BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 109/18 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 12 września 2018 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 9.00 natomiast zakończenie o godzinie 9.40.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

1.      Elżbieta Parzych                                     
- Starosta – Przewodnicząca Zarządu.
2.      Lech Marek Szabłowski         
- Wicestarosta.
3.      Tomasz Chojnowski 
- członek  Zarządu.
4.      Irena Zofia Przybylak
- członek  Zarządu.
5.      Antoni Włodkowski
- członek  Zarządu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad.1 Przewodnicząca Zarządu – Elżbieta Parzych na wstępie przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdziła, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

Otwarcie posiedzenia.
Przyjęcie protokołu z 108-go posiedzenia Zarządu.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2018 rok.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2018 rok.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2018-2023.
Sprawy różne.
Rozpatrzenie wniosku ZPOZ w Łomży w sprawie wynajęcia pomieszczeń w Gabinecie Lekarza Rodzinnego Filia w Nowogrodzie.
Omówienie sytuacji na drogach powiatowych na terenie gminy Piątnica. 

 

Następnie Przewodnicząca Zarządu poprosiła o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.

 

Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. porządek posiedzenia został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 

Ad.2 Przewodnicząca Zarządu zapytała zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu ze 108-go posiedzenia Zarządu.

 

Wobec ich braku zarządziła głosowanie, w wyniku którego protokół ze 108-go posiedzenia Zarządu został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 

Ad.3 Skarbnik Powiatu – Grażyna Kołodziejska – zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2018 rok.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2018 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 109/390/2018 z dnia 12 września 2018 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad.4 Skarbnik Powiatu – Grażyna Kołodziejska – zapoznała zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2018 rok.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Przewodnicząca Zarządu dodała, że zmiany między innymi wynikają z faktu, że samorządy gminne wycofały się z realizacji niektórych inwestycji, tj.: przebudowa drogi na odcinku przez m. Turki, m. Kossaki; Konopki Chude – Witynie, czy też budowy chodnika w m. Wyrzyki. Natomiast ze środków klęskowych ma być wykonany odcinek drogi przez m. Zanklewo.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2018 rok.

 

Ad.5 Skarbnik Powiatu – Grażyna Kołodziejska – zapoznała zebranych z projektem uchwały  Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2018-2023.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2018-2023.

 

Ad.6 1) W sprawach różnych Przewodnicząca Zarządu zapoznała zebranych z wnioskiem Dyrektora ZPOZ w Łomży w sprawie wynajęcia pomieszczeń w Gabinecie Lekarza Rodzinnego Filia w Nowogrodzie.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych   i wstrzymujących się nie było, przyjęli wniosek Dyrektora ZPOZ w Łomży w sprawie wynajęcia pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia w Nowogrodzie.

 

2) Antoni Włodkowski – zapytał czy będzie naprawiana droga przez na odcinku Guty – Kokoszki.

Adam Frankowski – Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży poinformował, że aktualnie trwają prace polegające na wyrównywaniu i podsypywaniu ubytków w nawierzchni.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Tomasz  Chojnowski – zapytał czy wpłynęło jakieś pismo w sprawie przejęcia budynku po byłej Przychodni Zdrowia w Gaci.  

 

Przewodnicząca Zarządu odpowiedziała przecząco na powyższe pytanie.

 

Z kolei Irena Przybylak – zwróciła uwagę na problem dotyczący braku zjazdów z drogi powiatowej na łąki w miejscowości Drozdowo. Zaznaczyła, że na łąki wjeżdżają potężne pojazdy rolnicze, które niszczą nieprzystosowane do takich obciążeń istniejące aktualnie zjazdy.

 

Adam Frankowski – Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży poinformował, że podejmie stosowne działania, aby rozwiązać ten problem, między innymi został już złożony wiosek do projektanta celem naniesienia odpowiednich poprawek.

 

Wicestarosta – Lech Szabłowski – zwrócił uwagę, że przed przystąpieniem do realizacji projektu powinny być przeprowadzone odpowiednie konsultacje społeczne.

 

Adam Frankowski – Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży poinformował, że uczulają w tym zakresie projektantów.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszych tematów.

 

 

Ponadto nie poruszono dodatkowych zagadnień.

 

 

Następnie Przewodnicząca Zarządu, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończyła 109-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

Data powstania: wtorek, 25 wrz 2018 13:22
Data opublikowania: wtorek, 25 wrz 2018 13:24
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 270 razy