BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 112/18 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 28 września 2018 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 8.30 natomiast zakończenie o godzinie 9.10.

 W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

1.      Elżbieta Parzych                                     
- Starosta – Przewodnicząca Zarządu.
2.      Lech Marek Szabłowski         
- Wicestarosta.
3.      Tomasz Chojnowski 
- członek  Zarządu.
4.      Irena Zofia Przybylak
- członek  Zarządu.
5.      Antoni Włodkowski
- członek  Zarządu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad.1 Przewodnicząca Zarządu – Elżbieta Parzych na wstępie przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdziła, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

Otwarcie posiedzenia.
Przyjęcie protokołów z 110-go i 111-go  posiedzenia Zarządu.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowe Urzędu Pracy w Łomży.
Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.
Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w zakresie prowadzonej jednostki.
Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2018 rok.
Sprawy różne.

 

Następnie Przewodnicząca Zarządu poprosiła o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.

 

Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. porządek posiedzenia został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 

Ad.2 Przewodnicząca Zarządu zapytała zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu ze 110-go posiedzenia Zarządu.

 

Wobec ich braku zarządziła głosowanie, w wyniku którego protokół ze 110-go posiedzenia Zarządu został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 

 

Z kolei Przewodnicząca Zarządu zapytała zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu ze 111-go posiedzenia Zarządu.

 

Wobec ich braku zarządziła głosowanie, w wyniku którego protokół ze 111-go posiedzenia Zarządu został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 

Ad.3 Mieczysław Bieniek – Dyrektor PUP – zapoznał zebranych z projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży. Podsumowują zaznaczył, że generalnie zmiany obejmują jedynie utworzenia stanowiska inspektora ds. ochrony danych osobowych.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 112/399/2018 z dnia 28 września 2018 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad.4 Wiceprzewodniczący Zarządu – zapoznał zebranych z projektem uchwały w sprawie zatrudnienia na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży. Podsumowują podkreślił, że komisja konkursowa oceniła kandydaturę pana Jacka Nowakowskiego bardzo dobrze i w związku z tym rekomenduje tę osobę na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Irena Przybylak – zapytała jak sprawa będzie wyglądać jeżeli pan Jacek Nowakowski w najbliższych wyborach samorządowych uzyska odpowiednią ilość głosów i zostanie wybrany na Wójta.

 

Wiceprzewodniczący Zarządu – stwierdził, ze w takiej sytuacji będzie musiał zdecydować czy woli pełnić funkcję Wójta czy Dyrektora PCPR.

 

Tomasz Chojnowski – zapytał czy w związku z wyborem na Dyrektora PCPR pana Jacek Nowakowski złożył już mandat radnego Rady Powiatu Łomżyńskiego.

 

Wiceprzewodniczący Zarządu – na powyższe pytanie odpowiedział twierdząco.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zatrudnienia na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 112/400/2018 z dnia 28 września 2018 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Ad.5 Przewodnicząca Zarządu – zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w zakresie prowadzonej jednostki. Reasumując podkreśliła, że projekt uchwały jest wynikiem poprzedniej uchwały podjętej przez Zarząd.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w zakresie prowadzonej jednostki (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 112/401/2018 z dnia 28 września 2018 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Ad.6 Przewodnicząca Zarządu – zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży. Reasumując podkreśliła, że projekt uchwały także wynika z uchwały podjętej przez Zarząd w punkcie nr 3 porządku obrad.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 112/402/2018 z dnia 28 września 2018 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

 

Ad.7 Skarbnik Powiatu – Grażyna Kołodziejska – zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2018 rok.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2018 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 112/403/2018 z dnia 28 września 2018 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

 

Ad.8 1) Przewodnicząca Zarządu – zapoznała zebranych z projektem decyzji w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu do nieruchomości. Wyjaśniając zaznaczyła, ze sprawa ta dotyczy przekazania gruntów pod drogę na terenie gminy Przytuły.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, przyjęli decyzję w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu do nieruchomości (Decyzja Nr GN-I.6844.2.2018 z dnia 28 września 2018 roku stanowi załącznik   nr 8 do niniejszego protokołu).

 

Ad.8 2) Przewodnicząca Zarządu – zapoznała zebranych z projektem arkusza organizacyjnego Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Łomży. Podsumowując stwierdziła, że zmiany     w arkuszu wynikają z przejścia na emeryturę dotychczasowej pani Dyrektor – Joanny Dardzińskiej - Mądry.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, przyjęli arkusz organizacyjny Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Łomży.

 

 

Ponadto w sprawach różnych nie poruszono dodatkowych zagadnień.

 

 

Następnie Przewodnicząca Zarządu, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończyła 112-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

 

 

 

Data powstania: środa, 10 paź 2018 08:33
Data opublikowania: środa, 10 paź 2018 08:36
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 140 razy