BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora ds. BHP łączone ze stanowiskiem rozliczeń paliwa w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łomży

 

 

Ogłoszenie o naborze

na stanowisko

inspektora ds. BHP  łączone ze stanowiskiem rozliczeń paliwa

w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łomży

 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży

Łomża, ul. Poligonowa 30

Ogłasza nabór na stanowisko: inspektora ds. BHP  łączone ze stanowiskiem rozliczeń paliwa

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

1.    Tworzenie i nadzorowanie realizacji polityki bezpieczeństwa i higieny pracy,

2.    Zapewnienie zgodności z prawem polskim procedur wewnętrznych zakładu w zakresie BHP, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska,

3.    Odpowiedzialność za kontrolę warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP,

4.    Przygotowywanie i nadzór nad niezbędną dokumentacją  z zakresu bhp, ppoż. i ochrony środowiska,

5.    Przeprowadzanie szkoleń wstępnych z zakresu BHP,

6.    Odpowiedzialność za przygotowanie dokumentacji powypadkowej,

7.    Kontrola stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz używania właściwej odzieży, obuwia roboczego,

8.    Weryfikacja kart drogowych i raportów pracy sprzętu,

9.    Rozliczanie miesięczne kierowców i operatorów z pobranych paliw i olejów na podstawie kart drogowych i raportów pracy sprzętu oraz faktur ze stacji paliw,

10. Bieżąca analiza zużytego paliwa na podstawie raportów i wykresów GPS,
w zamontowanym systemie GPS w pojazdach ZDP,

11. Przygotowywanie raportów i zestawień dotyczących zużycia paliwa,

12. Bieżące administrowanie budynkiem oraz prowadzenie spraw związanych
z zaopatrzeniem w zakresie administracyjnym oraz wynikającym z przepisów BHP
i regulacji wewnętrznych zakładu,

13. Opracowywanie i realizacja umów w zakresie gospodarowania budynkiem ZDP,

14. Praca w komisji likwidacyjnej (sporządzanie protokołów likwidacyjnych),

15. Sporadyczna obsługa sekretariatu połączona z obsługą kancelaryjną,

16.   Prowadzenie archiwum zakładowego.

 

Informacja o warunkach pracy na danym                                                                        stanowisku                                                                                          

Miejsce pracy: Praca w budynku Zakładu na parterze. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku.
W budynku brak właściwego podjazdu, który umożliwia  wjazd wózkiem inwalidzkim. W budynku ciągi komunikacyjne o odpowiednich szerokościach, umożliwiające poruszanie się wózkiem  inwalidzkim. Toalety nie są dostosowane do wózków inwalidzkich.

Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane jest z przemieszczaniem się w terenie i wewnątrz budynków, pracą przy komputerze i prowadzeniem rozmów telefonicznych.

 

Wymagania niezbędne:

 

1.    Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

2.    Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo służbowe,

3.    Obywatelstwo polskie,

4.    Wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

5.    Aktualne uprawnienia Inspektora BHP, znajomość przepisów BHP,  Ppoż. i umiejętność sporządzania wymaganej dokumentacji BHP i Ppoż.,

6.    Biegła, praktyczna obsługa komputera i urządzeń biurowych  oraz znajomość pakietu  MS Office, w tym MS Excel,

7.       Wymagany 3-letni staż pracy, w tym  staż pracy w administracji publicznej,

 

 

Wymagania dodatkowe:

1)    prawo jazdy kat. B,

2)    dobra znajomość obsługi komputera w programie Word, Excel,

3)    znajomość regulacji prawnych: ustawa o pracownikach samorządowych, znajomość przepisów z zakresu ochrony środowiska, Kodeks Postępowania Administracyjnego,

4)    znajomość zagadnień oraz przepisów związanych z analizą i ewidencją czasu pracy kierowców,

5)    umiejętność rozliczania kart drogowych i raportów pracy sprzętu,

6)    znajomość zagadnień obsługi kancelaryjnej,

7)    udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu archiwum zakładowego,

8)    komunikatywność, dyspozycyjność, motywacja do pracy, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista w kontaktach z interesantami,

9)    nieposzlakowana opinia, dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, samodzielność, zaangażowanie.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:            

1) curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny
         podpisane  odręcznie,

2) kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,

3) kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia w przypadku pozostawania w stosunku pracy,

4) kopie dokumentów potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,

5) podpisane odręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,

6) podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

7) podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8)    podpisana odręcznie klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2016 r. poz.922 ze zm.”

9)    kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.. Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć lub przesłać w terminie do dnia 21.05.2018 r.do godz. 1500   (liczy się data wpływu do ZDP w Łomży) pokój nr 1 pod adresem:

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża  

w zaklejonych kopertach z dopiskiem

„Nabór na wolne stanowisko  Urzędnicze”.

 

Aplikacje, które wpłyną do Zarządu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w ZDP w Łomży w dniu  23.05.2018 r.

 

Oferty odrzucone zostaną odesłane.

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 9 maj 2018 08:13
Data opublikowania: środa, 9 maj 2018 08:21
Data edycji: czwartek, 10 maj 2018 09:12
Data przejścia do archiwum: środa, 23 maj 2018 10:46
Opublikował(a): Michał Pstrągowski
Zaakceptował(a): Michał Pstrągowski
Artykuł był czytany: 632 razy
Ilość edycji: 1