BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr 20/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 27 czerwca 2019 roku

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 11.30, natomiast zakończenie o godzinie 12.05.

 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

1.      Maria Dziekońska
- Wicestarosta – Wiceprzewodnicząca  Zarządu.
2.      Tadeusz Góralczyk 
- członek  Zarządu.
3.      Kazimierz Polkowski
- członek  Zarządu.
4.      Agnieszka Zduńczyk
- członek  Zarządu.
 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik    nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad.1 Wiceprzewodnicząca Zarządu – Maria Dziekońska na wstępie przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdziła, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

 

 

 

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie posiedzenia.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2019 rok.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2023.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2019 rok.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów, a także obejmowania, nabywania i zbywania udziałów akcji przez Powiat Łomżyński.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie powierzenia zadań należących do wykonania przez powiatową bibliotekę publiczną Miejskiej Bibliotece
w Łomży.
Sprawy różne.

 

Następnie poprosiła o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.

 

 

Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. porządek obrad został przyjęty 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 

Ad.2 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2019 rok.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2019 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 20/88/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad.3 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – zapoznała zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2023.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Kazimierz Polkowski – zapytał na czym będzie polegać zaciąganie zobowiązań w imieniu Powiatu Łomżyńskiego przez jednostki organizacyjne.

 

Grażyna Kołodziejska – odpowiedziała, że Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych będzie mógł ogłosić przetargi na realizację trzech zadań ujętych w załączniku do projektu uchwały, które dotyczą przedsięwzięć.

 

Kazimierz Polkowski – zabierając głos ponownie, zapytał czy ogłoszenie przetargu będzie mogło się odbyć dopiero po zabezpieczeniu środków w budżecie powiatu.

 

Grażyna Kołodziejska – odpowiedziała twierdząco.

 

Wiceprzewodnicząca Zarządu – dodała, że chodzi o to, aby Dyrektor mógł ogłosić przetargi na inwestycje realizowane w roku bieżącym i przyszłym roku – 3 inwestycje wymienione w załączniku do projektu uchwały.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2023.

 

Ad.4 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – zapoznała zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2019 rok.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Kazimierz Polkowski – odnosząc się do pozycji nr 20 zapytał z czego wynika, że wielkość dofinansowania inwestycji na odcinku przez m. Siemień jest zapisana w kwocie 1.178.000,00 zł.

 

Wiceprzewodnicząca Zarządu – odpowiedziała, że wspomniana kwota dotyczy jedynie etapu, który będzie realizowany w roku bieżącym, natomiast całość inwestycji opiewa na kwotę 5,6 mln zł.

 

Kazimierz Polkowski – zapytał jaki jest udział Gminy w tym zadaniu.

 

Wiceprzewodnicząca Zarządu – odpowiedziała, że udział obu samorządów wynosi proporcjonalnie po 20 % wartości zadania, a pozostała część – 60 % wartości zadania sfinansowana będzie ze środków pomocowych.

 

Agnieszka Zduńczyk – zapytała czy ta kwota 1.178.000,00 zł stanowi 20 % udziału własnego w niniejszym zadaniu.

 

Wiceprzewodnicząca Zarządu – odpowiedziała przecząco. Wyjaśniając dodała, że ta kwota wynika z harmonogramu realizacji inwestycji.

 

Kazimierz Polkowski – zapytał czy inwestycja przez m. Chomentowo zostanie zrealizowana w tym roku, natomiast przez m. Siemień będzie rozpoczęta w roku bieżącym i dokończona w kolejnych latach.

 

Wiceprzewodnicząca Zarządu – odpowiedziała twierdząco.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2019 rok.

 

Ad.5 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – zapoznała zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów, a także obejmowania, nabywania i zbywania udziałów akcji przez Powiat Łomżyński.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów, a także obejmowania, nabywania i zbywania udziałów akcji przez Powiat Łomżyński.

 

Ad.6 Wiceprzewodnicząca Zarządu – zapoznała zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie powierzenia zadań należących do wykonania przez powiatową bibliotekę publiczną Miejskiej Bibliotece w Łomży.

Objaśniając zaznaczyła, że wcześniej już był ten projekt przyjmowany przez zarząd Powiatu, jednak zachodzi potrzeba zmiana terminów płatności, natomiast wysokość dotacji pozostaje w niezmienionej wielkości.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie powierzenia zadań należących do wykonania przez powiatową bibliotekę publiczną Miejskiej Bibliotece w Łomży.

 

Ad.7 Wiceprzewodnicząca Zarządu – Maria Dziekońska zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Łomży.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Łomży (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 20/89/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

 

Ponadto w sprawach różnych nie poruszono dodatkowych zagadnień.

 

Następnie Wiceprzewodnicząca Zarządu, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończyła 20-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

                        

 

 

Data powstania: poniedziałek, 29 lip 2019 09:31
Data opublikowania: poniedziałek, 29 lip 2019 09:33
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 221 razy