BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr 10/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 12 marca 2019 roku

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 13.00 natomiast zakończenie o godzinie 14.10.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

1.      Lech Marek Szabłowski
- Starosta – Przewodniczący Zarządu.
2.      Maria Dziekońska
- Wicestarosta.
3.      Tadeusz Góralczyk 
- członek  Zarządu.
4.      Kazimierz Polkowski
- członek  Zarządu.
5.      Agnieszka Zduńczyk
- członek  Zarządu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

 

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad.1 Przewodniczący Zarządu – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdził, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

Otwarcie posiedzenia.
Przyjęcie protokołu z 9-go posiedzenia zarządu.
Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Łomży do dysponowania nieruchomością na cele budowalne              i złożenia oświadczenia woli w tym zakresie.
Podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia pełnomocnictwa.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Zespołu Koordynującego realizację Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Łomżyńskiego na lata 2018-2022.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie powołania Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej z siedzibą  w Łomży.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego zmieniającej uchwałę
w sprawie  nadania Statutu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2023.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2019 rok.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie wskazania zadań
i przeznaczenia środków na ich realizację w 2019 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży oraz przedstawienie zestawienia potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej.
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2018.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zmiany nazwy
i statutu Muzeum Przyrody w Drozdowie.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego zmieniającej uchwałę
o przystąpieniu Powiatu Łomżyńskiego w charakterze Partnera do realizacji projektu pn. „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”.
 Rozpatrzenie wniosku w sprawie przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej nr 1937B
Stara Łomża n/rz – Siemień – Rybno- Pniewo oraz ciągów pieszo-rowerowych.
Sprawy różne:
Omówienie spraw dotyczących bieżącego utrzymania dróg powiatowych.

 

Następnie poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.

 

Wobec ich braku ogłosił przejście do kolejnego punktu porządku obrad.

 

Ad.2 Przewodniczący Zarządu poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do protokołu z 9-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
 

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 9-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5 głosami „za”, głosów przeciwnych                     i wstrzymujących się nie było.

 

Ad.3 Stanisław Studencki – Dyrektor Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży zapoznał zebranych z projektem uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Łomży do dysponowania nieruchomością na cele budowalne i złożenia oświadczenia woli w tym zakresie.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych                   i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Łomży do dysponowania nieruchomością na cele budowalne i złożenia oświadczenia woli w tym zakresie (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 10/40/2019 z dnia 12 marca 2019 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad.4 Edyta Zawojska – Naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju i Komunikacji – przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa. Reasumując zaznaczyła, że niniejsza sprawa dotyczy projektu Centra Integracji Społecznej.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych                   i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 10/41/2019 z dnia 12 marca 2019 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

 

Ad.5 Renata Wierzba – główny specjalista w Wydziale Promocji, Rozwoju i Komunikacji – przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Zespołu Koordynującego realizację Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Łomżyńskiego na lata 2018-2022.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych                   i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Zespołu Koordynującego realizację Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Łomżyńskiego na lata 2018-2022 (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 10/42/2019 z dnia 12 marca 2019 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Ad.6 Renata Wierzba – główny specjalista w Wydziale Promocji, Rozwoju i Komunikacji – przedstawia projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie powołania Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Łomży.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Przewodniczący Zarządu – zapytał czyim przedstawicielem, proponowanym na członka Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Łomży, ma być pan Dariusz Wojewoda.

 

Renata Wierzba – poinformowała, że pan Dariusz Wojewoda ma reprezentować Gminę Piątnica.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych                   i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie powołania Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Łomży.

 

Ad.7 Stanisław Studencki – Dyrektor Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży zapoznał zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego zmieniającej uchwałę
w sprawie  nadania Statutu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych                   i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego zmieniającej uchwałę w sprawie  nadania Statutu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

 

Ad.8 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – zapoznała zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2023.

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych                   i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2023.

 

Ad.9 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – zapoznała zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2019 rok.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Tadeusz Góralczyk – zapytał jakie zobowiązania kredytowe ma Powiat.

 

Grażyna Kołodziejska – poinformowała, że Powiat Łomżyński ma kredyt zaciągnięty w 2015 roku, w ramach którego do spłaty pozostało w roku bieżącym 210.516,00 zł, a roku kolejnym około 157.000,00 zł.

Ponadto podkreśliła, że zaciągnięcie zobowiązań kredytowych automatycznie obniża zdolności inwestycyjne Powiatu w kolejnych latach.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych                   i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2019 rok.

 

Ad.10 Jacek Nowakowski – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zapoznał zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2019 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Przewodniczący Zarządu – zapytał czy w roku bieżącym turnusy rehabilitacyjne będą realizowane zarówno dla dzieci i dorosłych.

 

Jacek Nowakowski – na powyższe pytanie odpowiedział twierdząco.

 

Przewodniczący Zarządu – zapytał z kolei czy w ww. zakresie zostaną załatwione wszystkie złożone dotychczas wnioski.

 

Jacek Nowakowski – na powyższe pytanie także odpowiedział twierdząco.

 

Tadeusz Góralczyk – zapytał czy na pozostałe działania, o których dofinansowanie wnioskują niepełnosprawni, brakuje środków zaplanowanych w budżecie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.

 

Jacek Nowakowski – poinformował, że szczególne braki są w przypadku dofinansowania do pielucho-majtek, jednak jest to problem z którym PCPR zmaga się od wielu lat. 

 

Agnieszka Zduńczyk – zapytała w jakiej wysokości jest dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych.

 

Jacek Nowakowski – poinformował, że maksymalne dofinansowanie wynosi do 70 %, jednak aby zrealizować jak najwięcej potrzeb te dofinansowanie jest przekazywane w mniejszym stopniu.

 

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych                   i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2019 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Ad.11 Jacek Nowakowski – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zapoznał zebranych ze sprawozdaniem z działalności PCPR w Łomży oraz przedstawił zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Ad.12 Elżbieta Gosk – główny specjalista w Wydziale Promocji, Rozwoju i Komunikacji – przedstawiła sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2018.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Ad.13 Edyta Zawojska – Naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju i Komunikacji – przedstawłia projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zmiany nazwy
i statutu Muzeum Przyrody w Drozdowie.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Przewodniczący Zarządu – dodał, że zmiana nazwy będzie mocno akcentować fakt, że Muzeum Przyrody znajduje się w dawnym dworze rodziny Lutosławskich.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych                   i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zmiany nazwy i statutu Muzeum Przyrody w Drozdowie.

 

Ad.14 Edyta Zawojska – Naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju i Komunikacji – przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego zmieniającej uchwałę
o przystąpieniu Powiatu Łomżyńskiego w charakterze Partnera do realizacji projektu pn. „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych                   i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego zmieniającej uchwałę o przystąpieniu Powiatu Łomżyńskiego w charakterze Partnera do realizacji projektu pn. „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”.

 

Ad.15 Adam Frankowski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – przedstawił wniosek w sprawie przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej nr 1937B
Stara Łomża n/rz – Siemień – Rybno – Pniewo oraz ciągów pieszo-rowerowych (kopia ww. wniosku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu). Objaśniając podkreślił, że kwota, która została określona na podstawie kosztorysu przekracza 6 mln zł, natomiast wg projektanta należy zaktualizować ją o około dodatkowe 20 %.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Przewodniczący Zarządu – dodał, że do Wojewody Podlaskiego zostało skierowane zapytanie dotyczące możliwości dofinasowania tej inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych, ponieważ tym zadaniem zainteresowany jest także Wójt Gminy Łomża oraz większość radnych z tej gminy, natomiast o zasadności realizacji ww. inwestycji nie ma potrzeby nikogo przekonywać.

 

Kazimierz Polkowski – zapytał czy planowana jest realizacja inwestycji na ww. odcinku, na który jest wykonany projekt techniczny, czy też na cały odcinek Stara Łomża n/rz – Siemień – Rybno – Pniewo.

 

Adam Frankowski – odpowiedział, że na odcinek, na który jest wykonany projekt, czyli około 2,2 km.

 

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Ad.16 W sprawach różnych Wicestarosta – Maria Dziekońska – zapytała jakie są planowane prace  dotyczące naprawy przepustu w miejscowości Górki.

 

Adam Frankowski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – stwierdził, że rura udrażniająca przepływ wód pod przepustem zostanie w najbliższym czasie wymieniona.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Tadeusz Góralczyk – poprosił o przyspieszenie prac w zakresie remontów chodników, które realizują pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

 

 

Ponadto nie poruszono dodatkowych zagadnień.

 

 

Następnie Przewodniczący Zarządu, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych  w porządku dziennym, zakończył 10-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

                        

 

                                                                                                                  

 

Data powstania: piątek, 22 mar 2019 07:45
Data opublikowania: piątek, 22 mar 2019 07:47
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 355 razy