BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr 21/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 11 lipca 2019 roku

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 11.00, natomiast zakończenie o godzinie 11.45.

 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

1.      Lech Marek Szabłowski
- Starosta – Przewodniczący Zarządu.
2.      Maria Dziekońska
- Wicestarosta.
3.      Tadeusz Góralczyk 
- członek  Zarządu.
4.      Kazimierz Polkowski
- członek  Zarządu.
5.      Agnieszka Zduńczyk
- członek  Zarządu.
 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

 

 

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik    nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad.1 Przewodniczący Zarządu – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdził, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

Otwarcie posiedzenia
Przyjęcie protokołu z 19-go i 20-go  posiedzenia Zarządu.
Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań finansowych.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2019 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Śniadowo w zakresie pomocy finansowej na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1944B dr. 677 – Sierzputy M. – Stacja Śniadowo – Stare Duchny – Grabowo na odc. Stacja Śniadowo – Stare Duchny w lokalizacji 1+ 825,00 – 2+731,46”.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Nowogród w zakresie udzielenia pomocy finansowej na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 1909B Jankowo Młodzianowo – Jankowo Skarbowo na odc. o dł. ok. 990 m”.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Śniadowo w zakresie udzielenia pomocy finansowej na zadanie pn.:
„Remont drogi powiatowej nr 1953B oraz 1954B Szczepankowo – Wszerzecz o dł. 990m”,
„Remont drogi powiatowej nr 1944 B Jemielite – Wypychy – Sierzputy Marki – na odc. o dł. ok. 315m”.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Śniadowo w zakresie udzielenia pomocy finansowej na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1946B Chojny – Szczepankowo – Osobne – Wierzbowo – Chomentowo – Śniadowo na odc. Osobne – Śniadowo od km 0+000,00 do km 2+800,00 o dł. 2,8 km”.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na własność Gminy Śniadowo nieruchomości gruntowych stanowiących własność Powiatu Łomżyńskiego.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zmiany nazwy Muzeum Przyrody w Drozdowie i nadania Statutu.
Sprawy różne.

 

Następnie poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.

 

 

Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. porządek obrad został przyjęty 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 

Ad.2 Przewodniczący Zarządu poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do protokołu z 19-go lub 20-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
 

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 19-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 

W kolejnym głosowaniu protokół z 20-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 

Ad.3 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań finansowych.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań finansowych (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 21/90/2019 z dnia 11 lipca 2019 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad.4 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2019 rok.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2019 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 21/91/2019 z dnia 11 lipca 2019 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Ad.5 Adam Frankowski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – zapoznał zebranych z projektem uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Śniadowo w zakresie pomocy finansowej na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1944B dr. 677 – Sierzputy M. – Stacja Śniadowo – Stare Duchny – Grabowo na odc. Stacja Śniadowo – Stare Duchny w lokalizacji 1+ 825,00 – 2+731,46”.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Śniadowo w zakresie pomocy finansowej na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1944B dr. 677 – Sierzputy M. – Stacja Śniadowo – Stare Duchny – Grabowo na odc. Stacja Śniadowo – Stare Duchny w lokalizacji 1+ 825,00 – 2+731,46” (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 21/92/2019 z dnia 11 lipca 2019 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Ad.6 Adam Frankowski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – zapoznał zebranych z projektem uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Nowogród w zakresie udzielenia pomocy finansowej na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 1909B Jankowo Młodzianowo – Jankowo Skarbowo na odc. o dł. ok. 990 m”.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Nowogród w zakresie udzielenia pomocy finansowej na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 1909B Jankowo Młodzianowo – Jankowo Skarbowo na odc. o dł. ok. 990 m” (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 21/93/2019 z dnia 11 lipca 2019 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

 

Ad.7 Adam Frankowski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – zapoznał zebranych z projektem uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Śniadowo w zakresie udzielenia pomocy finansowej na zadanie pn.:  „Remont drogi powiatowej nr 1953B oraz 1954B Szczepankowo – Wszerzecz o dł. 990m”, „Remont drogi powiatowej nr 1944 B Jemielite – Wypychy – Sierzputy Marki – na odc. o dł. ok. 315m”.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Śniadowo w zakresie udzielenia pomocy finansowej na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1953B oraz 1954B Szczepankowo – Wszerzecz o dł. 990m”, „Remont drogi powiatowej nr 1944 B Jemielite – Wypychy – Sierzputy Marki – na odc. o dł. ok. 315m” (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 21/94/2019 z dnia 11 lipca 2019 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

 

Ad.8 Adam Frankowski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – zapoznał zebranych z projektem uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Śniadowo w zakresie udzielenia pomocy finansowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1946B Chojny – Szczepankowo – Osobne – Wierzbowo – Chomentowo – Śniadowo na odc. Osobne – Śniadowo od km 0+000,00 do km 2+800,00 o dł. 2,8 km”.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Śniadowo w zakresie udzielenia pomocy finansowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1946B Chojny – Szczepankowo – Osobne – Wierzbowo – Chomentowo – Śniadowo na odc. Osobne – Śniadowo od km 0+000,00 do km 2+800,00 o dł. 2,8 km” (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 21/95/2019 z dnia 11 lipca 2019 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

 

Ad.9 Adam Frankowski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – zapoznał zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na własność Gminy Śniadowo nieruchomości gruntowych stanowiących własność Powiatu Łomżyńskiego.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli  projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na własność Gminy Śniadowo nieruchomości gruntowych stanowiących własność Powiatu Łomżyńskiego.

 

Ad.10 Elżbieta Gosk – główny specjalista w Wydziale Rozwoju Społeczno-Gospodarczym i Promocji – zapoznała zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zmiany nazwy Muzeum Przyrody w Drozdowie i nadania Statutu.

Kontynuując zapoznała również z projektem Statutu Muzeum Przyrody w Drozdowie, po zmianie nazwy Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie. Projekt ten został sporządzony po roboczych konsultacjach z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w Warszawie i uwzględnieniu wskazań i uwag ww. Instytutu.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt ww. uchwały wraz ze Statutem stanowiącym załącznik do uchwały.

 

Ad.11 W sprawach różnych nie poruszono dodatkowych zagadnień.

 

 

Następnie Przewodniczący Zarządu, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 21-sze posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

                 

                                                                                             

 

Data powstania: wtorek, 30 lip 2019 10:54
Data opublikowania: wtorek, 30 lip 2019 10:57
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 233 razy