BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 3/18 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 19 grudnia 2018 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 12.30 natomiast zakończenie o godzinie 12.50.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

1.      Lech Marek Szabłowski
- Starosta – Przewodniczący Zarządu.
2.      Maria Dziekońska
- Wicestarosta.
3.      Tadeusz Góralczyk 
- członek  Zarządu.
4.      Kazimierz Polkowski
- członek  Zarządu.
5.      Agnieszka Zduńczyk
- członek  Zarządu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

 

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad.1 Przewodniczący Zarządu – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdził, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

Otwarcie posiedzenia.
Przyjęcie protokołu z 2-go posiedzenia Zarządu.
Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej na 30 miejsc dla osób w podeszłym wieku przebywających w Domu Pomocy Społecznej im. Wiktorii Kowalewskiej w Łomży oraz domy pomocy społecznej na 20 miejsc dla osób przewlekle chorych psychicznie przebywających w filii Domu Pomocy Społecznej im. Wiktorii Kowalewskiej w Kownatach prowadzonym przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łomży.
Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania z  zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy na 53 miejsc dla osób z zaburzeniami psychicznymi uczestniczących w zajęciach Środowiskowego Domu Samopomocy w Kownatach prowadzonego przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łomży.
Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej na 56 miejsc dla kobiet przewlekle psychicznie chorych przebywających w Domu Pomocy Społecznej pw. Św. Franciszka z Asyżu w Tykocinie prowadzonym przez Caritas Diecezji Łomżyńskiej.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2018 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia autopoprawki do projektu Uchwały
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2019-2023.
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia autopoprawki do Projektu budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2019 rok.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zamian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2018 rok.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2018-2023.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Jedwabne w sprawie współpracy w zakresie utrzymania dróg na terenie miasta Jedwabne.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Nowogród w sprawie współpracy w zakresie utrzymania dróg na terenie miasta Nowogród.
Sprawy różne:

Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych należących do właściwości powiatu łomżyńskiego.

 

Następnie Przewodniczący Zarządu – Lech Marek Szabłowski poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.

 

Wobec ich braku ogłosił przejście do kolejnego punktu porządku obrad.

 
 

Ad.2 Przewodniczący Zarządu zapytał zgromadzonych czy mają pytania lub zastrzeżenia do protokołu z 2-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

 

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 2-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 

 

Ad.3 Jacek Albin Nowakowski – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży – zapoznał zebranych z projektem uchwały w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej na 30 miejsc dla osób w podeszłym wieku przebywających w Domu Pomocy Społecznej im. Wiktorii Kowalewskiej w Łomży oraz domy pomocy społecznej na 20 miejsc dla osób przewlekle chorych psychicznie przebywających w filii Domu Pomocy Społecznej im. Wiktorii Kowalewskiej w Kownatach prowadzonym przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łomży.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej na 30 miejsc dla osób w podeszłym wieku przebywających w Domu Pomocy Społecznej im. Wiktorii Kowalewskiej w Łomży oraz domy pomocy społecznej na 20 miejsc dla osób przewlekle chorych psychicznie przebywających w filii Domu Pomocy Społecznej im. Wiktorii Kowalewskiej w Kownatach prowadzonym przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łomży (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 3/12/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

 

Ad.4 Jacek Albin Nowakowski – Dyrektor PCPR w Łomży – zapoznał zebranych z projektem uchwały w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania z  zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy na 53 miejsc dla osób z zaburzeniami psychicznymi uczestniczących w zajęciach Środowiskowego Domu Samopomocy w Kownatach prowadzonego przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łomży.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania z  zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy na 53 miejsc dla osób z zaburzeniami psychicznymi uczestniczących w zajęciach Środowiskowego Domu Samopomocy w Kownatach prowadzonego przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łomży (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 3/13/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Ad.5 Jacek Albin Nowakowski – Dyrektor PCPR w Łomży – zapoznał zebranych z projektem uchwały w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej na 56 miejsc dla kobiet przewlekle psychicznie chorych przebywających w Domu Pomocy Społecznej pw. Św. Franciszka z Asyżu w Tykocinie prowadzonym przez Caritas Diecezji Łomżyńskiej.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej na 56 miejsc dla kobiet przewlekle psychicznie chorych przebywających w Domu Pomocy Społecznej pw. Św. Franciszka z Asyżu w Tykocinie prowadzonym przez Caritas Diecezji Łomżyńskiej (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 3/14/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Ad.6 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2018 rok.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2018 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 3/15/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Ad.7 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie wprowadzenia autopoprawki do projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2019-2023.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Kazimierz Polkowski – zapytał czyją propozycją było umieszczenie zadania inwestycyjnego na obiekcie mostowym w Milewie.

 

Przewodniczący Zarządu – stwierdził, że ta propozycja była skierowana od Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

 

Kazimierz Polkowski – dodał, że jest wile obiektów mostowych które wymagają pilniejszych remontów.

 

Agnieszka Zduńczyk – dodała, że np. w Bartkowiźnie.

 

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie wprowadzenia autopoprawki do projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2019-2023 (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 3/16/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

 

Ad.8 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie wprowadzenia autopoprawki do Projektu budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2019 rok.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie wprowadzenia autopoprawki do Projektu budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2019 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 3/17/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

 

Ad.9 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – zapoznała zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zamian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2018 rok.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zamian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2018 rok.

 

Ad.10 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – zapoznała zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2018-2023.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2018-2023.

 

Ad.11 Adam Frankowski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – zapoznał zebranych z projektem uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Jedwabne w sprawie współpracy w zakresie utrzymania dróg na terenie miasta Jedwabne.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Jedwabne w sprawie współpracy w zakresie utrzymania dróg na terenie miasta Jedwabne (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 3/18/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

 

Ad.12 Adam Frankowski – Dyrektor ZDP w Łomży – zapoznał zebranych z projektem uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Nowogród w sprawie współpracy w zakresie utrzymania dróg na terenie miasta Nowogród.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Nowogród w sprawie współpracy w zakresie utrzymania dróg na terenie miasta Nowogród (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 3/19/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

 

Ad.13 W sprawach różnych Przewodniczący Zarządu – zapoznał zebranych z projektem uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych należących do właściwości powiatu łomżyńskiego.

 

przyjęcia porozumienia z Gminą Nowogród w sprawie współpracy w zakresie utrzymania dróg na terenie miasta Nowogród.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych należących do właściwości powiatu łomżyńskiego (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 3/20/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

 

 

Ponadto nie poruszono dodatkowych zagadnień.

 

 

Następnie Przewodniczący Zarządu, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych  w porządku dziennym, zakończył 3-cie posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

 

 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

Data powstania: wtorek, 8 sty 2019 12:15
Data opublikowania: wtorek, 8 sty 2019 12:17
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 164 razy