BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 107/18 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 31 lipca 2018 roku.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu: 1. Elżbieta Parzych - Starosta – Przewodnicząca Zarządu. 2. Tomasz Chojnowski - członek Zarządu. 3. Irena Zofia Przybylak - członek Zarządu. 4. Antoni Włodkowski - członek Zarządu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

 Ad.1 Przewodnicząca Zarządu – Elżbieta Parzych na wstępie przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdziła, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

Otwarcie posiedzenia.
Przyjęcie protokołów ze 105-go i 106-go posiedzenia Zarządu.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łomżyńskiego w charakterze Partnera do realizacji projektu.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego zmieniająca uchwałę w sprawie wskazania zdań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2018 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia, przeznaczonej do publicznej wiadomości, informacji      o wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2018 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej na terenie Gminy Choroszcz w Powiecie Białostockim.
Sprawy różne.

 

Następnie Przewodnicząca Zarządu poprosiła o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.

 

Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. porządek posiedzenia został przyjęty 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 

Ad.2 Przewodnicząca Zarządu zapytała zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu ze 105-go lub 106-go posiedzenia Zarządu.

 

Wobec ich braku zarządziła głosowanie, w wyniku którego protokół ze 105-go posiedzenia Zarządu został przyjęty 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 

W kolejnym głosowaniu protokół ze 106-go posiedzenia Zarządu został przyjęty 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 

Ad.3 Edyta Zawojska – Naczelnik Wydziału PRiK – zapoznała zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łomżyńskiego w charakterze Partnera do realizacji projektu.

 

Tomek Chojnowski – czy Powiat będzie ponosił odpowiedzialność jeżeli nie dojdzie do realizacji tego projektu, np. z powodu braku chętnych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym?

 

Edyta Zawojska – nie zakładamy takiej wersji, jestem przekonana, że nie będzie ,mieli problemy z naborem do projektu.

 

Przewodnicząca Zarządu – zwróciła uwagę, że proponowane wynagrodzenie dla osób, które będą uczestnikami projektu jest niskie w związku z czym mogą być problemy z naborem.

 

Irena Przybylak – trzeba pamiętać, że aktualnie poziom bezrobocia jest bardzo niski.

 

Skarbnik Powiatu – Grażyna Kołodziejska – czy jest rozeznanie na rynku pracy zainteresowaniem taki projektami?

 

Edyta Zawojska – nie rozbiliśmy takiego rozeznania. Natomiast poziom bezrobocia w naszym powicie jest wyższy niż średnia krajowa.

Pragnę podkreślić, że Centrum Integracji Społecznej, które planujemy utworzyć będzie naszą jednostką budżetową zlokalizowaną w budynku Zarządu Dróg Powiatowych. 

 

Skarbnik Powiatu – trzeba mieć na uwadze, że odrębne jednostki budżetowe muszą mieć obsługę księgową

 

Tomek Chojnowski – jeżeli nasz Powiat nie będzie realizował tego projektu i wycofa się, to co w takiej sytuacji?

 

Edyta Zawojska – wtedy nasze wskaźniki oddamy innym partnerom.

 

Tomek Chojnowski – do sesji Rady Powiatu należy wyjaśnić dokładnie zasady funkcjonowania takich jednostek.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łomżyńskiego w charakterze Partnera do realizacji projektu.

 

Ad.4 Przewodnicząca Zarządu przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 107/382/2018 z dnia 31 lipca 2018 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad.5 Izabela Grochowska – główny specjalista w PCPR– zapoznała zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego zmieniającym uchwałę w sprawie wskazania zdań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2018 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego zmieniający uchwałę w sprawie wskazania zdań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2018 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Ad.6 Skarbnik Powiatu – Grażyna Kołodziejska – zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie przyjęcia, przeznaczonej do publicznej wiadomości, informacji o wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia, przeznaczonej do publicznej wiadomości, informacji o wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 107/383/2018 z dnia 31 lipca 2018 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Ad.7 Skarbnik Powiatu – Grażyna Kołodziejska – zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2018 rok.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2018 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 107/384/2018 z dnia 31 lipca 2018 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Ad.8 Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych – Adam Frankowski – przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej na terenie Gminy Choroszcz w Powiecie Białostockim.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej na terenie Gminy Choroszcz w Powiecie Białostockim (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 107/385/2018 z dnia 31 lipca 2018 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

 

Ad.9 W sprawach różnych nie poruszono dodatkowych zagadnień.

 

 

Następnie Przewodnicząca Zarządu, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończyła 107-me posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

 

 

                                                            

 

Data powstania: wtorek, 11 wrz 2018 11:39
Data opublikowania: wtorek, 11 wrz 2018 11:44
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 255 razy