BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr 8/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 31 stycznia 2019 roku

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 13.00 natomiast zakończenie o godzinie 15.10.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

1.      Lech Marek Szabłowski
- Starosta – Przewodniczący Zarządu.
2.      Maria Dziekońska
- Wicestarosta.
3.      Tadeusz Góralczyk 
- członek  Zarządu.
4.      Kazimierz Polkowski
- członek  Zarządu.
5.      Agnieszka Zduńczyk
- członek  Zarządu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad.1 Przewodniczący Zarządu – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdził, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

Otwarcie posiedzenia.
Przyjęcie protokołu z 6-go i 7-go posiedzenia Zarządu.
Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Łomży do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i złożenia oświadczenia woli w tym zakresie.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia, przeznaczonej do publicznej wiadomości, informacji o danych o wykonaniu budżetu Powiatu Łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.
Podjęcie uchwały w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji
o ostatecznych kwotach ich dochodów i wydatków.
Podjęcie uchwały w sprawie planów finansowych zadań na 2019 rok z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do wykonywania przez jednostki samorządu powiatowego.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2019 rok.
Przedstawienie informacji o remontach dróg powiatowych na terenie powiatu łomżyńskiego.
Sprawy różne.

 

Następnie poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.

 

Wobec ich braku ogłosił przejście do kolejnego punktu porządku obrad.

 

Ad.2 Przewodniczący Zarządu poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do protokołu z 6-go lub 7-go posiedzenia Zarządu.

 

Wobec ich braku ogłosił przejście do kolejnego punktu porządku obrad.
 

Ad.3 Stanisław Studencki – Dyrektor Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży – zapoznał zgromadzonych z projektem uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Łomży do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i złożenia oświadczenia woli w tym zakresie.

Podsumowując zaznaczył, że upoważnienie go do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i złożenia oświadczenia woli w tym zakresie wynika z planu wynajęcia pomieszczeń pod potrzeby punktu aptecznego w miejscowości Rogienice Wielkie, co też skutkuje koniecznością wykonania stosownych projektów technicznych.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Łomży do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i złożenia oświadczenia woli w tym zakresie (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 8/28/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad.4 Justyna Mariak-Grzenda – główny specjalista w Wydziale Finansowym – zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie przyjęcia, przeznaczonej do publicznej wiadomości, informacji o danych o wykonaniu budżetu Powiatu Łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia, przeznaczonej do publicznej wiadomości, informacji o danych o wykonaniu budżetu Powiatu Łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 8/29/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Ad.5 Justyna Mariak-Grzenda – główny specjalista w Wydziale Finansowym – zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach ich dochodów i wydatków.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach ich dochodów i wydatków (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 8/30/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Ad.6 Justyna Mariak-Grzenda – główny specjalista w Wydziale Finansowym – zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie planów finansowych zadań na 2019 rok z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do wykonywania przez jednostki samorządu powiatowego.

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie planów finansowych zadań na 2019 rok z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do wykonywania przez jednostki samorządu powiatowego (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 8/31/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

 

Ad.7 Justyna Mariak-Grzenda – główny specjalista w Wydziale Finansowym – zapoznała zebranych z projektem  uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2019 rok.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2019 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 8/32/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

 

Ad.8 Przewodniczący Zarządu – wprowadzając do tematu obejmującego informację nt.  proponowanych remontów dróg powiatowych na terenie powiatu łomżyńskiego przypomniał, że Powiat Łomżyński dysponuje tzw. kombajnem do powierzchniowego utrwalania dróg, natomiast obecna dyskusja w przedmiotowym temacie ma usprawnić działania na rzecz poprawy stanu dróg, które będą podejmowane niezwłocznie jak tylko pozwolą na to warunki pogodowe. Nawiązując do powyższego udzielił głosu Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

 

Adam Frankowski – przedstawił propozycję dotyczącą remontu nawierzchni drogowych poprzez powierzchniowe utrwalenie na gorąco – emulsjami asfaltowymi (kopia ww. informacji  stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

 

Przewodniczący Zarządu – zaznaczył, że metoda powierzchniowego utrwalenia na gorąco – emulsjami asfaltowymi, biorąc pod uwagę możliwości finansowe Powiatu, do tej pory sprawdzała się i w związku z tym była często stosowana. Zaznaczył, że nie jest to najbardziej pożądana metoda, ale przy kalkulacji i zestawieniu jakości do kosztów, spełnia oczekiwania. Poza tym jest akceptowana również przez lokalnych wójtów oraz burmistrzów, którzy wielokrotnie współfinansowali przedsięwzięcia drogowe w tym zakresie.  Aby te zadania można było realizować w szerokim zakresie trzeba będzie rozważyć zwiększenia zakupu emulsji i grysu –dodał.

Z kolei zapytał, jakiej szerokości jest odcinek drogi przebiegający w Czartorii – gm. Miastkowo oraz od której strony tego odcinka miałby przebiegać remont.

 

Barbara Chojnowska – Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – poinformowała, że szerokość drogi na tym odcinku najczęściej ma 3,5 m, natomiast remont miałby przebiegać od m. Czartoria w kierunku Miastkowa.

 

Kazimierz Polkowski – dodał, że remont miałby stanowić dokończenie inwestycji w jednym ciągu drogowym, która na tym odcinku była realizowana we wcześniejszym okresie, ale w innej części.

 

Adam Frankowski – dodał, że generalnie wszystkie propozycje przedstawione w zakresie remontów dróg zakładają, iż udział wójtów i burmistrzów w tych przedsięwzięciach byłby podzielony z Powiatem – po 50 % kosztów.

 

Przewodniczący Zarządu – stwierdził, że metoda podwójnego powierzchniowego utrwalenia, w przeliczeniu na 1 m2 wynosi około 18,63 zł.

 

Tadeusz Góralczyk – odnosząc się do inwestycji na odcinku Dębniki – Dobrylas, zapytał czy jeżeli Gmina byłaby zainteresowana wydłużeniem odcinka przeznaczonego do remontu, czy w takim przypadku Powiat także zwiększyłby swój udział.

 

Barbara Chojnowska – wyjaśniła, że jest to dość skomplikowane, ponieważ na całość zadań z zakresu utrwalenia powierzchniowego na gorąco – emulsjami asfaltowymi w roku bieżącym zaplanowano kwotę 400.000 zł, na wszystkie 9 gmin, gdzie w każdej warto wyremontować chociaż po jednym odcinku.

 

Maria Dziekońska – Wicestarosta – zapytała czy w roku bieżącym zaplanowano kwotę tylko 400.000 zł, która ma wystarczyć zarówno na podwójne jak i potrójne utrwalenie.

 

Adam Frankowski – odpowiedział twierdząco na powyższe pytanie.

 

Przewodniczący Zarządu – zapytał jakiej szerokości jest jezdnia na proponowanym do potrójnego utrwalenia odcinka drogi Nieławice – Kokoszki.

 

Kazimierz Polkowski – poinformował, że jest to aktualnie szerokość około 3,8 m, ponieważ droga pod wpływem systematycznych napraw została poszerzona o blisko 30 cm. Przy tym obecnie planowane jest poszerzenie drogi do 5 m, która na ten moment w dużej części ma nawierzchnię brukowa – stanowiącą dobre podłoże do metody powierzchniowego utrwalenia.

 

Przewodniczący Zarządu – stwierdził, że w przeliczeniu na 1 m2 metoda podwójnego powierzchniowego utrwalenia wynosi 18,63 zł, metoda potrójnego powierzchniowego utrwalenia bez wykonania podbudowy wynosi 27,83 zł, natomiast metoda potrójnego powierzchniowego utrwalenia z wykonaniem podbudowy wynosi 48,60 zł. Mając na uwadze powyższe podkreślił, że różnice kosztów są znaczne.

 

Kazimierz Polkowski – zaznaczył, że na terenie gminy Jedwabne jest największa sieć dróg powiatowych, w tym także największa sieć dróg żwirowych i brukowych. Natomiast odcinek drogi Wilamowo – Słucz łączy dwie gminy i sięga do granic powiatu i również jest nawierzchni brukowej, która stanowi trwałą podbudowę.

Także zaznaczył, że ceny materiałów a przede wszystkim mieszkanki kruszyw i emulsji mają zdecydowanie wzrosnąć w najbliższym czasie, nawet do 20 %.

 

Przewodniczący Zarządu – poprosił o przedstawienie kwestii dotyczącej kosztów wykonania tzw. nakładek asfaltowych.

 

Adam Frankowski – poinformował, że wg wstępnego rozeznania regionalne zakłady produkujące masy asfaltowe i bitumiczne mogą je odsprzedawać, ale w sytuacji kiedy miałyby nadprodukcję, czyli jeżeli miałyby nadwyżkę produkcji w stosunku do własnych potrzeb.

Ponadto zauważył, że używany rozściełacz kosztuje około 500.000 zł, a zakup 2 szt. Walców to koszt około 350.000 zł, z czego jeden musi być średniej wielkości a drugi nieco większy. Dodatkowo trzeba byłoby wynająć pojazdy dowożące materiał.

 

Przewodniczący Zarządu – stwierdził, że wcześniej były prowadzone rozmowy, aby w roku bieżącym zlecać te zadanie firmom zewnętrznym.

 

Adam Frankowski – poinformował, że koszt wynajęcia rozściełacza, za jeden dzień roboczy to koszt 3.500 zł brutto wraz z operatorem.

 

Przewodniczący Zarządu – zapytał kiedy zainteresowany podmiot mógłby odpowiedzieć w jakim zakresie byłby w stanie wykonać tzw. nakładki bitumiczne na drogach powiatu łomżyńskiego. 

Ponadto poprosił o przygotowanie wystąpień do poszczególnych wójtów i burmistrzów z zapytaniem jakimi zadaniami byliby zainteresowani w pierwszej kolejności – co wg nich stanowi priorytet inwestycyjny w zakresie remontów dróg.

 

Adam Frankowski – poinformował, że odpowiedź od zainteresowanego podmiotu ma otrzymać w najbliższym czasie.

 

Barbara Chojnowska – dodatkowo wyjaśniła, że jeżeli przebudowa drogi ma być powyżej 1 km to w takiej sytuacji wymagane jest pozwolenie na budowę i konieczne jest uzyskanie decyzji środowiskowej, co znacznie wydłuża procedury.

 

Agnieszka Zduńczyk – zapytała jaki odcinek w ciągu jednego dnia jest w stanie wykonać zewnętrzny wykonawca przebudowy drogi za pośrednictwem technologii nakładki bitumicznej.

 

Adam Frankowski – poinformował, że średnio jest to około 150 m.

 

Maria Dziekońska – zapytała czy ograniczenie dotyczące decyzji środowiskowej i pozwolenia na budowę powyżej 1 km w jednym ciągu drogowym dotyczy jednego roku kalendarzowego.

 

Adam Frankowski – odpowiedział twierdząco na powyższe pytanie.

 

Przewodniczący Zarządu – stwierdził, że tzw. nakładki są znacznie lepszej jakości niż powierzchniowe utrwalenie. Szczególnie to dotyczy sytuacji, kiedy nawierzchnie są mocno zdegradowane, wtedy takie nakładki są znacznie trwalszym rozwiązaniem.

Z kolei nawiązując do powyższego zaproponował rozważenie możliwości w zakresie zaciągnięcia kredytu i wykonania przebudowy dróg w większym zakresie, o ile wykonawca będzie miał takie możliwości techniczne.

 

Agnieszka Zduńczyk – zapytała jakiej grubości jest nawierzchnia wykonywana metodą tzw. nakładki.

 

Barbara Chojnowska – stwierdziła, że jest to około 5 – 6 cm grubości.

 

Z kolei Adam Frankowski omówił zadania zaplanowane w zakresie remontu chodników oraz wzmacniania poboczy płytą ażurową (kopia ww. informacji stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

 

Przewodniczący Zarządu – stwierdził, że remonty chodników na terenie gminy Nowogród oraz Jedwabne dotyczą porozumień w ramach zimowego utrzymania dróg.

Z kolei poprosił o rozwinięcie tematu dotyczącego wzmacniania poboczy płytą ażurową na odcinku drogi przez w m. Kamianki i Siestrzanki.

 

Kazimierz Polkowski – zaznaczył, że w m. Kamianki i Siestrzanki remont poboczy jest konieczny, ponieważ pobocza są wąskie, natomiast planowany remont poboczy obejmować ma 1200 mb, czyli 600 mb po obu stronach drogi. Przy tym remont poboczy w m. Wagi dotyczy odcinka, którym dzieci chodzą do szkoły.

 

Przewodniczący Zarządu – zapytał czy powierzchniowe utrwalenie nawierzchni na odcinku przez m. Kamianki oraz Siestrzanki planowane jest za miejscowościami.

 

Adam Frankowski – odpowiedział twierdząco na powyższe pytanie.

 

Przewodniczący Zarządu – zapytał czy Powiat miał swój udział finansowy w powierzchniowym utrwaleniu nawierzchni na odcinku przez m. Bożejewo – Janczewo, które było realizowane w 2018 roku.

 

Adam Frankowski – odpowiedział twierdząco na powyższe pytanie.

 

Przewodniczący Zarządu – zwrócił uwagę, że wzmacnianie poboczy w miejscach gdzie będzie budowana obwodnica Via Baltica należy dokładnie rozważyć, aby nie doszło do sytuacji, w której nowe pobocza zostaną zniszczone podczas budowy nowej trasy międzynarodowej, np. na odcinku drogi Jakać Stara – Szabły Młode.

 

Adam Frankowski – zaznaczył, że corocznie są angażowane duże środki na remonty poboczy, ponieważ drogi są wąskie i porusza się nimi ciężki sprzęt rolniczy.

 

Przewodniczący Zarządu – odnosząc się do wzmocnienia poboczy na odcinku drogi Śniadowo – Truszki, stwierdził, że płyty ażurowe powinny być zainstalowane głównie na odcinku, który ma 3,5 m szerokości – w okolicach m. Truszki.

 

Adam Frankowski – zaznaczył, że zasadniczo wzmacnianie poboczy dotyczy odcinków dróg, które są o minimalnej szerokości – 3,5 m.

 

Barbara Chojnowska – dodała, że pod szczególną uwagę również brano natężenie ruchu.

 

Maria Dziekońska – uznała, że warto się zastanowić czy jest sens wzmacniania poboczy płytą ażurową na mocno zdegradowanych odcinkach dróg.

 

Agnieszka Zduńczyk – uznała, że na terenie gminy Miastkowo wzmacnianie poboczy płytą ażurową powinno być po jednej stronie drogi, aby uzyskać dłużyć odcinek, który mógłby służyć mieszkańcom.

 

Przewodniczący Zarządu – zapytał czy wzmacnianie poboczy płytą ażurową było uwzględnione przy projektowaniu wydatków na rok bieżący.

 

Adam Frankowski – zaznaczył, że było zaplanowane, jednak w jednej puli w wysokości 200.000 zł, między innymi łącznie z zakupem emulsji, kruszyw i krawężników.

 

Przewodniczący Zarządu – zapytał czy w m. Taraskowo jest odpowiednia szerokość pasa drogowego, aby zainstalować płyty ażurowe.

 

Kazimierz Polkowski – stwierdził, że na tym odcinku także chodzi o bezpieczeństwo, czyli brane są pod szczególną uwagę głównie zakręty.

 

Z kolei Adam Frankowski omówił zadania w zakresie wzmacniania poboczy mieszanką kruszyw (kopia ww. informacji stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

 

Agnieszka Zduńczyk – zapytała z jakich względów na terenie gminy Miastkowo wzmacnianie poboczy mieszanką kruszyw nie zostało uwzględnione.

 

Adam Frankowski – stwierdził, że to drogomistrzowie zgłaszali wnioski w niniejszym zakresie.

 

Agnieszka Zduńczyk – zaznaczyła, że droga na odcinku przez m. Kuleszki jest w stanie fatalnym i z pewnością Wójt będzie zainteresowany wspólną inwestycją na tym odcinku.

Ponadto zwróciła uwagę, że droga gruntowa między Drogoszewem a Rybakami w ogóle nie jest przejezdna, w związku z tym Gmina będzie starać się od dofinasowanie z Urzędu Marszałkowskiego, aby utwardzić ten odcinek mieszanką kruszyw.

 

Przewodniczący Zarządu – dodał, że na drogi dojazdowe do pól tylko gminy mogą ubiegać się o wsparcie zewnętrzne, ale to wymaga zmiany kategorii drogi.

 

Barbara Chojnowska – zwróciła uwagę, że ważnym aspektem w sytuacji, czy możliwe byłoby wykonanie odwodnienia, jest szerokość pasa drogowego.

 

Agnieszka Zduńczyk – podkreśliła, że należy doprowadzić do stanu przejezdności tego odcinka drogi.

 

Z kolei Adam Frankowski omówił zestawienie dokumentacji projektowych opracowanych w latach 2013 – 2018 i etapy ich realizacji (kopia ww. informacji stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

 

Przewodniczący Zarządu – zapytał z jakiego powodu niektóre z dokumentacji są zdezaktualizowane.

 

Barbara Chojnowska – stwierdziła, że w pierwszej kolejności ZDP oczekuje wskazania zadań, które mają być realizowane, aby ograniczyć koszty i nie generować wydatków na inwestycje, które nie będą miały poparcia w najbliższym czasie.

 

Maria Dziekońska – zwróciła uwagę, że w m. Niewodowo, mimo wielu prób i spotkań, dotychczas nie udało się wykonać odwodnienia ze względu na brak konsensusu z mieszkańcami tej miejscowości.

Ponadto zauważyła, że jeżeli kosztorys jest np. z roku 2014 to po jego aktualizacji należy spodziewać się znacznie wyższych kosztów realizacji danej inwestycji.

 

Agnieszka Zduńczyk – podkreśliła, że odcinek drogi Leopoldowo – Kiertany – Łuby Kurki łączy trzy miejscowości i jest strategiczny pod względem bezpieczeństwa, ponieważ dzieci docierają tym odcinkiem do szkoły oraz w przypadku zdarzeń drogowych na drodze krajowej odcinek ten stanowi objazd tranzytowy.

 

Maria Dziekońska – zapytała na jakiej długości na odcinku Janczewo – Bożejewo został wykonany remont.

 

Barbara Chojnowska – stwierdziła, że na całą długość tego odcinka 930 m nakładka został położona na około 400 m, ponieważ tylko takie możliwości finansowe miał Wójt, natomiast Powiat nie miał zaplanowanych środków na te zadanie.

 

Przewodniczący Zarządu – stwierdził, że nie został uwzględniony odcinek drogi na terenie gminy  Śniadowo przez m. Olszewo, którego  przebudową jest szczególnie zainteresowana Gmina. Nawiązując do powyższego poprosił o nawiązanie kontaktu w tej kwestii z Wójtem Gminy Śniadowo.

 

Ponadto zebrani zapoznali się z planowaną wymianą oznakowania pionowego.

 

Maria Dziekońska – zwróciła uwagę, że większość dokumentacji jest nieaktualna. Wobec tego zapytała czy na dzień dzisiejszy w ogóle możliwe jest składanie wniosków o dofinansowanie zewnętrzne.

 

Adam Frankowski – stwierdził, że można złożyć wniosek o dofinasowanie drogi na odcinku przez m. Chomentowo – Osobne – o długości 2,8 km.

Ponadto na odcinek Stara Łomża – Siemień wymagana jest jedynie aktualizacja kosztorysu – odcinka o długości około 2,4 km.

 

Przewodniczący Zarządu – stwierdził, że należy dokończyć przygotowywanie dokumentacji technicznych na kolejne odcinki dróg, aby było możliwe składanie wniosków do nowych programów, w ramach kolejnych naborów.

Poza tym zaznaczył, że szczególnie ważne jest uzyskanie w najbliższym czasie wstępnych uzgodnień i porozumień z wójtami i burmistrzami, które inwestycje dla niech są priorytetowe.

Z kolei stwierdził, że Wójt Gminy Miastkowo nie informował, że priorytetem jest dla niego przebudowa drogi na odcinku Leopoldowo – Kiertany – Łuby Kurki.

 

Agnieszka Zduńczyk – podkreśliła, że odcinek drogi Leopoldowo – Kiertany – Łuby Kurki jest szczególnie ważny dla radnych oraz mieszkańców, ponieważ stanowi drogę do szkoły i szlak rowerowy.

 

Przewodniczący Zarządu – reasumując kwestię remontów dróg powiatowych na terenie powiatu łomżyńskiego stwierdził, że należy na kolejne posiedzenie Zarządu przygotować formalny wniosek w przedmiotowym zakresie między innymi z uwzględnieniem odcinka drogi Leopoldowo – Kiertany – Łuby Kurki oraz na odcinek Stara Łomża – Siemień wykonanie aktualizacji kosztorysu.

 

Poza tym przypomniał, że należy przygotować szczegółowe rozeznanie w kwestii realizacji modernizacji dróg metodą tzw. nakładek.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Ad.9 W sprawach różnych nie poruszono dodatkowych zagadnień.

 

 

Następnie Przewodniczący Zarządu, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 8-me posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

                        

 

 

 

 

Data powstania: piątek, 22 lut 2019 10:49
Data opublikowania: piątek, 22 lut 2019 10:52
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 342 razy