BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Zapytanie ofertowe na „Dostawę i montaż oraz wdrożenie systemu zarządzania kolejką w Wydziale Promocji, Rozwoju i Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Łomży”

Powiat Łomżyński działając w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) oraz na podstawie Regulaminu udzielenia przez Starostwo Powiatowe w Łomży zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 Euro (Zarządzenie Nr 24/2014 Starosty Łomżyńskiego z dnia 26 maja 2014r.), zaprasza do złożenia oferty na następujące zadanie: „Dostawa i montaż oraz wdrożenie systemu zarządzania kolejką w Wydziale Promocji, Rozwoju i Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Łomży”
 1. Poprzez dostawę i montaż oraz wdrożenie systemu zarządzania kolejką w Wydziale Promocji, Rozwoju i Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Łomży zamawiający rozumie wszystkie czynności związane z dostawą, instalacją i uruchomieniem systemu na 5 stanowisk obsługi, przeznaczonego dla 2 kategorii spraw:
 • Rejestracja: pojazdów nowych, pojazdów sprowadzonych z zagranicy, pojazdów zarejestrowanych w kraju. Wyrejestrowania pojazdów z powodu kasacji i kradzieży – 4 stanowiska,
 • Odbiór dowodów rejestracyjnych nowych i z depozytu, zgłoszenia zbycia pojazdów, wpis adnotacji (hak, gaz, VAT), wyrejestrowania czasowe – 1 stanowisko

Z możliwością rozszerzenia systemu o kolejne stanowiska obsługi dla dowolnej kategorii spraw, co uwzględnione będzie w cenie złożonej oferty.

 1. Minimalny zakres zamówienia:
 • biletomat z wyposażeniem, wolnostojący z monitorem dotykowym z uchwytem i montażem do podłogi, drukarka zamontowana w obudowie wandaloodpornej z możliwością otworzenia obudowy zamykanej na kluczyk w celu wymiany rolek papieru (standardowe rolki papieru do drukarek fiskalnych) i funkcji serwisowych – 1 szt.,
 • telewizor 42” – 1 szt.,
 • komputer do TV – 1 szt.,
 • LED stanowiskowy – 5 szt. (opcjonalnie),
 • PAD stanowiskowy – 5 szt.,
 • dźwięk,
 • montaż,
 • uruchomienie,
 • przeszkolenie pracowników,
 • materiały eksploatacyjne na około 100 000 biletów,
 • możliwość rejestracji internetowej do kolejki,
 • pogląd stanu kolejki on-line,
 • 24 m-ce gwarancji,
 • 3 m-ce opieki powdrożeniowej,
 • podgląd na liczbę oczekujących klientów,
 • Administrator aplikacji powinien posiadać możliwość zakładania /usuwania limitów przydzielonych do danej kategorii. Limity powinny uwzględniać ilość biletów na dany dzień i godzinę wyłączenia danej kategorii. Aplikacja systemu kolejkowego powinna mieć możliwość przypisywania takich limitów do każdej kategorii i podkategorii niezależnie,
 • kiedy zostanie ustawiony limit danej kategorii/podkategorii i system kolejkowy osiągnie zadaną wartość to na ekranie monitorów powinna pokazać się informacja (np.: znak graficzny w postaci kłódki) sygnalizująca zamknięcie danej kategorii/podkategorii a na automacie kolejkowym dana kategoria/podkategoria powinna nie być dostępna np.: poprzez wyświetlenie jej jako szare pole,
 • zainstalowane oprogramowanie systemu kolejkowego powinno mieć możliwość pokazania na każdym z monitorów aktualnie przywołany bilet i ilość biletów oczekujących do danych kategorii.

System ma posiadać możliwość zbierania i przetwarzania wszelkich danych statystycznych o pracy Urzędu.

 1. Montaż Systemu w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży:
 • Uruchomienie sieci łączącej urządzenia wchodzące w skład systemu w zakresie niezbędnym do jego prawidłowego działania;
 • Konfiguracja systemu zgodnie z zaleceniami Zamawiającego;
 • Administrator systemu powinien mieć możliwość dodawania kolejnych kategorii kolejek, podkategorii, nowych stanowisk obsługi (aplikacji stanowiskowych instalowanych na komputer PC) i użytkowników bez ponoszenia dodatkowych nakładów inwestycyjnych w sprzęt czy licencje;
 • Aplikacja do przywoływania interesantów instalowana na komputerach zarządzających systemem kolejkowym powinna posiadać możliwość podglądu online: ile osób pobrało bilet do danej kategorii, możliwość transferu danego numeru biletu do innej kategorii/podkategorii, możliwość przeniesienia wzywanego numeru do poczekalni, gdy nie odpowiada i wywołanie go z powrotem w dowolnym momencie obsługi interesantów, możliwość wyboru, która kategoria jest obsługiwana przez dane stanowisko, jeśli użytkownik ma takie uprawnienia,
 • W przypadku zaniku napięcia i ponownym uruchomieniu komputera system musi zapewnić automatyczne uruchomienie z utrzymaniem ciągłości kolejki,
 • System musi umożliwiać dowolny transfer klientów pomiędzy różnymi grupami bez konieczności ponownego pobierania biletu oraz przenoszenie biletu do poczekalni.
 • System kolejkowy powinien posiadać możliwość umawiania wizyt – rezerwacji biletów przez stronę www.
 1. Uruchomienie systemu:
 • Zaoferowany sprzęt musi być oznaczony znakiem CE oraz posiadać deklarację zgodności z normą bezpieczeństwa CE – należy przez to rozumieć certyfikat wydany przez upoważnioną instytucję certyfikującą lub oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że oferowane wyroby są zgodne z zasadniczymi wymaganiami, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2017 r., poz. 1226 ze zm.).
 1. Wdrożenie systemu zarządzania kolejką:
 • przeprowadzenie szkolenia pracowników z zakresu obsługi urządzeń wchodzących w skład Systemu oraz szkolenie w zakresie obsługi urządzenia i zainstalowanego oprogramowania dla administratorów,
 • instrukcja dotycząca konfiguracji oprogramowania, wydana w języku polskim,
 • szybki czas reakcji od zgłoszenia usterki, awarii (do 12 godz.),
 • w okresie gwarancji wszelkie koszty związane z dojazdem serwisu i usunięciem awarii (w tym wymiana na nowe części) stwierdzonej w przedmiocie niniejszej umowy, obciążają Wykonawcę,
 • gdy zaistnieje przypadek niemożności usunięcia awarii w w/w terminie na czas naprawy Wykonawca zapewni urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż sprzęt naprawiany, oraz zapewni bezpłatną dostawę, montaż i uruchomienie tego sprzętu najpóźniej następnego dnia roboczego po upływnie,
 • po każdej naprawie Wykonawca przesyła drogą elektroniczną na adres starosta.blm@powiatypolskie.pl lub faksem pod numer 86 2156904 potwierdzenie naprawy, w formie protokołu, zawierającego opis usterki oraz sposób naprawy. Oryginał protokołu należy przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża,
 • Integracja we współpracy z Zamawiającym Systemu Kolejkowego z witryną http://www.powiatlomzynski.pl w zakresie publikowania na tej witrynie informacji o czasie oczekiwania oraz w zakresie kalendarza internetowego,
 • Wykonawca zapewni Zamawiającemu wsparcie techniczne hot-line w godzinach pracy Wydziału Promocji, Rozwoju i Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łomży.
 1. Pozostałe ustalenia należy uzgodnić z Zamawiającym:
 • Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia ostatecznego zestawienia urządzeń wchodzących w skład Systemu kolejkowego najbardziej odpowiadający specyfice urzędu i realizowanych w Wydziale Promocji, Rozwoju i Komunikacji spraw.
 • Termin dostarczenia i montażu Systemu kolejkowego: 30 dni od dnia zatwierdzenia Systemu.
 • Potwierdzeniem wykonania przedmiotu zamówienia będzie protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez strony: Zamawiającego i Wykonawcę. Protokół stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury/rachunku.
 • Rozliczenie wsparcia nastąpi na podstawie przedłożonej do Starostwa Powiatowego w Łomży faktury wystawionej na: Powiat Łomżyński – Starostwo Powiatowe w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, NIP: 718-196-82-22, w terminie 14 dni od jej otrzymania.
 • Wykonawca udzieli na przedmiot zamówienia gwarancji. Czas gwarancji liczony będzie od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo-odbiorczego.
 1. Kryterium oceny ofert: Zamawiający wybierze ofertę Systemu kolejkowego, kierując się następującymi kryteriami:
  • Cena - 90%

Cena min

                                                                                              -------------- x 90 pkt = [ilość pkt]

                                                                                                 Cena

gdzie:

 • Cena min - najniższa zaoferowana cena (brutto) spośród ofert podlegających ocenie.          
 • Cena - cena brutto ocenianej oferty.

 

 • Długość gwarancji - 10%

Gwarancja

                                                                              ----------------------------------- x 10 pkt = [ilość pkt]

                                                                                             Gwarancja max

gdzie:

 • Gwarancja max - najdłuższa zaoferowana gwarancja spośród ofert podlegających ocenie.          
 • Gwarancja - długość udzielonej gwarancji ocenianej oferty.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, spośród ofert nieodrzuconych - ważnych - z największą liczbą punktów, po zsumowaniu, wg zasad opisanych wyżej.

 1. Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: Edyta Zawojska, Karolina Przybyłek w dni robocze od 7:30 do15:30.
 1. Prosimy o udzielenie odpowiedzi na niniejsze zapytanie do 14 marca 2018 rdo godz. 14:00.
 1. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty Szczegółowy opis funkcjonowania systemu.
 1. Zamawiający ma prawo unieważnić zapytanie ofertowe bez podania przyczyny.
 1. Ofertę (załącznik nr 1) należy przesłać na adres:
 2. Starostwo Powiatowe w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia,
 3. lub drogą elektroniczną na adres: zawojska@powiatlomzynski.pl (scan oferty)
 4. lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego w pokoju 301.

 

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 7 mar 2018 09:20
Data opublikowania: środa, 7 mar 2018 09:25
Data edycji: środa, 7 mar 2018 13:46
Data przejścia do archiwum: czwartek, 15 mar 2018 12:58
Opublikował(a): Edyta Zawojska
Zaakceptował(a): Edyta Zawojska
Artykuł był czytany: 315 razy
Ilość edycji: 1