BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr 26/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 20 września 2019 roku

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 13.00, natomiast zakończenie o godzinie 13.15.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

1.      Lech Marek Szabłowski
- Starosta – Przewodniczący Zarządu.
2.      Maria Dziekońska
- Wicestarosta.
3.      Kazimierz Polkowski
- członek  Zarządu.
4.      Agnieszka Zduńczyk
- członek  Zarządu.
 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik    nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 1 Przewodniczący Zarządu – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym zaproponował wprowadzenie do porządku obrad jako punkt  nr 7 tematu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Przewodniczący Zarządu kontynuując obrady stwierdził, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

Otwarcie posiedzenia.
Przyjęcie protokołów z 24-go i 25-go posiedzenia Zarządu.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru na partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania projektu.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2019 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Piątnica w sprawie udzielenia pomocy finansowej na pokrycie części kosztów zadania pn.:  „Przebudowa i rozbudowa dojazdów stanowiących drogę powiatową nr 1919B na odc. Dobrzyjałowo – Pieńki Borowe”.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Piątnica w sprawie udzielenia pomocy finansowej na pokrycie części kosztów zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa obiektu mostowego w miejscowości Dobrzyjałowo wraz z przebudową i rozbudową dojazdów stanowiących drogę powiatową nr 1914B na odc. Dobrzyjałowo – Pieńki Borowe gm. Piątnica”.
Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.
Sprawy różne.

 

Następnie poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.

 

Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. porządek obrad został przyjęty 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 

Ad. 2 Przewodniczący Zarządu poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do protokołu z 24-go lub 25-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
 

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 24-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 4 głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było.

 

W następnym głosowaniu protokół z 25-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 

Ad. 3 Edyta Zawojska – Naczelnik Wydziału Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Promocji zapoznała zebranych z projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru na partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania projektu.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru na partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania projektu (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 26/107/2019 z dnia 20 września 2019 roku stanowi załącznik  nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Ad. 4 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2019 rok.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2019 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 26/108/2019 z dnia 20 września 2019 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Ad. 5 Przewodniczący Zarządu zapoznał zebranych z projektem uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Piątnica w sprawie udzielenia pomocy finansowej na pokrycie części kosztów zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa dojazdów stanowiących drogę powiatową nr 1919B na odc. Dobrzyjałowo – Pieńki Borowe”.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej na pokrycie części kosztów zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa dojazdów stanowiących drogę powiatową nr 1919B na odc. Dobrzyjałowo – Pieńki Borowe” (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 26/109/2019 z dnia 20 września 2019 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

 

Ad. 6 Przewodniczący Zarządu zapoznał zebranych z projektem uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Piątnica w sprawie udzielenia pomocy finansowej na pokrycie części kosztów zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa obiektu mostowego w miejscowości Dobrzyjałowo wraz z przebudową i rozbudową dojazdów stanowiących drogę powiatową nr 1914B na odc. Dobrzyjałowo – Pieńki Borowe gm. Piątnica”.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Piątnica w sprawie udzielenia pomocy finansowej na pokrycie części kosztów zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa obiektu mostowego w miejscowości Dobrzyjałowo wraz z przebudową i rozbudową dojazdów stanowiących drogę powiatową nr 1914B na odc. Dobrzyjałowo – Pieńki Borowe gm. Piątnica” (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 26/110/2019 z dnia 20 września 2019 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

 

Ad. 7 Przewodniczący Zarządu zapoznał zebranych z projektem uchwały w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży. Objaśniając dodatkowo poinformował, że w dniu 20 września br. spotkał się z panem Adamem Frankowskim – Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych i w związku z tym, że pan Adam Frankowski nie wywiązuje się należycie i odpowiednio ze swoich obowiązków służbowych na stanowisku Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych zaproponował mu rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron. Jednak odmówił on wyrażenia zgody na tę propozycję i przedstawił wydruk zwolnienia lekarskiego od dnia 20 września br. do dnia 24 września br. Ustaliłem, że od rana był on w Zarządzie Dróg Powiatowych i wykonywał swoje obowiązki. W związku z tym uznaję, że jest to celowym działaniem pana Adama Frankowskiego. Mając na uwadze nieprawidłowe wykonywanie obowiązków służbowych wnioskuję o podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 26/111/2019 z dnia 20 września 2019 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

 

 

Ad. 8 W sprawach różnych nie poruszono dodatkowych zagadnień.

 

 

Następnie Przewodniczący Zarządu, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 26-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

                        

 

 

 

 

                                                                                                                      

 

Data powstania: piątek, 18 paź 2019 10:49
Data opublikowania: piątek, 18 paź 2019 10:52
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 257 razy