BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr 17/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 31 maja 2019 roku

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 13.00, natomiast zakończenie o godzinie 13.30.

 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

  

1.      Maria Dziekońska
- Wicestarosta – Wiceprzewodnicząca Zarządu.
2.      Tadeusz Góralczyk 
- członek  Zarządu.
3.      Kazimierz Polkowski
- członek  Zarządu.
4.      Agnieszka Zduńczyk
- członek  Zarządu.
 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

  

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad.1 Wiceprzewodnicząca Zarządu – Maria Dziekońska na wstępie przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdziła, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

Otwarcie posiedzenia.
Przyjęcie protokołu z 15-go i 16-go posiedzenia Zarządu.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do porozumienia o współpracy dotyczącej wdrożenia Modelu Kooperacji w gminach wiejskich w ramach projektu „Liderzy kooperacji”.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2019 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Raportu o stanie Powiatu Łomżyńskiego za
2018 rok.
Sprawy różne.
podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat, ustalenia ceny najmu, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do dodania w najem,
pismo Wójta Gminy Wizna w sprawie współdziałania Gminy Wizna z Powiatem Łomżyńskim w przedmiocie realizacji inwestycji drogowej na docinku Guty – Kokoszki,
informacja nt. obchodów Jubileuszu 20-lecia istnienia Powiatu Łomżyńskiego oraz  obchodów 20-lecia współpracy z niemieckim powiatem Dingolfing – Landau.

 

Następnie poprosiła o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.

 

 

Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego porządek obrad obejmujący dodatkowe tematy został przyjęty 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 

Ad.2 Wiceprzewodnicząca Zarządu poprosiła o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do protokołu z 15-go lub 16-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
 

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół     z 15-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 4 głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było.

 

W kolejnym głosowaniu protokół z 16-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 

Ad.3 Jacek Nowakowski – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zapoznał zebranych z projektem uchwały w sprawie przystąpienia do porozumienia o współpracy dotyczącej wdrożenia Modelu Kooperacji w gminach wiejskich w ramach projektu „Liderzy kooperacji”.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2019 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 17/76/2019 z dnia 31 maja 2019 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad.4 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – zapoznała zebranych z projektem uchwały  w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2019 rok, który uwzględniał zmiany dotyczące wprowadzenia do budżetu projektu pn.: „NATRURA-lnie LOKALNIE – kampania na rzecz tworzenia krótkich łańcuchów dostaw w Powiecie Łomżyńskim: w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2018-2019, złożonego w ramach konkursu nr 3/2019 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2019 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 17/77/2019 z dnia 31 maja 2019 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Ad.5 Beata Korwek – Sekretarz Powiatu – zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie przyjęcia Raportu o stanie Powiatu Łomżyńskiego za 2018 rok.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia Raportu o stanie Powiatu Łomżyńskiego za 2018 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 17/78/2019 z dnia 31 maja 2019 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Ad.6 1) W sprawach różnych Beata Korwek – Sekretarz Powiatu zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat, ustalenia ceny najmu, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do dodania w najem.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat, ustalenia ceny najmu, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do dodania w najem (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 17/79/2019 z dnia 31 maja 2019 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

 

2) Następnie Wiceprzewodnicząca Zarządu przypomniała zgromadzonym, że Wójt Gminy Wizna zwrócił się z pismem w sprawie współdziałania Gminy Wizna z Powiatem Łomżyńskim  w przedmiocie realizacji inwestycji drogowej na docinku Guty – Kokoszki (kopia ww. dokumentu stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu). Nawiązując do powyższego stwierdziła, że zwróci się do Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych o przygotowanie na kolejne posiedzenie Zarządu informacji nt. stanu prawnego i własnościowego pasa drogowego, jego szerokości, ogólnych warunków realizacji tej inwestycji oraz przewidywanych kosztów. W związku z tym Zarząd będzie mógł realnie ocenić szanse wykonania niniejszego zadania.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

 

3) Następnie Wiceprzewodnicząca Zarządu poinformowała, że we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz Fundacji Polsko – Niemieckiej są realizowane obchody Jubileuszu 20-lecia istnienia Powiatu Łomżyńskiego a także obchody 20-lecia współpracy z niemieckim powiatem Dingolfing – Landau. Wydarzenia rozpoczęły się w dniach 26-27 maja br. „Międzynarodowym spotkaniem z Lutosławskimi” w Muzeum Przyrody w Drozdowie. Było to możliwe, ponieważ w ramach projektu uzyskano dofinansowanie ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w kwocie 76.500 zł i wsparcie Fundacji Polsko – Niemieckiej w kwocie 16.000 zł. Ponadto wsparcie uzyskano od Marszałka Województwa Podlaskiego. Reasumując przypomniała, że podczas spotkania w Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich w Łomży m.in. nadano Honorowe Obywatelstwo Powiatu Łomżyńskiego dla Heinricha Trappa – Starosty Partnerskiego Powiatu Dingolfing – Landau. 

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

 

Ponadto nie poruszono dodatkowych zagadnień.

 

Następnie Wiceprzewodnicząca Zarządu, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończyła 17-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

                         

 

                                                                                                           

 

Data powstania: wtorek, 9 lip 2019 10:50
Data opublikowania: wtorek, 9 lip 2019 10:52
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 234 razy