BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 9/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 22 lutego 2019 roku

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 13.00 natomiast zakończenie o godzinie 14.30.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

1.      Lech Marek Szabłowski
- Starosta – Przewodniczący Zarządu.
2.      Maria Dziekońska
- Wicestarosta.
3.      Tadeusz Góralczyk 
- członek  Zarządu.
4.      Kazimierz Polkowski
- członek  Zarządu.
5.      Agnieszka Zduńczyk
- członek  Zarządu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad.1 Przewodniczący Zarządu – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdził, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

Otwarcie posiedzenia.
Przyjęcie protokołu z 8-go posiedzenia zarządu.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży.
Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia działań mających na celu nabycie na rzecz Powiatu Łomżyńskiego części nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Łomża 1, jednostce ewidencyjnej miasto Łomża.
Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w placówce prowadzonej przez Powiat Łomżyński za rok 2018.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie: uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019”.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2019 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Piątnica w sprawie pomocy finansowej na realizację zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa obiektu mostowego JNI1028662 w m. Dobrzyjałowo wraz z przebudową i rozbudową dojazdów stanowiących drogę powiatową nr 1914B na odc. Dobrzyjałowo-Pieńki Borowe”.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego dotyczącego przekazania w zarząd drogi powiatowej Gminie Nowogród.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego zmieniającej uchwałę
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu łomżyńskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Łomżyński oraz warunków i zasad korzystania      z tych przystanków.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie przekazania Gminie Nowogród zarządu drogą powiatową nr 1904B Łomża-Szablak-Nowogród
w części od skrzyżowania z ul. Łomżyńską do skrzyżowania z ul. Stara Grobla
w Nowogrodzie.
Wniosek w sprawie możliwości wniesienia sprzeciwu dotyczącego zmiany Statutu Związku Powiatów Województwa Podlaskiego.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie dwóch drzew na terenie nieruchomości położonej w Miastkowie, stanowiącej własność Powiatu Łomżyńskiego.
Wniosek Gminy Jedwabne  w sprawie wszczęcia procedury zmiany kategorii drogi.
Wniosek Gminy Wizna w sprawie wszczęcie procedury zmiany kategorii drogi.
Sprawy różne:
Wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży w sprawie przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej nr 1950B na odcinku Żebry – Zagroby,
Omówienie kwestii aktualizacji dokumentacji na odcinek drogi powiatowej Jedwabne-Bronaki-Pietrasze,
Informacja nt. ustaleń z wójtami i burmistrzami z terenu powiatu łomżyńskiego dotyczących planowanych inwestycji drogowych,
Omówienie kwestii remontu chodników na odcinku drogi w m. Dobrylas i Nowogród.

 

Następnie poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.

 

Wobec ich braku ogłosił przejście do kolejnego punktu porządku obrad.

 

Ad.2 Przewodniczący Zarządu poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do protokołu z 8-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
 

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 8-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 

Ad.3 Elżbieta Olejniczak-Bazydło – Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży – przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży. Reasumuj podkreśliła, że zmiany nie powodują konsekwencji finansowych dla PUP.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Kazimierz Polkowski – zapytał czy w związku z proponowanymi zmianami zostanie zmieniony ogólny wymiar zatrudnienia w PUP.

 

Elżbieta Olejniczak-Bazydło – odpowiedziała przecząco na powyższe pytanie.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 9/33/2019 z dnia 22 lutego 2019 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad.4 Elżbieta Olejniczak-Bazydło – Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży – przedstawiła projekt uchwały w sprawie podjęcia działań mających na celu nabycie na rzecz Powiatu Łomżyńskiego części nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Łomża 1, jednostce ewidencyjnej miasto Łomża.

 

Przewodniczący Zarządu uzupełniając dodał, że poprzedni Zarząd Województwa zaproponował wykup tej części nieruchomości na rzecz Powiatu Łomżyńskiego po cenach rynkowych, na co Powiat Łomżyński nie wyraził zgody, natomiast obecnie trwają rozmowy z nowym Zarządem Województwa, aby pozyskać na rzecz Powiatu Łomżyńskiego część ww. nieruchomości na preferencyjnych warunkach.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie podjęcia działań mających na celu nabycie na rzecz Powiatu Łomżyńskiego części nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Łomża 1, jednostce ewidencyjnej miasto Łomża (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 9/34/2019 z dnia 22 lutego 2019 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Ad.5 Elżbieta Gosk – główny specjalista w Wydziale Promocji, Rozwoju i Komunikacji – przedstawiła projekt uchwały w sprawie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w placówce prowadzonej przez Powiat Łomżyński za rok 2018.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w placówce prowadzonej przez Powiat Łomżyński za rok 2018 (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 9/35/2019 z dnia 22 lutego 2019 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Ad.6 Elżbieta Gosk – główny specjalista w Wydziale Promocji, Rozwoju i Komunikacji – przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie: uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019”.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego zmieniający uchwałę Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie: uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019”.

 

Ad.7 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – zapoznała zgromadzonych z projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2019 rok.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2019 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 9/36/2019 z dnia 22 lutego 2019 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

 

Ad.8 Adam Frankowski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Piątnica w sprawie pomocy finansowej na realizację zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa obiektu mostowego JNI1028662 w m. Dobrzyjałowo wraz z przebudową i rozbudową dojazdów stanowiących drogę powiatową nr 1914B na odc. Dobrzyjałowo- Pieńki Borowe”.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Agnieszka Zduńczyk – zapytała czy ta inwestycja była wcześniej uwzględniona w projekcie budżetu powiatu.

 

Przewodniczący Zarządu stwierdził, że ta inwestycja była zapisana do projektu budżetu powiatu poprawką Zarządu Powiatu, natomiast obecnie Ministerstwo Infrastruktury ma rozstrzygnąć o dofinasowaniu tej inwestycji. 

 

Tadeusz Góralczyk – zapytał czy Gmina już podjęła stosowną uchwałę w tej sprawie.

 

Przewodniczący Zarządu odpowiedział twierdząco na powyższe pytanie.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Piątnica w sprawie pomocy finansowej na realizację zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa obiektu mostowego JNI1028662 w m. Dobrzyjałowo wraz z przebudową i rozbudową dojazdów stanowiących drogę powiatową nr 1914B na odc. Dobrzyjałowo- Pieńki Borowe” (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 9/37/2019 z dnia 22 lutego 2019 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

 

Ad.9 Adam Frankowski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego dotyczącego przekazania w zarząd drogi powiatowej Gminie Nowogród. Podsumowując zaznaczył, że okres przejęcia ww. podcinka drogi, o który wnioskuje Gmina to 7 lat.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Przewodniczący Zarządu zapytał dla kogo będzie wpływała subwencja w okresie przejęcia ww. odcinka drogi.

 

Adam Frankowski – stwierdził, że po przejęciu zarządu na tym odcinkiem subwencja będzie wpływała na konto Gminy.

 

Przewodniczący Zarządu przypomniał, że jako załącznik do projektu uchwały należy także dołączyć projekt porozumienia w niniejszej sprawie.

 

Maria Dziekońska – Wicestarosta – poprosiła o przygotowanie i przedłożenie projektu porozumienia w niniejszej sprawie na posiedzenie właściwej komisji Rady Powiatu.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Piątnica w sprawie pomocy finansowej na realizację zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa obiektu mostowego JNI1028662 w m. Dobrzyjałowo wraz z przebudową i rozbudową dojazdów stanowiących drogę powiatową nr 1914B na odc. Dobrzyjałowo-Pieńki Borowe” (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 9/38/2019 z dnia 22 lutego 2019 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

 

Ad.10 Adam Frankowski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu łomżyńskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Łomżyński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Kazimierz Polkowski – zapytał kto będzie ponosił koszty związane z utworzeniem przystanków.

 

Adam Frankowski – stwierdził, że koszty te – np. zakup znaków, będzie ponosiła gmina. Przy tym  w większości przypadków wiat nie będzie trzeba ustawiać.

 

Przewodniczący Zarządu przypomniał, że właścicielem przystanków są gminy, natomiast zgodnie z ustawą o zbiorowym transporcie publicznym do właściwości powiatów należy określanie przystanków komunikacyjnych na terenie danego powiatu.

 

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego zmieniający uchwałę Rady Powiatu Łomżyńskiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu łomżyńskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Łomżyński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

 

Ad.11 Adam Frankowski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie przekazania Gminie Nowogród zarządu drogą powiatową nr 1904B Łomża-Szablak-Nowogród w części od skrzyżowania z ul. Łomżyńską do skrzyżowania z ul. Stara Grobla w Nowogrodzie.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie przekazania Gminie Nowogród zarządu drogą powiatową nr 1904B Łomża-Szablak-Nowogród w części od skrzyżowania z ul. Łomżyńską do skrzyżowania z ul. Stara Grobla w Nowogrodzie.

 

Ad.12 Przewodniczący Zarządu – zapoznał zebranych z wnioskiem w sprawie możliwości wniesienia sprzeciwu dotyczącego zmiany Statutu Związku Powiatów Województwa Podlaskiego (kopia ww. wniosku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu). Objaśniając podkreślił, że zapisy nowego Statutu, które zostały podjęte przez Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Województwa Podlaskiego, stwierdzają iż powiaty wchodzące w skład ZOZPWP mogą w ciągu 30 dni zająć stanowisko w sprawie zaproponowanych zmian w tym Statucie, natomiast jeżeli nie uczynią tego w tym okresie, to będzie to jednoznaczne z brakiem uwag i akceptacją nowego Statutu. Za takim rozwiązaniem opowiedział się Naczelnik Wydziału Geodezji Katastru, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami oraz radca prawny Starostwa Powiatowego w Łomży. Podobne stanowisko zajęły także inne powiaty będące członkami ZOZPWP.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Członkowie Zarządu, nie wnosząc uwag lub pytań opowiedzieli się za tym, aby nie proponować zmiany nowego Statutu Związku Powiatów Województwa Podlaskiego i przychylić się do     wersji zaproponowanej przez Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Województwa Podlaskiego.

 

Ad.13 Stanisław Studencki – Dyrektor Zakładu podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży zapoznał zebranych z wnioskiem w sprawie usunięcia dwóch drzew na terenie Gabinetu Lekarza Rodzinnego Filia w Miastkowie (kopia ww. wniosku stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu). Objaśniając podkreślił, że korzenie problemowych drzew naruszą fundamenty budynku i instalacje ziemne.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie dwóch drzew na terenie nieruchomości położonej w Miastkowie, stanowiącej własność Powiatu Łomżyńskiego została podjęta 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 9/39/2019 z dnia 22 lutego 2019 roku stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

 

Ad.14 Adam Frankowski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – przedstawił wniosek Gminy Jedwabne w sprawie wszczęcia procedury zmiany kategorii drogi (kopia ww. wniosku stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu). Objaśniając podkreślił, że ZDP pozytywnie wypowiedział się w przedmiotowej sprawie.

 

Przewodniczący Zarządu – uzupełniając podkreślił, że po rozmowach z Marszałkiem Województwa padły wstępne deklaracje o woli przejęcia problemowego odcinka drogi w zarząd przez Województwo Podlaskie.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Kazimierz Polkowski – zwrócił uwagę na fakt, że dotychczas wiele samorządów powiatowych przekazywało zdegradowane odcinki dróg o silnym natężeniu Zarządowi Województwa, natomiast powiat łomżyński i lokalne samorządy jeszcze nie czyniły takich starań.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zaakceptowali wniosek Gminy Jedwabne w sprawie wszczęcia procedury zmiany kategorii drogi.

 

Ad.15 Adam Frankowski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – przedstawił wniosek Gminy Wizna w sprawie wszczęcie procedury zmiany kategorii drogi (kopia ww. wniosku stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu). Objaśniając podkreślił, że ZDP pozytywnie wypowiedział się w przedmiotowej sprawie.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, zaakceptowali wniosek Gminy Wizna w sprawie wszczęcie procedury zmiany kategorii drogi.

 

Ad.16 1) W sprawach różnych Adam Frankowski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – przedstawił wniosek w sprawie przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej nr 1950B na odcinku Żebry-Zagroby (kopia ww. wniosku stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu).

 

Przewodniczący Zarządu – nawiązując do powyższego polecił przygotowanie kalkulacji dotyczącej wykonania dokumentacji i kosztorysu inwestycyjnego.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

2) Adam Frankowski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – poinformował, że aktualizacja dokumentacji na odcinek drogi powiatowej Jedwabne-Bronaki-Pietrasze to około 45.000,00 zł.

 

Przewodniczący Zarządu – zapytał czy zostały podjęte rozmowy w sprawie partycypacji w tych kosztach samorządu gminy Jedwabne.

 

Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – stwierdziła, że w tej kwestii jest przygotowywany projekt uchwały Rady Powiatu, ponieważ ww. koszty wchodzą w deficyt budżetowy.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

3) Przewodniczący Zarządu – poprosił Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży o przedstawienie ustaleń z wójtami i burmistrzami z terenu powiatu łomżyńskiego nt. planowanych inwestycji drogowych.

 

Adam Frankowski – poinformował, że Wójt Gminy Miastkowo jest zainteresowany dofinasowaniem wykonania tzw. nakładki na odcinku przez m. Czartoria.

Gmina Zbójna – skłonna jest dofinasowaniem powierzchniowego utrwalenia odcinków dróg, które zostaną określone przez Wójta w najbliższym czasie.

Gmina Nowogród – zainteresowana jest dofinasowaniem wykonania remontu drogi przez  m. Jankowo. Natomiast odcinek Chojny-Nowogród na ten moment nie jest brany pod uwagę przez Burmistrza.

Gmina Śniadowo – zainteresowana jest dofinasowaniem wykonania remontu drogi na odcinku Szczepankowo-Uśnik oraz wykonaniem nakładki w m. Sierzputy Marki – około 350 m.

Gmina Łomża – aktualnie nie wyraziła chęci dofinasowania inwestycji na drogach powiatowych.

Gmina Zbójna – aktualnie nie określiła dokładnie planów w zakresie dofinasowania inwestycji na drogach powiatowych.

Gmina Jedwabne – zainteresowana jest dofinasowaniem wykonania remontu – powierzchniowego utrwalenia na odcinku Siostrzanki-Mocarze – około 1 km.

Gmina Przytuły – zainteresowana jest dofinasowaniem wykonania remontu – powierzchniowego utrwalenia na odcinku w m. Słucz.

Gmina Piątnica – zainteresowana jest dofinasowaniem wykonania remontu – tzw. nakładki na odcinku przez m. Górki Sypniewo.

 

Agnieszka Zduńczyk – poprosiła o przybliżenie kosztów wykonania 1 km remontów powierzchniowego utrwalenia oraz kosztów tzw. nakładki.

 

Adam Frankowski – poinformował, że koszt powierzchniowego utrwalenia 1 km to około 90.000,00 zł brutto – samych materiałów, natomiast z robocizną to około 180.000,00 zł. Koszt tzw. nakładki 1 km to około 385.000,00 zł brutto – w zależności od grubości nakładki. Zaznaczył przy tym, że te koszty są sporządzone na podstawie kalkulacji z roku poprzedniego.

 

Tadeusz Góralczyk – stwierdził, że w roku obecnym należy brać pod uwagę to, że ww. koszty będą wyższe o co najmniej 10 %.

 

Przewodniczący Zarządu – poprosił o przygotowanie opracowań w niniejszym zakresie, szczególnie jeżeli chodzi o remonty w oparciu o tzw. nakładki.

 

4)  Tadeusz Góralczyk – zapytał kiedy zostaną dokończone remonty chodników na odcinku drogi w m. Dobrylas i Nowogród.

 

Adam Frankowski – poinformował, że ww. remonty zostaną dokończone w miesiącu marcu br.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Tadeusz Góralczyk – dodatkowo zwrócił uwagę, że asfalt na odcinku drogi Dobrylas-Cieciory znajduje się w fatalnym stanie i wymaga pilnej interwencji.

 

Adam Frankowski – poinformował, że w najbliższym czasie oceni ww. sprawę.

 

Ponadto nie poruszono dodatkowych zagadnień.

 

Następnie Przewodniczący Zarządu, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 9-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

                        

 

                                                                                                                   

 

Data powstania: wtorek, 19 mar 2019 13:35
Data opublikowania: wtorek, 19 mar 2019 13:38
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 208 razy