BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr 22/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 30 lipca 2019 roku

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 11.00, natomiast zakończenie o godzinie 11.30.

 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

1.      Lech Marek Szabłowski
- Starosta – Przewodniczący Zarządu.
2.      Tadeusz Góralczyk 
- członek  Zarządu.
3.      Kazimierz Polkowski
- członek  Zarządu.
4.      Agnieszka Zduńczyk
- członek  Zarządu.
 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad.1 Przewodniczący Zarządu – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdził, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

Otwarcie posiedzenia
Przyjęcie protokołu z 21-go  posiedzenia Zarządu.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia ze Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym „Lasy Państwowe”.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej na terenie miasta Wasilków w powiecie białostockim.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Jedwabne w zakresie pomocy finansowej na zakup materiałów niezbędnych do wykonania remontu dróg powiatowych nr 1920 B (Mieczki Czarne – Pawełki – Stryjaki) oraz nr 1921B (droga 1919B – Pawełki ) w msc. Pawełki, gm. Jedwabne na dł. odc. ok 500 m.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na rok 2019.
Podjęcie uchwały w sprawie zbycia udziałów w Łomżyńskim Funduszu Poręczeń Kredytowych.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przeznaczonej do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Łomżyńskiego za okres od 01 stycznia 2019r. do 30 czerwca 2019 r. 
Sprawy różne:
Omówienie kwestii remontu drogi przez m. Dobry Las – gm. Zbójna.

 

Następnie poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.

 

 

Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. porządek obrad został przyjęty 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 

Ad.2 Przewodniczący Zarządu poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do protokołu z 21-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
 

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 21-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 

Ad.3 Adam Frankowski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – zapoznał zebranych z projektem uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia ze Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym „Lasy Państwowe”.

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Kazimierz Polkowski – zapytał czy pozostałości takiej jak drobne gałęzie itp. także będą uprzątnięte po realizacji dotyczącej przebudowy i rozbudowy obiektu mostowego w m. Dobrzyjałowo wraz z dojazdami do tego mostu.

 

Adam Frankowski – stwierdził, że raczej nie ma co liczyć na takie działania Lasów Państwowych.

 

Przewodniczący Zarządu – zapytał czy specyfikacja przewidywała uprzątnięcie terenu po realizacji inwestycji.

 

Adam Frankowski – na powyższe pytanie odpowiedział twierdząco, podkreślił przy tym, że wszystkie karpy zostaną usunięte przez wykonawcę.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia porozumienia ze Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym „Lasy Państwowe” (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 22/96/2019 z dnia 30 lipca 2019 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad.4 Adam Frankowski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – zapoznał zebranych z projektem uchwały w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej na terenie miasta Wasilków w powiecie białostockim.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Przewodniczący Zarządu – podkreślił, że Powiat Łomżyński nie ma interesu prawnego w tym przypadku, jednak ze formalnych wskazane jest podjęcie niniejszej uchwały.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia porozumienia ze Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym „Lasy Państwowe” (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 22/97/2019 z dnia 30 lipca 2019 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Ad.5 Adam Frankowski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – zapoznał zebranych z projektem uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Jedwabne w zakresie pomocy finansowej na zakup materiałów niezbędnych do wykonania remontu dróg powiatowych nr 1920 B (Mieczki Czarne – Pawełki – Stryjaki) oraz nr 1921B (droga 1919B – Pawełki ) w msc. Pawełki, gm. Jedwabne na dł. odc. ok 500 m.

Reasumując dodał, że remont niniejszego odcinka będzie polegał na podwójnym powierzchniowym utrwaleniu.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

Przewodniczący Zarządu – podkreślił, że Powiat Łomżyński nie ma interesu prawnego w tym przypadku, jednak ze formalnych wskazane jest podjęcie niniejszej uchwały.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia porozumienia ze Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym „Lasy Państwowe” (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 22/98/2019 z dnia 30 lipca 2019 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Ad.6 Justyna Mariak-Grzenda – główny specjalista Wydziału FN – zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na rok 2019.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Tadeusz Góralczyk – zapytał o wysokość wzrostu stawki ubezpieczeń dla Zarządu Dróg Powiatowych.

 

Justyna Mariak-Grzenda – poinformowała, że wzrost ten wynosi 37.000 zł, bowiem dotychczas składka ta wynosiła 56.000 ZŁ.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na rok 2019 (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 22/98/2019 z dnia 30 lipca 2019 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

 

Ad.7 Justyna Mariak-Grzenda – główny specjalista Wydziału FN – zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie zbycia udziałów w Łomżyńskim Funduszu Poręczeń Kredytowych. Reasumując zaznaczyła, że udziały wynoszą 10.000 zł, natomiast zbycie udziałów jest równoznaczne z wystąpieniem z ww. Funduszu.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Tadeusz Góralczyk – stwierdził, że gminy powiatu łomżyńskiego oraz Miasto Łomża także uczestniczyły w tym Funduszu.

 

Przewodniczący Zarządu – potwierdził, powyższa informację, po czym dodała, że Łomżyński Fundusz Poręczeń Kredytowych został założony w 2004 roku z udziałem między innymi samorządów. Początkowo możliwości tego Funduszu były bardzo niskie, jednak aplikowanie do Regionalnego Programu Operacyjnego pomogło uzyskać 15 mln zł. Natomiast obecnie trzeba te środki z RPO zwrócić. Jest propozycja uczestnictwa w ramach Podlaskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych, ale z Panią Skarbnik uznaliśmy, że wycofujemy swoje udziały.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zbycia udziałów w Łomżyńskim Funduszu Poręczeń Kredytowych (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 22/99/2019 z dnia 30 lipca 2019 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

 

Ad.8 Justyna Mariak-Grzenda – główny specjalista Wydziału FN – zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia przeznaczonej do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Łomżyńskiego za okres od 01 stycznia 2019r. do 30 czerwca 2019 r. (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 22/100/2019 z dnia 30 lipca 2019 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

 

Ad.9 W sprawach różnych Tadeusz Góralczyk poinformował, że 19 lipca br. zostało skierowane do Zarządu Dróg Powiatowych oraz Zarządu Powiatu pismo w sprawie remontu drogi przez m. Dobry Las gm. Zbójna. Nawiązując do powyższego zapytał czy zostały podjęte jakieś działania w tym zakresie.

 

Przewodniczący Zarządu – poinformował, że ze względów finansowych Powiat nie jest w stanie pokryć kosztów tego remontu, natomiast Gmina Zbójna przekazała że ze względów zadłużenia nie może przeznaczyć żadnych środków w roku bieżącym i roku 2020. Jest nadzieja, że sytuacja Gminy poprawi w późniejszym okresie i wtedy inwestycja będzie mogła być zrealizowana. Odpowiedź w takim tonie otrzymał zainteresowany m. Dobry Las.

 

Ponadto nie poruszono dodatkowych zagadnień.

 

 

Następnie Przewodniczący Zarządu, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 22-gie posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

                        

 

 

 

 

 

Data powstania: środa, 28 sie 2019 12:06
Data opublikowania: środa, 28 sie 2019 12:09
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 267 razy