BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 13/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 10 kwietnia 2019 roku

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 13.30, natomiast zakończenie o godzinie 14.20.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

1.      Lech Marek Szabłowski
- Starosta – Przewodniczący Zarządu.
2.      Maria Dziekońska
- Wicestarosta.
3.      Tadeusz Góralczyk 
- członek  Zarządu.
4.      Kazimierz Polkowski
- członek  Zarządu.
5.      Agnieszka Zduńczyk
- członek  Zarządu.
 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

  

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad.1 Przewodniczący Zarządu – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdził, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

Otwarcie posiedzenia.
Przyjęcie protokołu z 12-go posiedzenia zarządu.
Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej.
Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Łomżyńskiego.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2019 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Miastkowo w zakresie pomocy finansowej na aktualizację dokumentacji projektowej pn.: „Rozbudowa
i przebudowa drogi powiatowej nr 1956B Leopoldowo- Łuby Kiertany – Łuby Kurki”
Podjęcie uchwały w sprawie porozumienia z Gmina Miastkowo w zakresie udzielenia pomocy finansowej na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1910B Miastkowo- Czartoria” na odc. o dł. ok. 990m.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Łomża w zakresie przekazania zarządu drogi powiatowej nr 1904B Łomża- Szablak – Nowogród na odcinku od skrzyżowania  z gminną drogą publiczną nr 105 737 B ulica Piaskowa we wsi Jednaczewo (wraz ze skrzyżowaniem) do granicy Gminy Łomża z Gminą Nowogród.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Śniadowo w zakresie udzielenia pomocy finansowej na zadanie pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1946B w m. Osobne”.
Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych publicznych na terenie Gminy Śniadowo, Powiat Łomżyński.
Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o zaliczeniu drogi wewnętrznej do kategorii drogi gminnej publicznej na terenie Gminy Zbójna, Powiat Łomżyński.
Sprawy różne:
Omówienie bieżących spraw związanych z utrzymaniem dróg powiatowych.

 

Następnie poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.

 

Wobec ich braku ogłosił przejście do kolejnego punktu porządku obrad.

 

Ad.2 Przewodniczący Zarządu poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do protokołu z 12-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
 

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 12-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 

Ad.3 Przewodniczący Zarządu zapoznał zebranych z projektem uchwały w sprawie przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży. Reasumując dodał, że taka nagroda jest przyznawana corocznie i stanowi wysokość trzymiesięcznego wynagrodzenia. Rada Społeczna ZPOZ wyraziła pozytywną opinię w przedmiotowej sprawie. Ponadto zaznaczył, że Dyrektor ZPOZ nie otrzymuje 13-go wynagrodzenia rocznego.  

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 13/52/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad.4 Przewodniczący Zarządu zapoznał zebranych z projektem uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Łomżyńskiego. Wyjaśniając stwierdził, że ks. Radosław Kubeł wystarał się, aby pozyskać na rzecz Stowarzyszenia „Nadzieja” sprzęt do ratownictwa, jednak formalnie musi on być przekazany przez samorząd, stąd też wynika niniejszy projekt uchwały.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Łomżyńskiego (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 13/53/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Ad.5 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2019 rok.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2019 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 13/54/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Ad.6 Adam Frankowski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – zapoznał zebranych z projektem uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Miastkowo w zakresie pomocy finansowej na aktualizację dokumentacji projektowej pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1956B Leopoldowo – Łuby Kiertany – Łuby Kurki”. Wyjaśniając dodał, że przebudowa tej drogi ma obejmować wykonanie tzw. nakładki na odcinku 500 m. Oba samorządy: Powiat i Gmina, mają dofinansować te zadanie po 195.000 zł.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Miastkowo w zakresie pomocy finansowej na aktualizację dokumentacji projektowej pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1956B Leopoldowo – Łuby Kiertany – Łuby Kurki” (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 13/55/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

 

Ad.7 Adam Frankowski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – zapoznał zebranych z projektem uchwały w sprawie porozumienia z Gmina Miastkowo w zakresie udzielenia pomocy finansowej na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1910B Miastkowo – Czartoria” na odc. o dł. ok. 990m.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Agnieszka Zduńczyk – zapytała jaką technologią ma być wykonana przebudowa ww. odcinka drogi – tzw. nakładka.

 

Adam Frankowski – poinformował, że tzw. nakładka zakłada wykonanie nawierzchni bitumicznej o warstwie około 5 – 6 cm szerokości.

 

Wicestarosta – Maria Dziekońska – dodała, że ta technologia jest lepsza od powierzchniowego utrwalenia.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie porozumienia z Gmina Miastkowo w zakresie udzielenia pomocy finansowej na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1910B Miastkowo – Czartoria” na odc. o dł. ok. 990m (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 13/56/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

 

Ad.8 Adam Frankowski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – zapoznał zebranych z projektem uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Łomża w zakresie przekazania zarządu drogi powiatowej nr 1904B Łomża – Szablak – Nowogród na odcinku od skrzyżowania z gminną drogą publiczną nr 105 737 B ulica Piaskowa we wsi Jednaczewo (wraz ze skrzyżowaniem) do granicy Gminy Łomża z Gminą Nowogród. Reasumując zaznaczył, że w okresie zarządzania tym odcinkiem przez Gminę Łomża dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz proporcjonalnie subwencja za ten odcinek drogi będzie wpływała na konto samorządu Gminy – przez okres 2-ch lat.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Łomża w zakresie przekazania zarządu drogi powiatowej nr 1904B Łomża – Szablak – Nowogród na odcinku od skrzyżowania z gminną drogą publiczną nr 105 737 B ulica Piaskowa we wsi Jednaczewo (wraz ze skrzyżowaniem) do granicy Gminy Łomża z Gminą Nowogród (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 13/57/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

 

Ad.9 Adam Frankowski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – zapoznał zebranych z projektem uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Śniadowo w zakresie udzielenia pomocy finansowej na zadanie pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1946B w m. Osobne”.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Kazimierz Polkowski – zwrócił uwagę, że kwota kosztorysowa dotycząca budowy chodnika, która została ujęta w tym zadaniu jest zbyt niska i może zagrozić pełnej realizacji tego przedsięwzięcia.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Śniadowo w zakresie udzielenia pomocy finansowej na zadanie pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1946B w m. Osobne” (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 13/58/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 roku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

 

Ad.10 Adam Frankowski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – zapoznał zebranych z projektem uchwały w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych publicznych na terenie Gminy Śniadowo, Powiat Łomżyński. Reasumując zaznaczył, że jest standardowa procedura obowiązująca w tym zakresie od wielu lat.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie wydania opinii o zaliczeniu drogi wewnętrznej do kategorii drogi gminnej publicznej na terenie Gminy Zbójna, Powiat Łomżyński (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 13/59/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 roku stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

 

Ad.11 Adam Frankowski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – zapoznał zebranych z projektem uchwały w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych publicznych na terenie Gminy Śniadowo, Powiat Łomżyński. Reasumując zaznaczył, że podobnie jak w poprzednim przypadku jest to standardowa procedura obowiązująca od wielu lat.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie wydania opinii o zaliczeniu drogi wewnętrznej do kategorii drogi gminnej publicznej na terenie Gminy Zbójna, Powiat Łomżyński (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 13/60/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 roku stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

 

Ad.12 1) W sprawach różnych Tadeusz Góralczyk – zwrócił uwagę na problem zaśmiecania pasa drogowego na drogach powiatowych, w szczególności na terenie Gminy Nowogród.

 

Ponadto podkreślił, że pilnej naprawy wymaga odcinek drogi Chmielewo – Grądy – Sławiec.

 

Adam Frankowski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – stwierdził, że przyjrzy się  i dokona oceny poruszonych powyżej tematów.

 

2) Agnieszka Zduńczyk – zaproponowała, aby Zarząd Powiatu zwrócił się do Prezydenta Miasta Łomża i Rady Miejskiej z propozycją udzielenia zniżek na przejazdy komunikacją miejską także mieszkańcom powiatu łomżyńskiego.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszych tematów.

 

 

Ponadto nie poruszono dodatkowych zagadnień.

 

 

Następnie Przewodniczący Zarządu, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych  w porządku dziennym, zakończył 13-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

                        

 

 

 

Data powstania: piątek, 10 maj 2019 13:50
Data opublikowania: piątek, 10 maj 2019 13:57
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 184 razy