zadania pn. „Wykup nieruchomości pod drogę powiatową Nr 1914 B Górki – Dobrzyjałowo – Pieńki Borowe – Korytki – Kaimy w m. Dobrzyjałowo, gm. Piątnica do planu zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę obiektu mostowego JNI01028662 w m. Dobrzyjałowo wraz z przebudową i rozbudową  dojazdów stanowiących drogę powiatową Nr 1914 B na odcinku Dobrzyjałowo – Pieńki Borowe”, zwiększenie środków niezbędne jest w celu podziału nieruchomości prywatnych do celów drogowych planowanego zadania inwestycyjnego; 11.200,00 zł zmniejsza się środki finansowe pozostałe po przeprowadzonym rozeznaniu cenowym na ubezpieczenie budynku; 200,00 zł zwiększa się środki finansowe niezbędne do uzupełnienie wniosku na usunięcie 23 szt. drzew na drodze powiatowej Nr 1931 B Stryjaki – Karwowo – Wszebory gm. Jedwabne; 10.000,00 zł zwiększa się wpłaty na PFRON w związku z rozwiązaniem umowy o pracę z pracownikiem posiadającym uprawnienia o niepełnosprawności; 2.000,00 zł zwiększa się środki finansowe związane z nakazem PIP o okresowym przeszkalaniu pracowników na stanowiskach robotniczych, wykonujących szczególnie niebezpieczne prace; 1.000,00 zł zmniejsza się środki finansowe w zakresie delegacji służbowych pracowników Zarządu Dróg; rozdział 85333 +200.600,00 zł – zwiększa się plan finansowy wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży o środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat Łomżyński na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2017 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 79/272/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

 

Ad.9 Barbara Chojnowska – Zastępca Dyrektora ZDP w Łomży przedstawiła projekt porozumienia z Gminą Wizna w zakresie pomocy finansowej na realizację zadania „Remont drogi powiatowej nr 1964B na odc. Bożejewo- Janczewo”.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Wizna w zakresie pomocy finansowej na realizację zadania (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 79/273/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

 

Ad.10 1) Sprawy różne, Stanisław Kozikowski – Naczelnik Wydziału GN – odczytał pismo Wójta Gminy Łomża nr WGP.6823.22.2016 z 25 sierpnia 2017 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Gać, jednostce ewidencyjnej Łomża, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 44, o powierzchni 0,22 ha, z przeznaczeniem jej na potrzeby rodzin repatrianckich (kopia ww. pisma stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

 

Członkowie Zarządu postanowili w powyższym zakresie udzielić odpowiedzi, stwierdzającej że: wkładem finansowym Powiatu Łomżyńskiego w pomocy dla repatriantów będzie nieodpłatne przekazanie nieruchomości na ten cel. Powiat nie opracowywał projektu przebudowy i remontu budynku i nie sporządzał kosztorysu. Dokładny koszt remontu można będzie określić po sporządzeniu projektu przebudowy i określeniu standardu wykończenia. W budynku są już trzy lokale mieszkalne, a cztery mogłoby jeszcze powstać. W budynku mogłoby zamieszkać łącznie 31 osób: w trzech lokalach po 5 osób i w czterech lokalach po 4 osoby. System ogrzewania może być dowolny, uzależniony od woli i możliwości finansowych właściciela oraz przepisów prawnych obowiązujących w tym zakresie.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

2) Przewodnicząca Zarządu zapoznała zebranych z apelem Związku Powiatów Polskich o pomoc dla powiatów i miast na prawach powiatu dotkniętych skutkami nawałnic (treść ww. apelu stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

3) Wicestarosta – Lech Szabłowski – poinformował, że Zarząd Powiatu z mocy ustawy ma kompetencje do zarzadzania drogami, jednak może upoważnić jednostkę organizacyjną do podejmowania decyzji dotyczących zajęcia pasa drogowego. W związku z tym takie upoważnienie zostało w naszym przypadku wystosowane wobec ZDP w Łomży.

 

Z kolei głos zabrała Zastępca Dyrektora ZDP w Łomży.

 

Barbara Chojnowska – przedstawiła projekty decyzji na lokalizację urządzeń w pasie drogowym niezwiązanych z ruchem drogowym (7 szt.) oraz projekty decyzji na zajęcie pasa drogowego        w celu wykonania robót i umieszczenia urządzeń niezwiązanych z ruchem drogowym (5 szt.). Reasumując zaznaczyła, że powyższe dokumenty odnoszą się przede wszystkim do przyłączy. Wyjątek stanowi wniosek PGNiG, któremu nie wyrażono zgody na zajęcie pasa drogowego. Ta decyzja została zaskarżona i w związku z tym SKO uchyliło ją. Jednak uzasadniliśmy to zagrożeniem degradacji naszej drogi, wobec czego SKO poprosiło o ekspertyzę w tym zakresie.

 

Wicestarosta – czy jest możliwość poprowadzenie przyłącza PGNiG po gruntach prywatnych?

 

Barbara Chojnowska – tak. W oparciu o analizę dotyczącą degradacji drogi – zagrożenia wynikającego z instalowania przyłącza PGNiG – proponujemy wydanie decyzji odmownej w tym zakresie.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli decyzje na lokalizację urządzeń w pasie drogowym niezwiązanych z ruchem drogowym (7 szt.) oraz decyzje na zajęcie pasa drogowego w celu wykonania robót i umieszczenia urządzeń niezwiązanych z ruchem drogowym (5 szt.).

 

Ponadto nie poruszono dodatkowych zagadnień.

 

Następnie Przewodnicząca Zarządu, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych  w porządku dziennym, zakończyła 79-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

 

 

                                                                                                      

       

 

 

 

 

Data powstania: środa, 20 wrz 2017 10:58
Data opublikowania: środa, 20 wrz 2017 11:00
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 467 razy