BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 84/17 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 października 2017 roku

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 13.00 natomiast zakończenie o godzinie 13.20.

 

 W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

1.      Elżbieta Parzych                                     
- Starosta – Przewodnicząca Zarządu.
2.      Tomasz Chojnowski 
- członek  Zarządu.
3.      Irena Zofia Przybylak
- członek  Zarządu.
4.      Antoni Włodkowski
- członek  Zarządu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

 

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad.1 Przewodnicząca Zarządu – Elżbieta Parzych na wstępie przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdziła, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z 82-go i 83-go  posiedzenia Zarządu.
3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego – Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łomży.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia, przeznaczonej do publicznej wiadomości, informacji o danych o wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 30 września 2017 roku.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia Pana Adama Frankowskiego na stanowisku Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.
6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych
7. w Łomży do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w zakresie prowadzonej jednostki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych
9. w Łomży do załatwiania w imieniu Zarządu Powiatu spraw wynikających z ustawy
o drogach publicznych, w tym do wydawania decyzji administracyjnych.
10. Sprawy różne.

 

Następnie Przewodnicząca Zarządu poprosiła o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.

Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. porządek posiedzenia został przyjęty 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 

Ad.2 Przewodnicząca Zarządu zapytała zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 82-go lub 83-go posiedzenia Zarządu.

 

Wobec ich braku zarządziła głosowanie, w wyniku którego protokół z 82-go posiedzenia Zarządu został przyjęty 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 

W kolejnym głosowaniu protokół z 83-go posiedzenia Zarządu został przyjęty 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 

Ad.3 Przewodnicząca Zarządu – poinformowała, że zachodzi potrzeba podjęcia uchwały dotyczącej udzielenia dotacji celowej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego –Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łomży w wysokości 5.000 zł na zakup nowego ambulansu sanitarnego. Wcześniej akceptację w tym zakresie wyraziła na ostatniej sesji Rada Powiatu. Szczegółowe zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej, o której mowa  określi umowa zawarta z dotowanym podmiotem.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego – Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łomży (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 84/297/2017 z dnia 30 października 2017 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad.4 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – informacja do publicznej wiadomości zawierająca dane o wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 30 września 2017 roku jest sporządzona stosownie do przepisów art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Budżet powiatu na 2017 rok według stanu na 30 września 2017 roku wynosił: po stronie dochodowej – 35.214.237,53 zł, w tym: dochody bieżące 32.378.331,00 zł; dochody majątkowe 2.835.906,53 zł. Po stronie wydatkowej – 35.941.507,57 zł, w tym: wydatki bieżące 30.682.725,00 zł; wydatki majątkowe 5.258.782,57 zł. Deficyt budżetowy – 727.270,04 zł. W okresie I-go kwartału dochody osiągnięto na kwotę 23.846.999,52 zł, tj. 67,72 % w stosunku do planu, zaś wydatki zrealizowano w kwocie 19.529.350,24 zł, tj. 54,34 %  w relacji do planu. Faktyczne procesy realizacji wydatków i dochodów zamknęły się wynikiem dodatnim, tj. rachunkową nadwyżką w kwocie 4.317.649,28 zł. W jednostkach na dzień 30 września 2017 r. nie wstąpiły zobowiązania wymagalne. W okresie od 1 stycznia do 30 września 2017 roku powiat łomżyński nie umarzał niepodatkowych należności budżetowych.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia, przeznaczonej do publicznej wiadomości, informacji o danych o wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od  1 stycznia do 30 września 2017 roku (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 84/298/2017      z dnia 30 października 2017 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Ad.5 Przewodnicząca Zarządu – poinformowała, że projekt uchwały przewiduje zatrudnienie Pana Adama Frankowskiego na stanowisku Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży         z dniem 01 listopada 2017 roku, następnie poprosiła o zabranie głosu Sekretarza Powiatu.

 

Beata Korwek przedstawiła wyniki obrad Komisji Konkursowej ds. wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zatrudnienia Pana Adama Frankowskiego na stanowisku Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 84/299/2017 z dnia 30 października 2017 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Ad.6 Przewodnicząca Zarządu – poinformowała, że kolejny projekt uchwały wynika  z konieczności zapewnienia sprawnego funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych
w Łomży, wobec czego przewiduje on upoważnienie nowego Dyrektora do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w zakresie prowadzonej jednostki.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w zakresie prowadzonej jednostki (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 84/300/2017 z dnia 30 października 2017 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

 

Ad.7 Przewodnicząca Zarządu – poinformowała, że kolejny projekt uchwały, podobnie jak poprzedni wynika z konieczności zapewnienia sprawnego funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży do załatwiania w imieniu Zarządu Powiatu spraw wynikających z ustawy
o drogach publicznych, w tym do wydawania decyzji administracyjnych (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 84/301/2017 z dnia 30 października 2017 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

 

Ad.8 W sprawach różnych nie poruszono dodatkowych zagadnień.

 

Następnie Przewodnicząca Zarządu, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych  w porządku dziennym, zakończyła 84-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

 

                                                                                                        
                                                                       

 

Data powstania: poniedziałek, 13 lis 2017 08:59
Data opublikowania: poniedziałek, 13 lis 2017 09:02
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 278 razy