BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr 102/18 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 27 kwietnia 2018 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 9.00 natomiast zakończenie o godzinie 10.15.

 W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

1.      Elżbieta Parzych                                     
- Starosta – Przewodnicząca Zarządu.
2.      Lech Marek Szabłowski         
- Wicestarosta.
3.      Tomasz Chojnowski 
- członek  Zarządu.
4.      Irena Zofia Przybylak
- członek  Zarządu.
5.      Antoni Włodkowski
- członek  Zarządu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad.1 Przewodnicząca Zarządu – Elżbieta Parzych na wstępie przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdziła, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

Otwarcie posiedzenia.
Przyjęcie protokołu z 101-go posiedzenia zarządu.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia  porozumienia.
Sprawozdanie z działalności PCPR w Łomży w zakresie Pieczy Zastępczej za rok 2017 oraz zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej na rok 2018.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego zmieniająca uchwałę
w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2018 roku
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Podjęcie uchwały w sprawie przekazania organowi stanowiącemu powiatu łomżyńskiego sprawozdania finansowego za 2017 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2018 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia, przeznaczonej do publicznej wiadomości, informacji o danych o wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 31 marca 2018 roku.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2018 rok.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2018-2021.
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017.
Sprawy różne.

Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w kolejnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości Powiatu Łomżyńskiego.

 

Następnie Przewodnicząca Zarządu poprosiła o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.

 

Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. porządek posiedzenia został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 

Ad.2 Przewodnicząca Zarządu zapytała zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu  ze 101-go posiedzenia Zarządu.

 

Wobec ich braku zarządziła głosowanie, w wyniku którego protokół z 101-go posiedzenia Zarządu został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 

Ad.3 Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych – Adam Frankowski – przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia w zakresie przebudowy drogi powiatowej w m. Tarnowo – gmina Miastkowo.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia  porozumienia (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 102/356/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Antoni Włodkowski – odbiegając od meritum poprosił o przyspieszenie prac dotyczących przebudowy skrzyżowania w m. Olszyny – gmina Piątnica oraz o zebranie naniesionej ziemi na chodniku w m. Górki Sypniewo.

Ponadto zaznaczył, że mieszkańcy Nieławic nie chcą układania kostki brukowej ze względów bezpieczeństwa.

Także podziękował za naprawę nawierzchni drogi w m. Stary Cydzyn.

 

Irena Przybylak – poinformowała, że mostek w Drozdowie uległ uszkodzeniu – powstała w nim nieduża szczelina, wobec czego należy go jak najszybciej naprawić, aby uszkodzenie nie powiększało się.

 

Przewodnicząca Zarządu – poinformowała, że powyższe zadania będą realizowane na bieżąco, jednak należy mieć na uwadze, iż ZDP dysponuje aktualnie znacznie ograniczoną liczbą pracowników fizycznych.

 

Ad.4 Edward Jarota – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zapoznał zebranych  ze sprawozdaniem z działalności PCPR w Łomży w zakresie Pieczy Zastępczej za rok 2017 oraz zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej na rok 2018.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Ad.5 Edward Jarota – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zapoznał zebranych  z projektem uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego zmieniająca uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2018 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Antoni Włodkowski – zapytał czy na terenie gminy Piątnica są zawodowe rodziny zastępcze.

 

Edward Jarota – poinformował, że jest taka rodzina – w m. Jeziorko.

 

Irena Przybylak – zapytała jakie kwalifikacje musi posiadać rodzina zastępcza.

 

Edward Jarota – poinformował, że musi posiadać dobrą opinię w środowisku oraz przejść szkolenie dla rodzin zastępczych.

 

Irena Przybylak – uznała, że po wprowadzenie Programu 500 +, rodziny biologiczne bardziej zabiegają o sprawowanie opieki nad swoimi dziećmi. 

 

Edward Jarota – dodał, że działania PCPR mają na celu doprowadzenie do tego, aby dzieci powracały do swoich rodzin biologicznych, w ubiegłym roku dwoje dzieci udało się przywrócić rodzinom biologicznym.

Natomiast rodziny zawodowe sprawują opiekę nad dziećmi w sytuacji, kiedy spokrewniona rodzina nie może nimi się zająć.

Reasumując zaznaczył, że w powicie łomżyńskim nie było sytuacji, w której dzieci zostałyby odebrane z powodu biedy.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego zmieniająca uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2018 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Ad.6 Skarbnik Powiatu – Grażyna Kołodziejska zapoznała zebranych z projektem uchwały  w sprawie przekazania organowi stanowiącemu powiatu łomżyńskiego sprawozdania finansowego za 2017 rok.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przekazania organowi stanowiącemu powiatu łomżyńskiego sprawozdania finansowego za 2017 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 102/357/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Ad.7 Skarbnik Powiatu – Grażyna Kołodziejska zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2018 rok.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2018 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 102/358/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Ad.8 Skarbnik Powiatu – Grażyna Kołodziejska zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie przyjęcia, przeznaczonej do publicznej wiadomości, informacji o danych o wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 31 marca 2018 roku.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia, przeznaczonej do publicznej wiadomości, informacji o danych o wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 31 marca 2018 roku (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 102/359/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

 

Ad.9 Skarbnik Powiatu – Grażyna Kołodziejska zapoznała zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2018 rok.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2018 rok.

 

Ad.10 Skarbnik Powiatu – Grażyna Kołodziejska zapoznała zebranych z projektem uchwały  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2018-2021.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2018-2021.

 

Ad.11 Przewodnicząca Zarządu zapoznała zebranych ze sprawozdaniem z realizacji programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Ad.12 1) W sprawach różnych Stanisław Kozikowski – Naczelnik Wydziału GN zapoznał zebranych z projektem uchwały w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w kolejnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości Powiatu Łomżyńskiego. 

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w kolejnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości Powiatu Łomżyńskiego (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 102/360/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

 

2) Przewodnicząca Zarządu zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 102/361/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

 

 

W sprawach różnych nie poruszono innych zagadnień.

 

 

Następnie Przewodnicząca Zarządu, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończyła 102-gie posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

 

 

                                                                                                        
                                                                                                                   

 

Data powstania: poniedziałek, 28 maj 2018 08:52
Data opublikowania: poniedziałek, 28 maj 2018 08:54
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 399 razy