BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 111/18 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 20 września 2018 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 9.00 natomiast zakończenie o godzinie 9.10.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

1.      Elżbieta Parzych                                     
- Starosta – Przewodnicząca Zarządu.
2.      Lech Marek Szabłowski         
- Wicestarosta.
3.      Tomasz Chojnowski 
- członek  Zarządu.
4.      Irena Zofia Przybylak
- członek  Zarządu.
5.      Antoni Włodkowski
- członek  Zarządu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad.1 Przewodnicząca Zarządu – Elżbieta Parzych na wstępie przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdziła, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

Otwarcie posiedzenia.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2018 rok.
Sprawy różne.

 

Następnie Przewodnicząca Zarządu poprosiła o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.

 

Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. porządek posiedzenia został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 

Ad.2 Skarbnik Powiatu – Grażyna Kołodziejska – zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2018 rok.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2018 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 111/398/2018 z dnia 20 września 2018 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad.3 W sprawach różnych nie poruszono dodatkowych zagadnień.

 

 

Następnie Przewodnicząca Zarządu, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych  w porządku dziennym, zakończyła 111-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

 

 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

Data powstania: środa, 26 wrz 2018 11:46
Data opublikowania: środa, 26 wrz 2018 11:48
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 141 razy