BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 108/18 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 28 sierpnia 2018 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 9.00 natomiast zakończenie o godzinie 9.30.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

1.      Elżbieta Parzych                                     
- Starosta – Przewodnicząca Zarządu.
2.      Lech Marek Szabłowski         
- Wicestarosta.
3.      Tomasz Chojnowski 
- członek  Zarządu.
4.      Irena Zofia Przybylak
- członek  Zarządu.
5.      Antoni Włodkowski
- członek  Zarządu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad.1 Przewodnicząca Zarządu – Elżbieta Parzych na wstępie przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdziła, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

Otwarcie posiedzenia.
Przyjęcie protokołu ze 107-go posiedzenia Zarządu.
Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, ustalenia ceny najmu, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem.
Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu znajdującego się  w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, ustalenia ceny najmu, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem.
Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie przyjęcia
i realizacji  Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w spawie przyjęcia „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Łomżyńskiego na lata
2018-2022”.
Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Panią Joanną Dardzińską – Mądry Dyrektorem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Łomży.
Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej Nr 1 w Łomży.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2018.
Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za I półrocze 2018 roku.
Podjęcie uchwały w sprawie porozumienia z Gminą Nowogród.
Podjęcie uchwały w sprawie porozumienia z Gminą Wizna.
 Wniosek w sprawie zezwolenia na wynajęcie pomieszczenia w Gabinecie Lekarza Rodzinnego Filia w Rogienicach Wielkich.
Sprawy różne:
Rozpatrzenie wniosku członka Zarządu – Tomasza Chojnowskiego o przeznaczenie środków na zakup sprzętu dla Zarządu Dróg Powiatowych.

 

Następnie Przewodnicząca Zarządu poprosiła o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.

 

Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. porządek posiedzenia został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 

Ad.2 Przewodnicząca Zarządu zapytała zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu ze 107-go posiedzenia Zarządu.

 

Wobec ich braku zarządziła głosowanie, w wyniku którego protokół ze 107-go posiedzenia Zarządu został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 

Ad.3 Sekretarz Powiatu – Beata Korwek – zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego     w Łomży w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, ustalenia ceny najmu, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Tomasz chojnowski – zapytał jaka jest średnia wysokość opłaty za najem pomieszczeń?

 

Sekretarz Powiatu – stwierdziła, że opłaty są zróżnicowane ze względu na to czy danym podmiot wynajmujący pomieszczenia jest komercyjny czy działa non profit. Średnio stawki te wahają się od 5 zł netto do 20 zł netto za 1/m2.

 

Wicestarosta – dodał, że pomieszczeniami jest zainteresowany oddział Inspekcji Ochrony Roślin   i Nasiennictwa, który jak wiadomo nie jest podmiotem komercyjnym. W związku z tym w jego ocenie stawka za najem powinna być uśredniona.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Sekretarz Powiatu – zaznaczyła, że projekt uchwały odnosi się do wszystkich wolnych pomieszczeń. Natomiast większość wolnych pomieszczeń znajduje się na IV piętrze, gdzie niestety nie ma windy.

 

Następnie członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli propozycję ustalenia wysokości opłat z tytułu najmu na kwotę 12 zł netto za 1m2/1 m-c plus opłaty za media.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, ustalenia ceny najmu, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 108/386/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad.4 Sekretarz Powiatu – Beata Korwek – poinformowała, że projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, ustalenia ceny najmu, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem jest analogiczny do poprzedniego.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, ustalenia ceny najmu, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 108/387/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Ad.5 Przewodnicząca Zarządu przedstawiła projekt uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 108/388/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Ad.6 Ewa Elster – główny specjalista w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie przyjęcia
i realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie przyjęcia  i realizacji  Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020.

 

Ad.7 Renata Wierzba – główny specjalista w Wydziale PRiK przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Łomżyńskiego na lata 2018-2022”.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Łomżyńskiego na lata  2018-2022”.

 

Ad.8 Przewodnicząca Zarządu przedstawiła projekt uchwały w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Panią Joanną Dardzińską – Mądry, Dyrektorem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Łomży. Wyjaśniając dodała, że projekt ten wynika z wyrażonej chęci przejścia na emeryturę pani Joanny Dardzińskiej – Mądry.

Z kolei została zarządzona dyskusja.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Panią Joanną Dardzińską – Mądry, Dyrektorem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Łomży (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 108/389/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

 

Ad.9 Przewodnicząca Zarządu przedstawiła projekt uchwały w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej Nr 1 w Łomży.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej Nr 1 w Łomży (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 109/389/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

 

Ad.10 Skarbnik Powiatu – Grażyna Kołodziejska – zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2018 rok.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2018 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 108/390/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

 

Ad.11 Skarbnik Powiatu – Grażyna Kołodziejska – zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za I półrocze 2018 roku.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za I półrocze 2018 roku (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 108/391/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 roku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

 

Ad.12 Przewodnicząca Zarządu przedstawiła projekt uchwały w sprawie porozumienia z Gminą Nowogród.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Antoni Włodkowski – zapytał czy po stronie Powiatu będzie jedynie wykonanie prac oraz jaki jest zakres tego remontu.

 

Przewodnicząca Zarządu stwierdziła, że po stronie Powiatu będzie wykonanie prac, Gmina zakupi niezbędne materiały, natomiast zakres tego remontu będzie obejmował powierzchniowe utrwalenie.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie porozumienia z Gminą Nowogród (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 109/392/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 roku stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

 

Ad.13 Przewodnicząca Zarządu przedstawiła projekt uchwały w sprawie porozumienia z Gminą Wizna. Objaśniając dodała, że aktualnie Gmina zwraca różnicę w kwocie, która zmieniła się po rozstrzygnięciu przetargowym.  

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie porozumienia z Gminą Wizna (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 109/393/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 roku stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

 

Ad.14 Przewodnicząca Zarządu przedstawiła wniosek w sprawie zezwolenia na wynajęcie pomieszczenia w Gabinecie Lekarza Rodzinnego Filia w Rogienicach Wielkich(kopia wniosku stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli ww. wniosek.

 

Ad.15 W sprawach różnych Tomasz Chojnowski – złożył wniosek o przeznaczenie środków na zakup równiarki oraz ciągnika na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, przyjęli ww. wniosek.

 

 

Ponadto nie poruszono dodatkowych zagadnień.

 

 

Następnie Przewodnicząca Zarządu, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończyła 108-me posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

 

 

                                                                                                        

 

 

 

Data powstania: wtorek, 11 wrz 2018 13:38
Data opublikowania: wtorek, 11 wrz 2018 13:40
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 269 razy