BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr 12/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 29 marca 2019 roku

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 9.00, natomiast zakończenie o godzinie 10.10.

 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

1.      Lech Marek Szabłowski
- Starosta – Przewodniczący Zarządu.
2.      Maria Dziekońska
- Wicestarosta.
3.      Kazimierz Polkowski
- członek  Zarządu.
 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad.1 Przewodniczący Zarządu – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdził, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

Otwarcie posiedzenia.
Przyjęcie protokołu z 11-go posiedzenia Zarządu.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 Muzeum Przyrody w Drozdowie.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2019 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów finansowych zadań za 2019 rok z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do wykonywania przez jednostki samorządu powiatowego.
Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za 2018 rok.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie powierzenia zadań należących do wykonania przez powiatową bibliotekę publiczną, Miejskiej Bibliotece w Łomży oraz zawarcia w tym zakresie porozumienia z Miastem Łomża.
Sprawy różne:
podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Wizna w zakresie pomocy finansowej na realizację zadania,
podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Miastu Łomża do reprezentowania Partnera – Powiatu Łomżyńskiego w działania związanych z projektem „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego,
rozważenie możliwości zakupu sprzętu na potrzeby modernizacji dróg powiatowych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży – oferta zakupu remontera drogowego MADPATCHER MP 6,5 WD.

 

Następnie poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.

 

Wobec ich braku ogłosił przejście do kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.2 Przewodniczący Zarządu poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do protokołu z 11-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
 

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 11-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 

Ad.3 Stanisław Studencki – Dyrektor Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży – zapoznał zgromadzonych ze sprawozdaniem finansowym ZPOZ za rok 2018.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Wicestarosta – Maria Dziekońska – zapytała czy ZPOZ wspiera prowadzenie oraz wdrażanie programów profilaktyki zdrowotnej w placówkach oświatowych znajdujących się na terenie powiatu łomżyńskiego.

 

Stanisław Studencki – stwierdził, że w placówkach oświatowych, w których ZPOZ sprawuje opiekę medyczną uczy się około 12.000 uczniów – w 56 placówkach. W związku z tym jest kładziony duży nacisk na to, aby z udziałem ZPOZ w tych placówkach prowadzanych było jak najwięcej programów profilaktyki zdrowotnej, m.in. dotyczących postawy kręgosłupa czy opieki stomatologicznej.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 3-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 12/44/2019 z dnia 29 marca 2019 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad.4 Urszula Gajcy – księgowa Muzeum Przyrody w Drozdowie – zapoznała zebranych ze sprawozdaniem finansowym Muzeum Przyrody za rok 2018.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 3-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 Muzeum Przyrody w Drozdowie (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 12/45/2019 z dnia 29 marca 2019 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Ad.5 Jarosław Cholewicki – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży – zapoznał zebranych ze sprawozdaniem finansowym ROK za rok 2018.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 3-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 12/46/2019 z dnia 29 marca 2019 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Ad.6 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2019 rok.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 3-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2019 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 12/47/2019 z dnia 29 marca 2019 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

 

Ad.7 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – zapoznała zebranych z projektem uchwały  w sprawie zmiany planów finansowych zadań za 2019 rok z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do wykonywania przez jednostki samorządu powiatowego.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 3-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych zadań za 2019 rok z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do wykonywania przez jednostki samorządu powiatowego (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 12/48/2019 z dnia 29 marca 2019 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

 

Ad.8 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – zapoznała zebranych ze sprawozdaniem  z wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za 2018 rok.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Wicestarosta – Maria Dziekońska – zapytała o ile w roku 2018 były większe od zaplanowanych dochody do budżetu powiatu z tytułu podatku PIT i CIT

 

Grażyna Kołodziejska – odpowiedziała, że dochody te były wyższe o około 400.000 zł, natomiast ostateczne rozliczenia w tym zakresie jeszcze nie wpłynęły wobec czego dokładne kwoty będą znane w późniejszym terminie.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 3-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za 2018 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 12/49/2019 z dnia 29 marca 2019 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

 

Ad.9 Elżbieta Gosk – główny specjalista w Wydziale Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych– zapoznał zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie powierzenia zadań należących do wykonania przez powiatową bibliotekę publiczną, Miejskiej Bibliotece w Łomży oraz zawarcia w tym zakresie porozumienia z Miastem Łomża.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 3-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie powierzenia zadań należących do wykonania przez powiatową bibliotekę publiczną, Miejskiej Bibliotece w Łomży oraz zawarcia w tym zakresie porozumienia z Miastem Łomża.

 

Ad.10 1) W sprawach różnych Adam Frankowski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – zapoznał zebranych z projektem uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Wizna w zakresie pomocy finansowej na realizację zadania. Podsumowując podkreślił, że projekt porozumienia dotyczy udzielenia pomocy finansowej przez Gminę na remont odcinka drogi Zanklewo – Sieburczyn o długości około 350 m. Dotacja ma wynosić 728.000 zł, natomiast całość inwestycji wg kosztorysu opiewa na kwotę 1.048.500 zł. Wobec tego Powiat ma zaangażować się kwotą w wysokości 160.250 zł oraz Gmina kwotą 160.250 zł, oba samorządy mają równy udział finansowy.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 3-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za 2018 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 12/50/2019 z dnia 29 marca 2019 roku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

 

Ad.10 2) Przewodniczący Zarządu – zapoznał zebranych z projektem uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Miastu Łomża do reprezentowania Partnera – Powiatu Łomżyńskiego w działania związanych z projektem „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego. Reasumując dodał, że przedmiotowa uchwała była już podejmowana przez zarząd Powiatu, jednak ze strony Miasta Łomża wkradł się błąd dotyczący zamiany nazewnictwa Instytucji Pośredniczącej z Instytucją Zarządzającą.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 3-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Miastu Łomża do reprezentowania Partnera – Powiatu Łomżyńskiego w działania związanych z projektem „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 12/51/2019 z dnia 29 marca 2019 roku stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

Ad.10 3) Kazimierz Polkowski – zapoznał zebranych z ofertą zakupu remontera drogowego MADPATCHER MP 6,5 WD (ww. oferta stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Przewodniczący Zarządu – zapytał czy ww. sprzęt ma własny napęd.

 

Kazimierz Polkowski – na powyższe pytanie odpowiedział twierdząco.

 

Zgromadzeni, nie wnosząc innych uwag lub pytań, uznali powyższą ofertę za szczególnie atrakcyjną pod względem efektywności remontów nawierzchni asfaltowych oraz ze względu na konkurencyjną cenę.

 

 

Ponadto nie poruszono dodatkowych zagadnień.

 

 

Następnie Przewodniczący Zarządu, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 12-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

                        

 

Data powstania: poniedziałek, 29 kwi 2019 15:24
Data opublikowania: poniedziałek, 29 kwi 2019 15:26
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 381 razy