BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 96/18 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 27 lutego 2018 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 9.00 natomiast zakończenie o godzinie 9.40.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

1.      Elżbieta Parzych                                     
- Starosta – Przewodnicząca Zarządu.
2.      Lech Marek Szabłowski          
- Wicestarosta.
3.      Tomasz Chojnowski 
- członek  Zarządu.
4.      Irena Zofia Przybylak
- członek  Zarządu.
5.      Antoni Włodkowski
- członek  Zarządu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad.1 Wiceprzewodniczący Zarządu – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdził, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

Otwarcie posiedzenia.
Przyjęcie protokołu z 95-go  posiedzenia Zarządu.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Wizna w zakresie pomocy finansowej na realizację zadania.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Wizna w zakresie pomocy finansowej na realizację zadania.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia, przeznaczonej do publicznej wiadomości informacji o danych o wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego za okres 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2018 r.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2018 r.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2018 roku z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.
Zapoznanie się z porządkiem XXXIII Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.
Sprawy różne;
Omówienie możliwości w zakresie budowy chodnika do m. Niewodowo oraz naprawy drogi powiatowej do m. Nieławice.

 

Następnie Wiceprzewodniczący Zarządu poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.

 

Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. porządek posiedzenia został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 

Ad.2 Wiceprzewodniczący Zarządu zapytał zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 95-go posiedzenia Zarządu.

Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z 95-go posiedzenia Zarządu został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 

Ad.3 Adam Frankowski – Dyrektor ZDP przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Wizna w zakresie pomocy finansowej na realizację zadania.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Wizna w zakresie pomocy finansowej na realizację zadania (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 96/336/2018 z dnia 27 lutego 2018 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad.4 Adam Frankowski – Dyrektor ZDP przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Wizna w zakresie pomocy finansowej na realizację zadania.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Wizna w zakresie pomocy finansowej na realizację zadania (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 96/337/2018 z dnia 27 lutego 2018 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Ad.5 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia, przeznaczonej do publicznej wiadomości informacji o danych o wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego za okres 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia, przeznaczonej do publicznej wiadomości informacji o danych o wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego za okres 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 96/338/2018 z dnia 27 lutego 2018 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Ad.6 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2018 r.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2018 r. (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 96/339/2018 z dnia 27 lutego 2018 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

 

Ad.7 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2018 r.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2018 r.

 

Ad.8 Edward Jarota – Dyrektor PCPR przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2018 roku z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2018 roku z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.

 

Ad.9 Wiceprzewodniczący Zarządu zapoznał zgromadzonych z porządkiem XXXIII Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Ad.10 Sprawy różne.

 

Adam Frankowski – Dyrektor ZDP – odpowiadając na pytanie Antoniego Włodkowskiego stwierdził, że wybudowanie chodnika do m. Niewodowo jest w pełni zasadne, bowiem z tej drogi korzystają dzieci idące do szkoły i bezpieczeństwo w tym przypadku jest szczególnie istotne.

 

Antoni Włodkowski dodał, że Wójt Gminy Piątnica przeznaczy środki na te zadanie, natomiast po stronie Powiatu będzie jedynie wybudowanie chodnika. Przy tym zaznaczył, że pobocze na tym odcinku jest w złym stanie technicznym, co dodatkowo stwarza zagrożenie.

 

Przewodnicząca Zarządu zauważyła, że obecnie ZDP ma znacznie ograniczone możliwości, ponieważ jest mało pracowników i nie można również skorzystać z pomocy więźniów.

 

Irena Przybylak zapytała, czy jest wykonany projekt techniczny na ten odcinek.

 

Przewodnicząca Zarządu odpowiedziała przecząco na powyższe pytanie.

 

Wiceprzewodniczący Zarządu stwierdził, że w takiej sytuacji konieczne jest wykonie takiego projektu i ubieganie się o wydanie pozwolenia na budowę, co wydłuży cała procedurę.

 

Irena Przybylak stwierdziła, że ułożenie betonowych ażurów na tym odcinku nie spełni swojej funkcji.

 

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Antoni Włodkowski poruszając inną kwestię poinformował, że droga powiatowa do m. Nieławice jest w fatalnym stanie technicznym.

 

Wiceprzewodniczący Zarządu mając na uwadze powyższe poprosił Dyrektora ZDP  o przygotowanie na kolejne posiedzenie analizy możliwości naprawy drogi powiatowej do m. Nieławice.

 

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

 

Następnie Wiceprzewodniczący Zarządu, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych    w porządku dziennym, zakończył 96-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

 

 

                                                                                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

Data powstania: wtorek, 20 mar 2018 14:57
Data opublikowania: wtorek, 20 mar 2018 14:59
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 172 razy