BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr 25/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 4 września 2019 roku

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 13.20, natomiast zakończenie o godzinie 13.30.

 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

1.      Lech Marek Szabłowski
- Starosta – Przewodniczący Zarządu.
2.      Maria Dziekońska
- Wicestarosta.
3.      Tadeusz Góralczyk 
- członek  Zarządu.
4.      Kazimierz Polkowski
- członek  Zarządu.
5.      Agnieszka Zduńczyk
- członek  Zarządu.
 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik    nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 1 Przewodniczący Zarządu – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdził, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

Otwarcie posiedzenia
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2019 rok.
Sprawy różne.
podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej na terenie Gminy Łaty, Powiat Białostocki,
podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia naboru na partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji  projektu w ramach osi Priorytetowej III (…).

 

Następnie poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.

 

Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. porządek obrad został przyjęty 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 

Ad. 2 Justyna Mariak-Grzenda – główny specjalista w Wydziale Finansowym – zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2019 rok.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2019 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 25/104/2019 z dnia 4 września 2019 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad. 3 1) W sprawach różnych Adam Frankowski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – zapoznał zebranych z projektem w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej na terenie Gminy Łaty, Powiat Białostocki.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej na terenie Gminy Łaty, Powiat Białostocki (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 25/105/2019 z dnia 4 września 2019 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Ad. 4 2) Przewodniczący Zarządu – zapoznał zebranych z projektem w sprawie ogłoszenia naboru na partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji  projektu w ramach osi Priorytetowej III (…).

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru na partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji  projektu w ramach osi Priorytetowej III (…) (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 25/106/2019 z dnia 4 września 2019 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

 
Ponadto nie poruszono dodatkowych zagadnień.

 

 

Następnie Przewodniczący Zarządu, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 25-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

                        

 

                                                                                                          

 

Data powstania: wtorek, 24 wrz 2019 12:01
Data opublikowania: wtorek, 24 wrz 2019 12:03
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 341 razy