BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr 23/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 28 sierpnia 2019 roku

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 13.00, natomiast zakończenie o godzinie 14.30.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

1.      Lech Marek Szabłowski
- Starosta – Przewodniczący Zarządu.
2.      Maria Dziekońska
- Wicestarosta.
3.      Tadeusz Góralczyk 
- członek  Zarządu.
4.      Kazimierz Polkowski
- członek  Zarządu.
5.      Agnieszka Zduńczyk
- członek  Zarządu.
 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik    nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 1 Przewodniczący Zarządu – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdził, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

Otwarcie posiedzenia
Przyjęcie protokołu z 22-go  posiedzenia Zarządu.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych mających siedzibę na obszarze Powiatu Łomżyńskiego prowadzonych przez inne organy, od dnia 1 września 2019 r.
Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za I półrocze 2019 roku.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2019 rok.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2019.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego w ciągu dróg powiatowych, których zarządcą jest Zarząd Powiatu.
Rozpatrzenie wniosku Wójta Gminy Wizna w sprawie wybudowania chodnika na ul. Polnej w miejscowości Wizna.
Rozpatrzenie wniosku Wójta Gminy Wizna w sprawie remontu drogi nr 1962B Guty – Kokoszki.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Łomżyńskiego.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie powołania komisji Rady Powiatu Łomżyńskiego, ustalenia przedmiotu działania i składów osobowych.
Sprawy różne.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 1961B i odc. nr 1928B na terenie Gminy Wizna i Gminy Jedwabne,
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka nr 1955B na terenie Gminy Śniadowo,
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych drogi gminnej położonej na terenie Gniny Śniadowo.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Powiatu Łomżyńskiego.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia „Regulaminu przyznawania stypendium Starosty Łomżyńskiego”.

 

Następnie poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.

 

 

Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. porządek obrad został przyjęty 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 

Ad. 2 Przewodniczący Zarządu poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do protokołu z 22-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
 

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 22-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 

Ad. 3 Elżbieta Gosk – główny specjalista w Wydziale Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Promocji – zapoznała zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych mających siedzibę na obszarze Powiatu Łomżyńskiego prowadzonych przez inne organy, od dnia 1 września 2019 r.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych mających siedzibę na obszarze Powiatu Łomżyńskiego prowadzonych przez inne organy, od dnia 1 września 2019 r.

 

Ad. 4 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – zapoznała zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za I półrocze 2019 roku.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Przewodniczący Zarządu – stwierdził, że może być tak, iż nie wszystkie inwestycje, które w drodze konkursów uzyskały zewnętrzne dofinasowanie, uda się zrealizować, ponieważ zarówno gminy jak    i Powiat ma znacznie ograniczone możliwości finansowe.

 

Grażyna Kołodziejska – dodała, że wg rankingu opublikowanego w czasopiśmie „Wprost” Powiat Łomżyński ma jeden z najwyższych wskaźników w skali całego kraju jeżeli chodzi o inwestycje,      w przeliczeniu na jednego mieszkańca w stosunku do wydatków ogółem.

 

Przewodniczący Zarządu – stwierdził, że w pewnym stopniu na korzyść wydatków inwestycyjnych wpływa fakt, iż Powiat Łomżyński nie prowadzi szkół i szpitali.

 

Kazimierz Polkowski – zwrócił uwagę, że na str. nr 42 jest błąd dotyczący nazwy odcinka drogi, powinna być to Nr1921 oraz Nr1920 m. Pawełki.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za I półrocze 2019 roku (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 23/102/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad. 5 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2019 rok.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Kazimierz Polkowski – zwrócił uwagę, że jest możliwość wygenerowania znacznych oszczędności jeżeli Zarząd Dróg Powiatowych we własnym zakresie wykonywałby kosztorysy niezbędne do realizacji remontów i przebudowy dróg. Podkreślił, że w strukturze ZDP są odpowiednio przeszkoleni specjaliści oraz jest zakupione specjalistyczne oprogramowanie do tego typu zadań.

 

Przewodniczący Zarządu – stwierdził, że przy realizacji kolejnych inwestycji i zadań wymagających kosztorysów ww. propozycja zostanie rozważona.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2019 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 23/103/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Ad. 6 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – zapoznała zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2019 rok.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2019 rok.

 

Ad. 7 Barbara Chojnowska – Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – zapoznała zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego w ciągu dróg powiatowych, których zarządcą jest Zarząd Powiatu.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2019 rok.

Ad. 8 Barbara Chojnowska – Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – zapoznała zebranych z wnioskiem Wójta Gminy Wizna w sprawie wybudowania chodnika na ul. Polnej w miejscowości Wizna (ww. wniosek stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

 

Przewodniczący Zarządu – stwierdził, że należy przygotować odpowiedź na ww. wniosek z informacją, iż jest to zadanie, którego realizacja jest w pełni uzasadniona, natomiast jest to zadanie  o charakterze inwestycyjnym i konieczne jest porozumienie w tej kwestii, między innymi z Gminą Wizna, z określeniem wysokości partycypacji poszczególnych samorządów. Dodał przy tym, że niestety w tym roku te zadanie nie może być uwzględnione w budżecie.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Ad. 9 Barbara Chojnowska – Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – zapoznała zebranych z wnioskiem Wójta Gminy Wizna w sprawie remontu drogi nr 1962B Guty – Kokoszki (ww. wniosek stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu). Podsumowując przedstawiła przebieg remontów ww. odcinka drogi na przestrzeni ostatnich lat.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Wicestarosta – Maria Dziekońska – zapytała jaka jest obecnie długość konieczna do wyremontowania.

 

Barbara Chojnowska – odpowiedziała, ze obecnie jest odcinek 1,9 km

 

Wicestarosta – Maria Dziekońska – zapytała jaki jest koszt aktualizacji dokumentacji technicznej niezbędnej do modernizacji przedmiotowej drogi.

 

Barbara Chojnowska – odpowiedziała, że szacunkowo będzie to około 20.000 zł. Ponadto dodała, że przebudowa tej drogi szacunkowo będzie kosztować około 2 mln zł.

 

Wicestarosta – Maria Dziekońska – podkreśliła, że omawiany odcinek drogi leży na ternie gminy Piątnica, natomiast najbardziej zainteresowanym jego remontem jest Wójt Gminy Wizna.

 

Przewodniczący Zarządu – poinformował, że należy przygotować odpowiedź na przedmiotowy wniosek zawierającą stwierdzenie, iż możliwość sfinansowania tego zadania będzie musiało polegać na zapewnienie udziałów własnych przez zainteresowane gminy oraz z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych.

 

Grażyna Kołodziejska – zaznaczyła, że jeżeli nie będą wysokie udziały w podatku PIT lub zwiększenie subwencji to nie ma szans na pokrycie kosztów inwestycji w przyszłym roku. Jest zagrożenie, że nie będziemy mieli dalszych zdolności inwestycyjnych na przestrzeni kolejnych 2-ch lub 3-ch lat.

 

Agnieszka Zduńczyk – stwierdziła, że oba samorządy gminne powinny pokryć koszt wykonania tej dokumentacji.

 

Wicestarosta – Maria Dziekońska – zaznaczyła, że ta sytuacja jest niespotykana, ponieważ inny samorząd chce zainwestować i współfinansować przebudowę drogi należącą do innej gminy. Natomiast aby aplikować o jakiekolwiek środki zewnętrzne należy mieć dokumentację techniczną. Wobec tego to jest dobry czas, aby tę dokumentację wykonać. Powiat Łomżyński dokumentacja będzie kosztować tylko kilka tysięcy.

 

Przewodniczący Zarządu – zapytał na jaki odcinek jest opracowany projekt, który stracił swoją ważność.

 

Barbara Chojnowska – odpowiedziała, że na cały omawiany odcinek drogi – 1,9 km.

 

Przewodniczący Zarządu – zapytał czy ten odcinek w całości leży na terenie gminy Piątnica.

 

Barbara Chojnowska – odpowiedziała twierdząco na powyższe pytanie.

 

Przewodniczący Zarządu – polecił sformułować odpowiedź sugerującą, że oba samorządy gminne – Piątnicy i Wizny powinny pokryć koszt wykonania tej dokumentacji z określeniem szacunkowych kosztów realizacji tego zadania.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Ad. 10 Beata Korwek – Sekretarz Powiatu – zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

 

Ad. 11 i Ad. 12 Przewodniczący Zarządu – zapoznał zebranych z projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego oraz projektem uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie powołania komisji Rady Powiatu Łomżyńskiego, ustalenia przedmiotu działania i składów osobowych. Podsumowując dodał, że ww. projekty uchwał wynikają ze śmierci byłego radnego – Pana Edwarda łady, w związku z czym jego mandat został wygaszony. Ponadto dodał, że w związku z tym, że to Rada Powiatu decyduje o kształcie tego typu uchwał oraz składach osobowych poszczególnych komisji Rady projekt tej uchwały nie będzie formalnie przyjmowanych przez zarząd Powiatu. 

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Ad. 13 1) W sprawach różnych Barbara Chojnowska – Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – zapoznała zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 1961B i odc. nr 1928B na terenie Gminy Wizna i Gminy Jedwabne.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 1961B i odc. nr 1928B na terenie Gminy Wizna i Gminy Jedwabne.

 

Ad. 13 2) Barbara Chojnowska – Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – zapoznała zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka nr 1955B na terenie Gminy Śniadowo.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka nr 1955B na terenie Gminy Śniadowo.

 

Ad. 13 3) Barbara Chojnowska – Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – zapoznała zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych drogi gminnej położonej na terenie Gniny Śniadowo.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych drogi gminnej położonej na terenie Gniny Śniadowo.

 

Ad. 13 4) Wicestarosta – Maria Dziekońska – zapoznała zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Powiatu Łomżyńskiego.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Powiatu Łomżyńskiego.

 

Ad. 13 5) Wicestarosta – Maria Dziekońska – zapoznała zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia „Regulaminu przyznawania stypendium Starosty Łomżyńskiego”.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie ustalenia „Regulaminu przyznawania stypendium Starosty Łomżyńskiego”.

 

 

Ponadto nie poruszono dodatkowych zagadnień.

 

 

Następnie Przewodniczący Zarządu, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 23-cie posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

                        

 

 

 

 

                                                                                              

 

Data powstania: piątek, 20 wrz 2019 12:20
Data opublikowania: piątek, 20 wrz 2019 12:24
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 218 razy