BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr 19/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 26 czerwca 2019 roku

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 13.00, natomiast zakończenie o godzinie 13.20.

 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

1.      Maria Dziekońska
- Wicestarosta – Wiceprzewodnicząca  Zarządu.
2.      Tadeusz Góralczyk 
- członek  Zarządu.
3.      Kazimierz Polkowski
- członek  Zarządu.
4.      Agnieszka Zduńczyk
- członek  Zarządu.
 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik  nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad.1 Wiceprzewodnicząca Zarządu – Maria Dziekońska na wstępie przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdziła, że przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie powierzenia zadań należących do wykonania przez powiatową bibliotekę publiczną Miejskiej Bibliotece w Łomży proponuje przełożyć na kolejne posiedzenie Zarządu, ponieważ projekt tej uchwały wymaga jeszcze doprecyzowania.

Ponadto zaproponowała, aby zmienić formę realizacji tematu dotyczącego rozpatrzenia wniosku o wydanie opinii dotyczącej planowanej realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1956B Leopoldowo – Łuby Kiertany – Łuby Kurki w lokalizacji 0+000 – 2+365,32”, na podjęcie uchwały w niniejszej sprawie.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższych propozycji.

 

Wobec powyższego Wiceprzewodnicząca Zarządu stwierdziła, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

 

 

 

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie posiedzenia.
Przyjęcie protokołu z 18-go posiedzenia Zarządu.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Łomży.
Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych publicznych na terenie Gminy Śniadowo, Powiat Łomżyński.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie porozumienia z Gminą Jedwabne w zakresie udzielenia pomocy finansowej na zakup materiałów potrzebnych do remontu drogi powiatowej nr 1928B Jedwabne (ul. Łomżyńska, Przestrzelska – Przestrzele Wielkie – Kucze- Siestrzanki – Mocarze).
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia umowy z POLAQUA Sp. z o.o., ul. Dworska 1, Wółka Kozodawska, 05-500 Piaseczno – Wykonawcą budowy drogi ekspresowej S61 w zakresie trasy przejazdu transportu ciężkiego materiałów i sprzętu na potrzeby budowy ww. drogi drogą powiatową nr 1946B na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 677 do granicy pasa drogowego przewidzianego pod budowę drogi ekspresowej S61.
Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej planowanej realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1956B Leopoldowo – Łuby Kiertany – Łuby Kurki w lokalizacji 0+000 – 2+365,32”.
Sprawy różne.

Ad.2 Wiceprzewodnicząca Zarządu poprosiła o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do protokołu z 18-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
 

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 18-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 4 głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było.

 

Ad.3 Elżbieta Gosk – główny specjalista w Wydziale Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Promocji – zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Łomży.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Łomży (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 19/83/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad.4 Adam Frankowski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – zapoznał zebranych z projektem uchwały w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych publicznych na terenie Gminy Śniadowo, Powiat Łomżyński.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych publicznych na terenie Gminy Śniadowo, Powiat Łomżyński (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 19/84/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Ad.5 Adam Frankowski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – zapoznał zebranych z projektem uchwały w sprawie przyjęcie porozumienia z Gminą Jedwabne w zakresie udzielenia pomocy finansowej na zakup materiałów potrzebnych do remontu drogi powiatowej nr 1928B Jedwabne; ul. Łomżyńska, Przestrzelska – Przestrzele Wielkie – Kucze- Siestrzanki – Mocarze.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przyjęcie porozumienia z Gminą Jedwabne w zakresie udzielenia pomocy finansowej na zakup materiałów potrzebnych do remontu drogi powiatowej nr 1928B Jedwabne; ul. Łomżyńska, Przestrzelska – Przestrzele Wielkie – Kucze – Siestrzanki – Mocarze (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 19/85/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Ad.6 Adam Frankowski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – zapoznał zebranych z projektem uchwały w sprawie przyjęcia umowy z POLAQUA Sp. z o.o., ul. Dworska 1, Wółka Kozodawska, 05-500 Piaseczno – Wykonawcą budowy drogi ekspresowej S61 w zakresie trasy przejazdu transportu ciężkiego materiałów i sprzętu na potrzeby budowy ww. drogi drogą powiatową nr 1946B na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 677 do granicy pasa drogowego przewidzianego pod budowę drogi ekspresowej S61.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia umowy z POLAQUA Sp. z o.o., ul. Dworska 1, Wółka Kozodawska, 05-500 Piaseczno – Wykonawcą budowy drogi ekspresowej S61 w zakresie trasy przejazdu transportu ciężkiego materiałów i sprzętu na potrzeby budowy ww. drogi drogą powiatową nr 1946B na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 677 do granicy pasa drogowego przewidzianego pod budowę drogi ekspresowej S61 (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 19/86/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

 

Ad.7 Adam Frankowski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – zapoznał zebranych z wnioskiem o wydanie opinii dotyczącej planowanej realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1956B Leopoldowo – Łuby Kiertany – Łuby Kurki w lokalizacji 0+000 – 2+365,32” (ww. wniosek stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Wiceprzewodnicząca Zarządu – dodała, że w przedmiotowej sprawie Wydział Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa przygotował projekt uchwały, który przewiduje wydanie pozytywnej opinii  dotyczącej planowanej realizacji ww. inwestycji.

 

Agnieszka Zduńczyk – zapytała czy obecnie jest realizowana aktualizacja dokumentacji technicznej na realizację inwestycji pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1956B Leopoldowo – Łuby Kiertany – Łuby Kurki.

 

Adam Frankowski – odpowiedział twierdząco. Ponadto zaznaczył, że ZDP w najbliższym czasie złoży wniosek o wydanie decyzji środowiskowej oraz przygotowuje się do podziału działek.

 

Agnieszka Zduńczyk – zapytała czy w budżecie powiatu są zabezpieczone środki na wykupy działek pod ww. inwestycję.

 

Wiceprzewodnicząca Zarządu – odpowiedziała, że na jednym z kolejnych posiedzeń Zarządu zostanie przedłożony projekt uchwały w sprawie zabezpieczania środków m.in. na wspomnianą inwestycję. 

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie wydania opinii dotyczącej planowanej realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1956B Leopoldowo – Łuby Kiertany – Łuby Kurki w lokalizacji 0+000 – 2+365,32”. (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 19/87/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Ad.8 W sprawach różnych nie poruszono dodatkowych zagadnień.

 

Następnie Wiceprzewodnicząca Zarządu, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończyła 19-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

                        

 

 

 

Data powstania: poniedziałek, 29 lip 2019 09:28
Data opublikowania: poniedziałek, 29 lip 2019 09:31
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 265 razy