BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr 24/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 4 września 2019 roku

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 10.30, natomiast zakończenie o godzinie 10.40.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

1.      Lech Marek Szabłowski
- Starosta – Przewodniczący Zarządu.
2.      Maria Dziekońska
- Wicestarosta.
3.      Tadeusz Góralczyk 
- członek  Zarządu.
4.      Kazimierz Polkowski
- członek  Zarządu.
5.      Agnieszka Zduńczyk
- członek  Zarządu.
 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 1 Przewodniczący Zarządu – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdził, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

Otwarcie posiedzenia
Przyjęcie protokołu z 23-go  posiedzenia Zarządu.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2019 rok.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
Sprawy różne.

 

Następnie poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.

 

 

Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. porządek obrad został przyjęty 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 

Ad. 2 Przewodniczący Zarządu poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do protokołu z 23-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
 

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 23-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5 głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było.

 

Ad. 3 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – zapoznała zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2019 rok.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu Łomżyńskiego na 2019 rok.

Ad. 4 Ewa Jarzyło – Naczelnik Wydziału Komunikacji – zapoznała zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Przewodniczący Zarządu – dodał, że wg założeń ww. projektu uchwały Powiat Łomżyński ma być organizatorem publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu, natomiast w tym zadaniu mają uczestniczyć także samorządy Gminy Nowogród, Gminy Jedwabne, Łomża oraz Wizna. Przy tym cały ten projekt ma charakter pilotażowy i po upływie 3 miesięcy będzie można ocenić jego skutki i efekty.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

 

Ad. 5 W sprawach różnych nie poruszono dodatkowych zagadnień.

 

 

Następnie Przewodniczący Zarządu, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 24-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

                        

 

 

 

 

                                                                                                                   

 

Data powstania: piątek, 20 wrz 2019 12:25
Data opublikowania: piątek, 20 wrz 2019 12:26
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 251 razy