BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr 4/18 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 30 grudnia 2018 roku

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 12.00 natomiast zakończenie o godzinie 12.20.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

1.      Lech Marek Szabłowski
- Starosta – Przewodniczący Zarządu.
2.      Maria Dziekońska
- Wicestarosta.
3.      Tadeusz Góralczyk 
- członek  Zarządu.
4.      Kazimierz Polkowski
- członek  Zarządu.
5.      Agnieszka Zduńczyk
- członek  Zarządu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad.1 Przewodniczący Zarządu – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdził, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

Otwarcie posiedzenia.
Przyjęcie protokołu z 3-go posiedzenia Zarządu.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018.
Sprawy różne.
omówienie kwestii wynajęcia gabinetu lekarskiego na potrzeby opieki zdrowotnej – stomatologicznej w gminie Miastkowo.
 

Następnie Przewodniczący Zarządu – Lech Marek Szabłowski poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przedstawionego porządku.

 

Wobec ich braku ogłosił przejście do kolejnego punktu porządku obrad.

 

Ad.2 Przewodniczący Zarządu zapytał zgromadzonych czy mają pytania lub zastrzeżenia do protokołu z 3-go  posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

 

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 3-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 

Ad.3 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – zapoznała zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018.

 

Ad.4 W sprawach różnych Przewodniczący Zarządu – udzielił głosu członkowi Zarządu – Agnieszce Zduńczyk, która poinformowała, że podczas sesji Rady Gminy Miastkowo mieszkańcy zwrócili się z pismem, aby umożliwić lekarzowi stomatologii wynajęcie odpowiedniego gabinetu, w którym mógłby również realizować zadania profilaktyczne. Zaznaczyła przy tym, że mieszkańcy gminy Miastkowo są bardzo zadowoleni z dotychczasowej pracy tego lekarza i z tego powodu apelują o stworzenie dla niego odpowiednich warunków lokalowych. Bardzo ważna jest profilaktyka, natomiast zabezpieczanie pomieszczeń na potrzeby ginekologii nie ma raczej sensu, ponieważ już od lat Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej nie podpisuje kontraktów w tym zakresie. Podsumowując przypomniała, że Zarząd tą sprawą zajmował się na poprzednim posiedzeniu.

 

Przewodniczący Zarządu – stwierdził, że Zarząd na wcześniejszym posiedzeniu wyraził zgodę na wynajęcie pomieszczeń na potrzeby stomatologii w Miastkowie, natomiast w obecnej sytuacji trzeba będzie przeanalizować możliwości rozwiązania wspomnianego problemu. Dodał przy tym, że sytuacja jest dość nietypowa, ponieważ na ogół są problemy ze znalezieniem lekarzy do pracy, natomiast w  przedmiotowym przypadku zainteresowanych jest aż dwóch lekarzy.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

 

Ponadto nie poruszono dodatkowych zagadnień.

 

 

Następnie Przewodniczący Zarządu, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 4-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

 

 

                                                                                                        
 

 

 

 

 

 

 

Data powstania: wtorek, 8 sty 2019 16:02
Data opublikowania: wtorek, 8 sty 2019 16:05
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 307 razy