BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 16/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 21 maja 2019 roku

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 14.30, natomiast zakończenie o godzinie 14.50.

 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

1.      Lech Marek Szabłowski
- Starosta – Przewodniczący Zarządu.
2.      Maria Dziekońska
- Wicestarosta.
3.      Tadeusz Góralczyk 
- członek  Zarządu.
4.      Kazimierz Polkowski
- członek  Zarządu.
5.      Agnieszka Zduńczyk
- członek  Zarządu.
 

 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

 

 

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad.1 Przewodniczący Zarządu – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdził, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

Otwarcie posiedzenia
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2019 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Zbójna w zakresie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na pokrycie części kosztów zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1905B w m. Kuzie”.
Podjęcie uchwały w sprawie porozumienia z Gminą Wizna w zakresie udzielenia pomocy finansowej na zakup materiałów potrzebnych do remontu drogi powiatowej nr 1962B Wizna – Srebrowo – Mrówki – Nieławice – Kokoszki – Guty – Kownaty na odc. dł. ok. 990m (odcinek od mostu w obrębie w. Kokoszki do przepustu w m. Nieławice).
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej w Nowogrodzie, stanowiącej własność Powiatu Łomżyńskiego.
Sprawy różne.

 

Następnie poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.

 

 

Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. porządek obrad został przyjęty 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 

Ad.2 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2019 rok.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2019 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 16/72/2019 z dnia 21 maja 2019 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad.3 Adam Frankowski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – zapoznał zebranych z projektem uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Zbójna w zakresie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na pokrycie części kosztów zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1905B w m. Kuzie”.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Zbójna  w zakresie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na pokrycie części kosztów zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1905B w m. Kuzie” (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 16/73/2019 z dnia 21 maja 2019 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Ad.4 Adam Frankowski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – zapoznał zebranych z projektem uchwały w sprawie porozumienia z Gminą Wizna w zakresie udzielenia pomocy finansowej na zakup materiałów potrzebnych do remontu drogi powiatowej nr 1962B Wizna – Srebrowo – Mrówki – Nieławice – Kokoszki – Guty – Kownaty na odc. dł. ok. 990m (odcinek od mostu w obrębie w. Kokoszki do przepustu w m. Nieławice).

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie porozumienia z Gminą Wizna w zakresie udzielenia pomocy finansowej na zakup materiałów potrzebnych do remontu drogi powiatowej nr 1962B Wizna – Srebrowo – Mrówki – Nieławice – Kokoszki – Guty – Kownaty na odc. dł. ok. 990m; odcinek od mostu w obrębie w. Kokoszki do przepustu w m. Nieławice (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 16/74/2019 z dnia 21 maja 2019 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Ad.5 Stanisław Studencki – Dyrektor Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży – zapoznał zebranych z projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej w Nowogrodzie, stanowiącej własność Powiatu.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej w Nowogrodzie, stanowiącej własność Powiatu (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 16/75/2019 z dnia 21 maja 2019 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).
Ad.6 W sprawach różnych nie poruszono dodatkowych zagadnień.

 

 

Następnie Przewodniczący Zarządu, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 16-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

                        

 

Data powstania: piątek, 31 maj 2019 11:40
Data opublikowania: piątek, 31 maj 2019 11:42
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 158 razy