BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 5/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 9 stycznia 2019 roku

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 12.00 natomiast zakończenie o godzinie 12.20.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

1.      Lech Marek Szabłowski
- Starosta – Przewodniczący Zarządu.
2.      Maria Dziekońska
- Wicestarosta.
3.      Tadeusz Góralczyk 
- członek  Zarządu.
4.      Kazimierz Polkowski
- członek  Zarządu.
5.      Agnieszka Zduńczyk
- członek  Zarządu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad.1 Przewodniczący Zarządu – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdził, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

Otwarcie posiedzenia.
Przyjęcie protokołu z 4-go posiedzenia Zarządu.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie wyboru delegata na zgromadzenie ogólne Związku Powiatów Polskich.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie wyboru delegatów, reprezentujących Powiat Łomżyński w organach Stowarzyszenia Łomżyńskie Forum Samorządowe.
Podjęcie uchwały w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2019-2023.
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia autopoprawki do projektu budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2019 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, ustalenia ceny najmu, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem.
Sprawy różne.

 

Następnie Przewodniczący Zarządu – Lech Marek Szabłowski poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.

 

Wobec ich braku ogłosił przejście do kolejnego punktu porządku obrad.

 
Ad.2 Przewodniczący Zarządu zapytał zgromadzonych czy mają pytania lub zastrzeżenia do protokołu z 4-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

 

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 4-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5 głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było.

 

Ad.3 Przewodniczący Zarządu zapoznał zgromadzonych z projektem uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie wyboru delegata na zgromadzenie ogólne Związku Powiatów Polskich. Podsumowując zaproponował, aby delegatem na przedmiotowe zgromadzenie była Pani Wicestarosta – Maria Dziekońska.

 

Zebrani przychyli się do powyższej propozycji.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie wyboru delegata na zgromadzenie ogólne Związku Powiatów Polskich.

 

Ad.4 Przewodniczący Zarządu zapoznał zgromadzonych z projektem uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie wyboru delegatów, reprezentujących Powiat Łomżyński w organach Stowarzyszenia Łomżyńskie Forum Samorządowe. Reasumując przypomniał, że dotychczas delegatem reprezentującym Powiat Łomżyński w organach ww. Stowarzyszenia był on osobiście jako ówczesny Wicestarosta Łomżyński oraz Pani Edyta Zawojska – Naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju i Komunikacji. Nawiązując do powyższego zaproponował utrzymanie tych samych osób w strukturach Łomżyńskiego Forum Samorządowego.

 

Zebrani przychyli się do powyższej propozycji.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego wyboru delegatów, reprezentujących Powiat Łomżyński w organach Stowarzyszenia Łomżyńskie Forum Samorządowe.

 

Ad.5 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – zapoznała zebranych zgromadzonych z projektem uchwały w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2019-2023.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2019-2023 (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 5/21/2019 z dnia 9 stycznia 2019 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad.6 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – zapoznała zebranych zgromadzonych z projektem uchwały w sprawie wprowadzenia autopoprawki do projektu budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2019 rok.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie wprowadzenia autopoprawki do projektu budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2019 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 5/22/2019 z dnia 9 stycznia 2019 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Ad.7 Beata Korwek – Sekretarz Powiatu – zapoznała zebranych zgromadzonych z projektem uchwały w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, ustalenia ceny najmu, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem. Podsumowując dodała, że w najem mają być oddane pomieszczenia na IV piętrze nr: 412, 413 i 414 o całkowitej pow. 51,10 m2. Opłata ma wynosić 5,00 zł za m2 netto miesięcznie plus media.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, ustalenia ceny najmu, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 5/23/2019 z dnia 9 stycznia 2019 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Ad.8 W sprawach różnych nie poruszono dodatkowych zagadnień.

 

 Następnie Przewodniczący Zarządu, ze względu na wyczerpanie teamtów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 5-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

 

                                                                                                        

                                                                                                                   

 

Data powstania: czwartek, 24 sty 2019 08:08
Data opublikowania: czwartek, 24 sty 2019 08:12
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 130 razy