BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr 11/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 20 marca 2019 roku

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 10.30 natomiast zakończenie o godzinie 11.00.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

1.      Lech Marek Szabłowski
- Starosta – Przewodniczący Zarządu.
2.      Maria Dziekońska
- Wicestarosta.
3.      Kazimierz Polkowski
- członek  Zarządu.
4.      Agnieszka Zduńczyk
- członek  Zarządu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad.1 Przewodniczący Zarządu – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdził, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

Otwarcie posiedzenia.
Przyjęcie protokołu z 10-go posiedzenia zarządu.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łomży.
Sprawy różne.

 

Następnie poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.

 

Wobec ich braku ogłosił przejście do kolejnego punktu porządku obrad.

 

Ad.2 Przewodniczący Zarządu poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do protokołu z 10-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
 

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 10-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 4 głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było.

 

Ad.3 Wicestarosta – Maria Dziekońska – zapoznała zebranych z projektem nowego Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łomży.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – stwierdziła, że zadania z zakresu kontroli zarządczej realizuje najczęściej wydział organizacyjny danego urzędu. Ponadto zwróciła uwagę, że Wydział Finansowy będzie miał duże obciążenie w związku z audytem wewnętrznym.

 

Wicestarosta – Maria Dziekońska – podkreśliła, że zadania związane z audytem wewnętrznym będzie wykonywać powołana do tego celu osoba, która została wyłoniona w wyniku postępowania przeprowadzonego właśnie przez Panią Skarbnik. Natomiast jeśli chodzi o kontrolę zarządczą – jej koordynatorem jest Sekretarz Powiatu, wydziały wykonują ją każdy w przypisanym zakresie – ustalają cele, wyznaczają mierniki, czuwają nad ich realizacją. Właśnie w takim zakresie wykonywanie kontroli zarządczej zostało przypisane Wydziałowi Finansowemu.

 

Agnieszka Zduńczyk – zapytała czy audytorem wewnętrznym będzie osoba, która dotychczas nie była zatrudniona w Starostwie Powiatowym.

 

Wicestarosta – Maria Dziekońska – na powyższe pytanie odpowiedziała twierdząco.

 

Przewodniczący Zarządu – dodał, że audyt zewnętrzny zasadniczo będzie odnosił się do zadań finansowych, natomiast Wydział Finansowy będzie jedynie je koordynować. 

 

Wicestarosta – Maria Dziekońska – zauważyła, że audytor wewnętrzny będzie we własnym zakresie sporządzać i kompletować stosowną dokumentację, którą z kolei przekaże Wydziałowi Finansowemu.

 

Agnieszka Zduńczyk – uznała, że w jej ocenie nowy Regulaminu Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Łomży, na stanowisku Skarbnika Powiatu stawia dużo zadań.

 

Przewodniczący Zarządu – podkreślił, że w przypadku kiedy ewentualnie okaże się, że nowy Regulamin nie sprawdzi się w jakimś stopniu, to Zarząd Powiatu będzie miał kompetencje, aby dokonać w nim kolejnych zmian.

 

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 3-ma głosami „za” i 1-ym głosem „wstrzymującym się”, głosów przeciwnych nie było, podjęli uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łomży (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 11/43/2019 z dnia 20 marca 2019 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad.4 W sprawach różnych nie poruszono dodatkowych zagadnień.

 

 

Następnie Przewodniczący Zarządu, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 11-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

                        

 

                                                                                                      

 

Data powstania: piątek, 29 mar 2019 07:37
Data opublikowania: piątek, 29 mar 2019 07:39
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 327 razy